c3518cb17d976b8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش گیاه‌پزشکی مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور، کیلومتر 5 جادۀ تهران، رشت

2 دانشجوی سابق بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه گیلان

3 استاد، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیلان

4 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، بخش گیاه پزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

5 کارشناسان بخش گیاه پزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع شدت بیماری‌زایی در 290 جدایۀ (هفت جمعیت) Rhizoctonia solani AG-1 IA عامل بیماری سوختگی غلاف برنج و دستیابی به جدایه‌هایی با شدت بیماری‌زایی بالا انجام گرفت. این بررسی از طریق مطالعۀ بیماری‌زایی و میزان تولید سختینه روی چهار رقم برنج به‌عنوان نمایندگان واکنش‌های متفاوت مشاهده‌ای به بیماری، به روش مایه‌زنی برگ بریده به همراه اندازه‌گیری رشد میسیلیومی، اجرا شد. بر اساس آزمون بیماری‌زایی، واکنش چهار رقم تحت آزمایش به هر یک از جمعیت‌های بیمارگر به‌طور معنا‌داری متفاوت بود. در هر جمعیت همۀ جدایه‌ها درجات متنوعی از شدت بیماری روی هر یک از چهار رقم برنج و شاخص‌های میسیلیومی و سختینه (تعداد و وزن) را نشان دادند. در تجزیۀ خوشه‌ای بر اساس شدت بیماری روی هر یک از چهار رقم برنج به همراه ضریب تغییراتشان در هر جمعیت بیمارگر، یک گروه عملکرد پایدارتری در بیماری‌زایی در یک طیف متفاوت ژنتیکی از ارقام برنج داشتند. بر اساس این یافته‌ها، شش، دو، پنج و یک جدایۀ پرآزار به‌ترتیب از رشت، تنکابن، آمل و گلستان می‌تواند بعد از آزمایش‌های گلخانه‌ای یا مزرعه‌ای و انتخاب مناسب‌ترین جدایه‌ها برای تعیین واکنش صحیح ارقام و لاین‌های برنج در برنامه‌های اصلاحی در شمال ایران به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction of some isolates of Rhizoctonia solani AG-1 IA with more stable performance in virulence, nominees for resistance studies in rice plant in the north of Iran

نویسندگان [English]

 • Fereidoun Padasht- Dehkaei 1
 • Nashmil Ekhtiyari 2
 • Seyed Ali Elahinia 3
 • Somayeh Dariush 4
 • Hassan Pourfarhang 5

1 Research Assistant Professor, Plant Protection, Rice Research Institute, Rasht, Iran

2 Former MSc. Student, Faculty of Agriculture, University of Guilan

3 Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan

4 Experts of Plant Protection, Rice Research Institute, Rasht, Iran

5 Experts of Plant Protection, Rice Research Institute, Rasht, Iran

چکیده [English]

