c3518cb17d976b8
تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 241-248

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57379

چکیده
  در این تحقیق تأثیر کاربرد بقایای گیاهی گونة Lolium perenne حاوی قارچ اندوفایتEpichloe festucae  در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر فراسنجه‌های جدول زندگی- باروری و طول مراحل مختلف زندگی پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. تیمارها شامل بسترهای کشت دارای 5/1 و 5/3 درصد بقایای گیاهی دارای اندوفایت، و 5/1 و 5/3 درصد بقایای ...  بیشتر