c3518cb17d976b8

تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفت‌کش پی‌متروزین بر کشندگی و تغییرات آنزیم استراز سفیدبالک پنبه،Bemisia tabaci (Genn.) روی رقم حساس و مقاوم گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

3 گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 استادیار گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استادیار گروه علوم و تکنولوژی محیطی، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش تأثیر عصارۀ گیاهان شاترهFumaria parviflora (Lam.) ، کلپورهTeucrium polium (L) و آفت‌کش پی‌متروزین روی کشندگی و فعالیت آنزیم استراز عمومی حشرات کامل سفیدبالک پنبه  Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) در دمای 2±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شد. برای آزمایش‌های زیست‌سنجی، بوته‌های دو تا چهار برگی گوجه‌فرنگی رقم مقاوم کال‌جی‌ان‌تری و حساس ارگون در غلظت‌های مختلف عصاره‌ها غوطه‌ور گردید و 72 ساعت بعد از تیمار کردن، مرگ‌ومیر محاسبه شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار انجام گرفت و آب مقطر و متانول به عنوان شاهد استفاده شد. برای ارزیابی اثر تیمارها بر فعالیت آنزیم استراز، بوته‌های دو تا چهار برگی گوجه‌فرنگی ارقام ذکرشده آغشته به غلظت LC25 عصاره‌ها و حشره‌کش شد. نتایج نشان داد که میزان LC50 عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفت‌کش پی‌متروزین برای حشرات کامل پرورش‌یافته روی رقم حساس به‌ترتیب 26/17، 88/93 و 026/0 و برای رقم مقاوم به‌ترتیب 26/13، 36/68 و 019/0 گرم بر لیتر بود. آثار زیرکشندگی عصاره‌ها و آفت‌کش روی میزان فعالیت آنزیم استراز نسبت به شاهد معنادار بود. میزان آنزیم استراز، برای شاهد و حشرات کامل تیمارشده با عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره، آفت‌کش پی‌متروزین روی رقم حساس به‌ترتیب 00161/0، 0086/0، 009/0 و 0038/0 و روی رقم مقاوم 027/0، 0068/0، 0097/0 و 0043/0 میکروگرم آلفانفتیل استات در دقیقه بر میلی‌گرم پروتئین بود؛ بنابراین میزان سمیت عصاره‌ها و آفت‌کش در حشرات پرورش‌یافته روی رقم مقاوم بیشتر از رقم حساس به‌دست آمد. آفت‌کش پی‌متروزین بیشترین سمیت را به خود اختصاص داد و از میان عصاره‌ها سمیت شاتره بیشتر از کلپوره تعیین گردید. میزان فعالیت آنزیم استراز در حشرات تیمارشده روی رقم مقاوم کمتر از رقم حساس به‌دست آمد. با توجه به این نتایج، کاربرد توأم رقم مقاوم گیاهی با عصاره‌های گیاهی یا آفت‌کش می‌تواند به عنوان راهکار مناسب علیه سفیدبالک پنبه در برنامه‌های IPM به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of plant extracts of Fumaria parviflora, Teucrium polium and insecticide pymetrozine on mortality and activity of esterase enzyme of Bemisia tabaci (Genn.) on resistant and susceptible variety of

نویسندگان [English]

  • Masomeh Samareh Fekri 1
  • Mohammad Amin Samih 2
  • Bidolah Shahouzahi 3
  • Sohrab Imani 4
  • Mehdi Zarabi 5
1 Department of Plant Protection, Islamic Azad University, Jiroft Branch
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
3 Department of Clinical Biochemistry, Physiology Research Center, University of Medical Sciences
4 Department of Entomology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
5 Department of Sciences and Environmental Technologies, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
چکیده [English]

In this research, the effect methanolic extracts of Fumaria parviflora, Teucrium polium and pesticide pymetrozine was assessed on the lethality and general esterase activity of adult Bemisia Tabaci (Genn.) at 27±2°C, 50±5 % RH and 16: 8 (L: D) photoperiod. In bioassay experiments tomato plants of resistant (cal-j-n3) and susceptible (Ergon) cultivars with 2-4 leaves were immersed in different concentrations of plant extracts, and mortality was calculated 72 h after treatment. This study was conducted by using a randomized complete design with three replications. For each treatment, distilled water and methanol were used as control. To evaluate effects of treatments on esterase activity, seedling with 2-4  leaves are being thread with extracts and insecticides (LC25). The results showed that, the LC50 of the extract of F. parviflora, T.polium and pesticides pymetrozine for adults reared on susceptible and resistant cultivars, were, 17.26, 93.88, 0.026 and 13.26, 68.36, 0.019(g/lit), respectively. Sublethal effect of extracts and pesticides was significant on esterase enzyme activity compared to control. The amount of esterase enzymes, for control and adults treated with the extract of F. parviflora, T.Polium, pesticides pymetrozine  on susceptible cultivar, were 0.0161, 0.0086, 0.009 ,0.0038, respectively  and for resistant cultivar were 0.027,  0.0068, 0.0097, 0.0043 (μg alpha naphtyl acetat per minute/mg protein) respectively. Thus the rate of toxicity of F. parviflora  T. polium extracts, and pesticide pymetrozine was more insects that reared on resistant variety in comparison of adults that reared on susceptible variety. Also, pesticide Pymetrozine showed the most toxicity rate. The toxicity rate of F. Parviflora was recorded more than T. polium. Esterase enzyme activity was more in treated insects on resistant varieties compared to susceptible varieties. According to the results usage of resistant varieties with plant extract or pesticide can be a good strategy against whitefly in IPM programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bioassay
  • lethal and sublethal effects
  • LC50
  • plant resistant
Abbott, W. (1925) A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18, 265-267.