The present investigation was carried out to examine virulence diversity among the 291isolates (seven populations) of Rhizoctonia solani AG-1 IA causing sheath blight of rice by sclerotia production and pathogencity studies on four rice cultivars representing different observed disease reactions, using detached leaf inoculation method in conjunction with mycelia growth measuring. Based on pathogencity test four tested cultivars were significantly differed from each other in response to each population of pathogen. In each population, all the test isolates exhibited varying degree of virulence on each four cultivars and were variable both in mycelial and sclerotial (number and weight) parameters. There was found one group in each population having more stable performance in virulence in a range of genetically different rice cultivars based on their virulence on each four cultivars and along with their coefficient of variation by cluster analysis method. According to these finding, six, two, five and one high-virulence isolates respectively from populations of Rasht, Tonekaboon, Amol and Golestan can be used to future greenhouse or field tests, selecting most suitable isolates for identification of accurate reaction of rice cultivars / lines for rice breeding programs in north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rice cultivars
 • Pathogenesis behavior
 • Sheath blight of rice
 • north of Iran
 1. Adhipathi, P., Singh, V. & Meena, S. C. (2013). Virulence diversity of Rhizoctonia solani causing sheath bligh disease in rice and its host pathogen intraction. The Bioscan, 8(3), 949-952.
 2. Anonymous (2002) Standard evaluation system for rice. 56 pp. IRRI. The Philippines.
 3. Banniza, S., Sy, A. A., Brige, P. D., Simons, S. A. & Holderness, M. (1999). Characterization of populations of Rhizoctonia solani in paddy rice fields in Cote d, Ivoire. Phytopathology, 89, 414-420.
 4. Brooks, S. A. (2007). Sensitivity to a phytotoxin from Rhizoctonia solani correlates with sheath blight susceptibility in rice. Phytopathology, 97, 1207-1212.
 5. Channamallikarjuna, V., Sonah, H.,  Prasad, M., Rao, G. J. N.,Chand, S., Upreti, H. C., Singh, N. K. & Sharma, T. R. (2010).  Identification of major quantitative trait loci qSBR11-1 for sheath blight resistance in rice.Molecular Breeding, 25(1), 155-166.
 6. Cu, R. M., Mew, T. W., Cassman, K. G. & Teng, P. S. (1996). Effect of sheath blight on yield in tropical, intensive rice production system. Plant Disease, 80, 1103-1108.
 7. Eizenga, G. C., Lee, F. N. & Rutger, J. N. (2002). Screening Oryzae species plants for rice sheath blight resistance. Plant Disease, 86, 808-812.
 8. Finkler, A., Koltin, Y., Barash, L., Sneh, B. & Pozinak, B. (1985). Isolation of a virus from virulent strains of Rhizoctonia solani. J. Gen. Virol. 66, 1221-1232.
 9. Gomez, K. A. & Gomez, A. A. (1984). Statistical procedures for agricultural research. International Rice Research Institute (IRRI), Philippines.
 10. Guleria, S., Aggarwal, R., Thind, T. S. & Sharma, T. R. (2007). Morphological and pathological variability in rice isolates of Rhizoctonia solani and molecular analysis of their genetic variability. Journal of Phytopathology, 155, 657-6.
 11. Jian, J., Lakshman, D. K. & Tavantzis, S. M. (1997). Association of distinct double-stranded RNAs with enhanced or diminished virulence in Rhizoctonia solani infecting potato. Molecular Plant-Microbe Interactions, 10: 1002-1009.
 12. Kousik, C., Snow, J. & Valverde, R. (1994). Comparison of double-stranded RNA components and virulence among isolates of Rhizoctonia solani AG-1 1A and AG-1 1B. Phytopathology, 84, 44- 49.
 13. Liu, C., Lakshman, D. K. & Tavantzis, S. M. (2003). Quinic acid induces hypovirulence and expression of a hypovirulence-associated double-stranded RNA in Rhizoctonia solaniCurrent Genetics, 43, 103-11.
 14. Martin, F. N. & English, J. T. (1997). Population genetic of soil born fungal plant pathogens. Phytopathology, 87: 446-447.
 15. Mew, T. W. & Rosales, M. C. (1986). Bacterization of rice plants for control of sheath blight caused by Rhizoctonia solani. Phytopathology, 76, 1260-1264.
 16. Munish, G. D. & Singh, M. (2000). Development of sheath blight of rice in relation to plant growth stages. Plant Disease Research, 15(2), 182-185.
 17. Padasht-Dehkaei, F., Okhovvat, S. M., Javan-Nikkha, M. & Mahmoudi, B. (2010). Optimization of inoculation method in sheath blight disease to detect rice cultivars actual reactions in field. Iranian Journal of Plant Protection Sience, 90: 99-108. (In Farsi with English Summary).
 18. Peever, T. L., Zeigler, R. S., Dorrance, A. E., Correa-Victoria, F. J. & Martin, S. S. (2000). Pathogen population genetic and breeding for resistance. APSnet Features, Online. doi: 10.1094/APSnetFeature-2000-0700.
 19. Pinson, S. R. M., Capdevielle, F. M. & Oard, J. H. (2005). Confirming QTLs and finding additional loci conditioning sheath blight resistance in rice using recombinant inbred lines. Crop Science, 45, 503-510.
 20. Savary, S., Magculia, N. & Willocquet, L. (2010). Phenotyping for sheath blight partial resistance- Comparsion of rice genotypes according to sheath blight intensity and morphological traits in microfeilds. IRRI, The Philippines.
 21. Sharma, N. R., Teng, P. S. & Olivares, F. M. (1990). Effect of inoculum source on sheath blight  (ShB) development. IRRN. 15(6), 18-19.
 22. Singh, V., Singh, U. S., Singh, K. P., Singh, M. & Kumar, A. (2002). Genetic diversity of Rhizoctonia solani isolates from rice; differentiation by morphological characteristics, pathogenicity, anastomosis behavior and RAPD fingerprinting. Journal of Mycology and Plant Pathology, 32, 332-344.
 23. Srinivasachary, Willocquet, L. & Savary, S. (2011). Resistance to rice sheath blight (Rhizoctonia solani Kühn) [(teleomorph: Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk.] disease: current status and perspectives. Euphytica, 178, 1-22.
 24. Susheela, K. & Reddy, C. S. (2013). Variability in Rhizoctonia solani (AG-1 IA) isolates causing sheath blight of rice in India. Indian Journal of Phytopathology, 66 (4), 341-350.
 25. Tavantzis, S. M. & Lakshman, D. K. (1995). Virus-like doublestranded RNA elements and hypovirulence in phytopathogenic fungi. In K. Kohmoto, R. P. Singh & U. S. Singh (Eds.), Pathogenesis and Host-Parasite Specificity in Plant Disease: Histopathological, Biochemical, Genetic and Molecular Basis. (pp. 249-267). Elsevier (Pergamon) Press, Oxford, UK.
 26. Vidhyasekaran, P., Ponmalar, T. R., Samiyappan, R., Velazhahan, R., Vimala, R., Ramanathan, A., Paranidharan, V. & Muthukrishnan, S. (1997). Host-specific toxin production by Rhizoctonia solani, the rice sheath blight pathogen. Phytopathology, 87, 1258-1263.
 27. Wamishe, Y. A., Jia, Y., Singh, P. & Cartwright, R. D. (2007). Identification of field isolates of Rhizoctonia solani to detect quantitative resistance in rice under greenhouse conditions. Front Agriculture China, 4, 361-367.
 28. Willocquet, L., Lore, J. S., Srinivasachary, S. & Savary, S. (2011). Quantification of the components of resistance to rice sheath blight using a detached tiller test under controlled conditions. Plant Disease, 95, 1507-1515.
 29. Yang, J., Kharbanda, P. D., Wang, H. & McAndrew, D. W.(1996). Characterization, virulence, and genetic variation of Rhizoctonia solani AG-9 in Alberta. Plant Disease, 80, 513-518.