c3518cb17d976b8
تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفت‌کش پی‌متروزین بر کشندگی و تغییرات آنزیم استراز سفیدبالک پنبه،Bemisia tabaci (Genn.) روی رقم حساس و مقاوم گوجه‌فرنگی

معصومه ثمره فکری؛ محمد امین سمیع؛ بیداله شاهوزهی؛ سهراب ایمانی؛ مهدی ضرابی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 357-369

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53512

چکیده
  در این پژوهش تأثیر عصارۀ گیاهان شاترهFumaria parviflora (Lam.) ، کلپورهTeucrium polium (L) و آفت‌کش پی‌متروزین روی کشندگی و فعالیت آنزیم استراز عمومی حشرات کامل سفیدبالک پنبه  Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) در دمای 2±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شد. برای آزمایش‌های زیست‌سنجی، بوته‌های دو ...  بیشتر