c3518cb17d976b8
معرفی چند جدایۀ Rhizoctonia solani AG-1 IA با عملکرد با ثبات‌تر در بیماری‌زایی برای نامزدی بررسی‌های مقاومت در گیاه برنج در شمال ایران

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ نشمیل اختیاری؛ سید علی الهی نیا؛ سمیه داریوش؛ حسن پورفرهنگ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54725

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع شدت بیماری‌زایی در 290 جدایۀ (هفت جمعیت) Rhizoctonia solani AG-1 IA عامل بیماری سوختگی غلاف برنج و دستیابی به جدایه‌هایی با شدت بیماری‌زایی بالا انجام گرفت. این بررسی از طریق مطالعۀ بیماری‌زایی و میزان تولید سختینه روی چهار رقم برنج به‌عنوان نمایندگان واکنش‌های متفاوت مشاهده‌ای به بیماری، به روش مایه‌زنی برگ ...  بیشتر