Abou-Fakhr Hammad, E. & McAuslane, H. J. (2006) Effect of Melia azedarach L. extract on Bemisia argentifolii (Hemiptera: Aleyrodidae) and its biocontrol agent Eretmocerus rui (Hymenoptera: Aphelinidae). Environmental Entomology 35 (3), 740-745.
Ahmadi, F. (2009) The study of side effects of abamectin and imidacloprid, on biological and biochemical parameters of Cryptolaemus montrouzieri(Col., Coccinellidae). Msc. Thesis of Agricultural Entomology, Zabol University, 120 pp. (In Farsi)
Ali, S., Khan, M., Sahi, S & Hassan, M. (2010) Evaluation of plant extracts and salicylic acid against Bemisia tabaci and cotton leaf curl virus disease. Pakistan Journal. Phytopathology 22, 98-100.
Alizadeh, A., Talebi, K., Hosseininaveh, V. & Ghadamyari, M. (2011)Metabolic resistance mechanisms to phosalone in the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hem: Psyllidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 101 (2), 59-46.
Amir Heidari, B. (1994) Collection and Identification of phytochemical compound of Teucrium polium species in kerman province. Pharmacy  thesis, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences. (In Farsi)
Ateyyat, M. A., Al-Mazra,awi, M., Abu-Rjai. T. & Shatnawi, M. A. (2009)  Aqueous extracts of some medicinal plants are as toxic as Imidacloprid to the sweet potato whitefly, Bemisia tabaci. Journal of Insect Science 9 (15), 1536-2442.
Baldin, E. L. L., Vendramim , J. D. & Lourenção, A. L. (2007) Interaction between resistant tomato genotypes and plant extracts on Bemisia tabaci (Genn.) biotype B. Scientia Agricola 64,476-481.
Barata, C., Solayan, A. & Porte, C. (2004) Role of B-esterases in assessing toxicity of organophosphorous (chlorpyrifos, malathion) and carbamate (carbofuran) pesticides to Daphnia magnaAquatic Toxicology 66, 125–139.
Bethke, J.A. & Henneberry, J. J. (1984) Bemisia tabaci: effect of cotton leaf pubescence on abundance. Southwest Entomology 9, 91-94.
Bi, J., Toscano, N. & Ballmer, G. (2002) Greenhouse and field evaluation of six novel insecticides against the greenhouse whitefly  Trialeurodes vaporariorum  on strawberries. Crop Protection 21, 49-55.
Bleicher, E., Goncalves, M. E. D. C. & Silva, D. D. (2007) Effects of neem derivatives sprayed on melon crop to control silverleaf whitefly. Horticultura Brasileira 25 (1), 110-113.
Bloch, G. & Wool, D. (1992) Resistance to methidathion and esterase activity in the sweetpotato whitefly (Bemisia tabaci) In ‘‘Environmental Quality and Ecosystem Stability’’(A. Gasith, A. Adin, Y. Steinberger, and J. Garty, Eds.). ISEEQS Publications, Jerusalem, Israel.
Bogorni, P. C. & Vendramim, J. D. (2005) Efeito subletal de extratos aquosos de Trichilia spp.sobre 0 desenvol vimento de spodoptera frugiperda(J.E.smith)(Lepidoptera:Noctuidae) em milho. Neotropical Entomology  34, 311-317
Ditrich,v., Ernst, G.H. & Ruesch, O. (1990) Resistance mechanism in sweetpotato whitefly populations from Sudan,Turkey,Guatemala and Nicaragua. Journal of Economic Entomology 83, 1665-1670.
