c3518cb17d976b8
اثر جفت‌گیری و پارازیتیسم قبلی بر واکنش تابعی Trissolcus djadetshkoe (Hym.: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم

فرزانه عبدی؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 131-139

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54728

چکیده
  در این بررسی اثر تجربۀ قبلی پارازیتیسم و آمیزش با نر در زنبور Trissolcus djadetshkoe Rjachowsky (Hym. Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم در قالب واکنش تابعی بررسی شد. تراکم‌های 2، 4، 7، 14، 28 و 56 تخم میزبان در 20، 20، 15، 15، 10 و 10 تکرار به‌مدت 24 ساعت درون لوله‌های آزمایش 10 × 5/1 سانتی‌متر به تک ماده‌های با تجربه‌های مختلف ارائه شد. در دو آزمایش مختلف، ماده‌های ...  بیشتر