c3518cb17d976b8
تأثیر لکتین استخراج‌شده از قارچ Sclerotinia sclerotiorum بر مرگ‌ومیر و پارامترهای فیزیولوژیک لاروهای پروانۀ سفیده بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

زینب البرزی؛ آرش زیبایی؛ جلال جلالی سندی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ بابک ربیعی؛ مهدی سلیمی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54720

چکیده
  در این پژوهش، لکتین استخراج‌شده از قارچ بیمارگر گیاهی Sclerotinia sclerotiorum، به رژیم غذایی لاروهای سن سوم پروانۀ سفیده بزرگ اضافه گردید و پس از 5 روز تأثیر آن بر مرگ‌ومیر، تغذیه و متابولیسم حد واسط آنها بررسی شد. غلظت‌های 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر لکتین مذکور به مرگ‌ومیر 20 تا 66 درصدی در لاروهای تیمارشده منجر شد. شاخص‌های تغذیۀ لاروهای ...  بیشتر