Duffey, S. S. (1986) Plant glandular trichoms: their partial role in defense against insects. p. 151-172 In: Insects and The Plant Surface (B.E Juniper, T.R.E Southwood, eds.). Edward Arnold. London. 360pp.
El-Shazly, A. M. & Hussein, K. T. (2004) Chemical analysis and biological of the essential oil of Teucrium leucocladum Boiss. (Lamiaceae). Biochemical Systematics and Ecology 32, 665-674.
Fancelli, M., Vendramim, J. D., Lourencao, A. L. & Dias, C. T. S. (2003) Atraractividade e preferencia para oviposicao de Bemisia tabaci biotipo B em genotipos de tomaterio. Neotropical Entomology 32, 319-322.
Fluckiger, C. R., Kristinsson, H. & Senn, R. (1992) CGA215944, A novel agent to control aphids and whiteflies. Proceeding of BrightonCrop Protection Conferenc,Pests and Disease 43-50.
Gerling, D. (1990) Whiteflies: their bionomics, pest status and management. Intercept Limited.
Gholami, T., Samih, M. A. and Nejati, M. (2013) Effect of two extraction methods of Rubia tinctorum on mortality of cotton whitefly Bemisia tabaci (Genn.). 2nd National Congress on Medicinal Plants.15, 16 May 2013, Tehran- Iran, 1280. (In Farsi)
Hassell, M. P. & Southwood, T. R. (1978) Foraging strategies of insects. Annual Review of Ecology and Systematics,. 9: 75-98.
Helmi, A. (2010) Isozymes electrophoretic variations among hosts and localities for populations of Bemisia tabaci (Genn.) in Egypt (Hemiptera: Alyrodidae). Munis Entomology and Zoology 5, 707-715
Hodgson,,E & Levi, E. (1997) Modern toxicology .2nd ed Appelton & Lange.
Husain, M. & Trehan, K. (1940) Final report on the scheme of investigation on the whitefly of cotton in the Punjab. Indian Journal of Agricultural Science 10, 101-109.
Irannejad M. K., Samih M. A., Talebi Jahromi K., Alizadeh A. (2012a) The effect of some pesticides and plant extracts on functional response of Chrysoperla carnea (Stephens) to different densities of Agonoscena pistaciae . Journal of Plant Protection (Agricultural Science and Technology  26 ( 3), 316-326.(In Farsi)
Irannejad M. K., Samih M. A., Talebi Jahromi K., Alizadeh A. (2012b) Investigation on the effects of some pesticides and plant extracts on life table of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae). Plant protection Science 43(1), 33-46. (In Farsi)
Jafarbeigi F.,  Samih M. A.,  Zarabi M., Esmaiili S. & Izadi H. (2011) Studdy on susceptibility of Bemisia tabaci (Genn.) (Biotype A)  to Caiotropis procera and Fumaria parviflora plant extracts in control conditions. Global Conference on Entomology-(GCE), March 5-9,Chiang Mai, Thailand, oral 471
Jafarbeigi F., Samih M. A., Zarabi M. & Esmaeily S. (2012) The Effect of Some Herbal Extracts and Pesticides on the Biological Parameters of Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) Pertaining to Tomato  Grown Under Controlled Conditions.  Journal of Plant Protection Research 52(4), 391-396.
Janini J.C., Boiça Júnior A.L., Jesus F.G., Silva A.G., Carbonell S.A. & Chiorato A.F. (2011) Effect of bean genotypes, insecticides, and natural products on the control of Bemisia tabaci (Gennadius) biotype B (Hemiptera: Aleyrodidae) and Caliothrips phaseoli (Hood)(Thysanoptera: Thripidae). Acta Scientiarum. Agronomy 33, 445-450.
Kesmati, M., Raei, H, Zadkarami, M. (2006) Comparison between sex hormones effects on locomotor activity behavior in presence of matricaria chamomilla hydroalcholic extract in gonadectomized male and female adult mice. Journal of Iran Biology 19, 98-108. (In Farsi)
Khalghani, J. (1994) The interaction of host plant resistance to cereal aphids with biological and chemical control methods with respect to integrated pest management: field and laboratory studies. University of Newcastle upon Tyne.
Khosravi, R., Jalali Sendi, J., Ghadamyari, M. & Yazdani, E. (2011) Effect of sweet wormwood Artemisia annua crude leaf extracts on some biological and physiological characteristics of the lesser mulberry pyralid, Glyphodes pyloalis. Journal of Insect Science 11,156-167.
Kim, D., Park, J., Kim, S., &Kuk, K.( 2005) Screening of some crude plant extracts for their acaricidal and insecticidal efficacies. Journal of Asia-Pacific Entomology 8(1) , 93-100.
Koschier, E., & Sedy, K. (2003) Labiate essential oils affecting host selection and acceptance of Thrips tabaci . Crop Protection 22(7), 929-934.
Lawson, D. S., Dunbar, D.M., &White, S. (1999) Proceeding of the Beltwide Cotton Conference,Nashville. Proceeding of Natinal Cotton Conferrence Memship.2-1106.
Lee, S., Lees, E.M., Campbell, B.C. (2000) Purification and characterization of an esterase conferring resistance to fenitrothion in Oryzaephilus surinamensis (L.)(Insecta, Coleoptera, Silvanidae). Journal of Agricultural and Food Chemistry 48, 4991-4996.
Li, A. Y. S., Dennehy, T. J., Li, S. X.H.,  Wigert, M. E.,  Zaborac, M. & Nichols, R. (2001) Sustaining Arizona's fragile success in whitefly resistance management.
Liu T., Sparks A. & Chen W. (2003) Toxicity, persistence and efficacy of indoxacarb and two other insecticides on Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) immatures in cabbage. International Journal of Pest Management, 49, 235-241.
Mahdavi Arab, N., Ebadi, R., Hatami, B., Talebi Jahromi, Kh. (2008)  Insecticidal effect of some plant extracts on Callosobrochus maculates F. in laboratory and Laphigma exigua H. in green house.  Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 11(42), 221-234. (In Farsi)
Mahdavi Moghadam, M., Ghadamyari, M. & Talebi Jahromi, Kh. (2011)  Effects of Artemisia annua oil on detoxifying enzymes of Tetranychus urticae.Journal of Plant Protection 26(3), 233-243. (In Farsi)
Matowo, J., Kulkarni, M. A., Mosha, F. W., Oxborough, R. M., Kitau, J. A., Tenu, F. &Rowland, M. 2010. Biochemical basis of permethrin resistance in Anopheles arabiensis from Lower Moshi, north-eastern Tanzania. Malaria Journal 9, 193-202.
Mirza, M. (1991) A qualitative study OF Chemical composition of essential oil of Teucrium polium . Medicinal and Aromatic Plants Research of Iran 10, 27-38. (In Farsi)
Mound, L. A. (1965) Effects of leaf hair on cotton whitefly population in the Sudan Gezira. Empire Cotton Growing Review 42, 33-40.
Nascimento, F. J. do, Diniz Filho, E. T., Mesquita, L. X. de, Oliveira, A. M. de &Pereira,T.F.C. (2008) Extratos plant in control of pests. Revista Verde de Agroecologia eDesenvolvimentoSustentavel 3 (3), 1-5.
Nicholson, W., Senn R., Flückiger, C. & Fuog, D. (1995) Pymetrozine-A novel compound for control of whiteflies. Bemisia, 635-639.
Ohnesorge, B., Sharar, N. & Allawi T. (1980) Population studies on the tobacco whitefly Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae) during the winter season: I. Spatial distribution on some host plants. Zeitschrift für Angewandte Entomologie 90, 226-232.
Polston, J. & Sherwood, T. (2003) Pymetrozine interferes with transmission of tomato yellow leaf curl virus by the whitefly Bemisia tabaci. Phytoparasitica  31, 490-498.
Quisenberry S. & Schotzko D. (1994) Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) population development and plant damage on resistant and susceptible wheat. Journal of Economic Entomology 87, 1761-1768.
Rauch  N. & R Nauen. (2003) Identification of biochemical markers linked to neonicotinoid cross- resistance in Bemesia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae). Insect Biochemistry and Physiology 54, 165-176.
Robertson, J. L. & Preisller, H. K. (1992) Pesticide Biassays with Arthropods. CRC Press, USA.
Samareh Fekri, M. S., Samih, M. A., Imani, S. & Zarabi, M. (2013) Study of Host Preference and the Comparison of some Biological Characteristcs of Bemisia Tabasi (Genn) on Tomato Varieties. Journal of Plant Protection Research53, 137-142.
Samih M. A., Esmaiili, s., Zarabi, M. & Jafarbeigi, F. (2011) Evaluation of  Bemisia tabaci (Genn.) adult's susceptibility to Diazinon and Pymetrozin under control conditions. Global Conference on Entomology-(GCE), March 5-9,2011 Chiang Mai, Thailand  oral 389
Samih, M. A. & Nejati, M. (2014) Effect of solvent type for extraction of Calotropis procera (Willd.)on adults mortality of Bemisia tabaci (Gen.), 3rd  Integrated Pest Management Conference (IPMC) 21 & 22 January 2014, Kerman, Iran, 236-240. (In Farsi)
Samih, M. A., Kamali, K., Jalali-Javaran, M. & Talebi, A.A. (2006). Identification and disperasion of Bemisia tabaci (Genn.) and Bemisia argentifolii Bellows and Perring in cotton fields in Iran using RAPD-PCR technique. Iranian Journal of Agricultural Sciences 37( 3), 413-424. (In Farsi)
Sarbaz, Sh., Moravej, Gh., Hoseini,M. & Heidarzadeh,A. (2013)  Comparison of different varieties of cotton contamination of cotton whitefly And effect  of the insecticide imidaclopride on pest control  on Susceptible and resistant cultivars in Kashmar. Proceedings of the 20 th Iranian Plant Protection Congress.pp.699. (In Farsi)
Schuster,D.J & Polston ,J.E. (1997) Management of whitflies and armyworm of fresh market tomatoes fall 1995. Arthropod Manage Tests 22, 182-183.
Sertkaya, E., Kaya, K. & Soylu, S. (2010) Chemical compositions and insecticidal activities of the essential oils from several medicinal plants against the cotton whitefly, Bemisia tabaci. Asian Journal of Chemistry 22 (4), 2982-2990. 
Shchukin, A. & Wool, D. (1994) Pyrethroid resistance and esterase activity in selected laboratory populations of sweetpotato whiteflies Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). European Journal Of Entomology 91,  285-285.
Sheikhi Garjan, A., Najafi, H., Abbasi, S., Saber, F. & Rashid, M. (2009) The pesticide guide of iran. Capital book Press.
Souza, A. P. & Vendramim J. D. (2005) Translaminar, systemic and topical effect of aqueous extract of neem seed on Bemisia tabaci (Genn.) biotype B on tomato plants. Neotropical Entomology 34, 83-87.
Stark, J. D. & Banks J. E. (2003) Population-level effects of pesticides and other toxicants on arthropods. Annual Review of Entomology 48, 505-519.
Talebi Jahromi, Kh. (2006). Pesticides toxicology. University of Tehran Press. (In Farsi)
Torrecillas, S. M. &Vendramim J. D. (2001) Extratos aquosos de ramos de Trichilia pallida eo desenvolvimento de Spodoptera frugiperda em genótipos de milho. Scientia Agricola Piracicaba 58, 27-31.
Toscano, L. C., Boiça, A. L. & Maruyama,W. I. (2002) Nonpreference of whitefly for oviposition in tomato genotypes. Scientia Agricola 59, 677-681.
Van de Baan, H. E. & Croft, B. A. (1990) Factors influencing insecticide resistance in Psyllid pyricola (Homoptera: Psyllidae) and susceptibility in the predator Deraeocoris brevis (Heteroptera: Miridae), Environmental Entomology 19, 1223-1228.
Van Emden, H. (1986) The interaction of plant resistance and natural enemies: effects on populations of sucking insects. Chichester: Ellis Horwood Limited.
Van Emden, H. (1990)  Plant diversity and natural enemy efficiency in agroecosystems. Critical issues in biological control/edited by Manfred Mackauer and Lester E. Ehler, Jens Roland
Vasconcelos, G. J. N., Junior, M. & Barros, R. (2006)  Extratos aquosos de Leucaena leucocephala e Sterculia foetida no controle de Bemisia tabaci biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae). Cience Rural 36(5), 73-79
Vendramim, J. D. & Thomazinia, D. (2001) Traça Tuta absoluta (Meyrick) em cultivares de tomateiro tratadas com extratos aquosos de Trichilia pallida Swartz.Scientia Agricola 58,  607-611.
Wang, S. Q., Guo, Y. L., Pang, S. T. & Shi, Z. H. (2008) Toxicities of different pesticides to B biotype Bemisia tabaci. Acta Agriculturae Zhejiangensis 20 (5), 367-371.
Willmer, P. (1986) Microclimatic effects on insects at the plant surface. p. 65-80. In: Insects and the Plant Surface. (B. Juniper, R Southwoodeds.). Edward Arnold, London. 360pp.
Zargari A. (1992) Medicinal plants. University of  Tehran Pub. (In Farsi)