c3518cb17d976b8
مقایسه ناحیه‏ های ژنی ITS، D1/D2 LSU rDNA، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز II در جداسازی گونه‌های Allophoma ،Didymella و Neodidymelliopsis از خانواده Didymellaceae

مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.255524.1006842

چکیده
  در این پژوهش، 12 سویۀ بومی و 80 سویه از گونه‌های شناخته‌شدۀ سه جنس Allophoma،Didymella  و Neodidymelliopsis گزینش شدند و در یک تجزیه‏و‏تحلیل تبارزایشی جهت هم­سنجی ناحیه‏های ژنی ITS، دومین D1 و D2 از زیرواحد بزرگ ژن ریبوزومی (D1/D2 LSU rDNA)، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز در جداسازی گونه‌ها استفاده شدند. ناحیه‏های ژنی سویه‌های بومی با به‌کارگیری DNA استخراج‌شده ...  بیشتر

مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59290

چکیده
  جنس Trichoderma قارچی تک‏نیائی است که بعضی از گونه‏های آن به‌عنوان عامل کنترل زیستی (بیوکنترل) شناخته می‏شوند. در این بررسی، یازده جدایه از هفت گونۀ‏ Trichoderma شامل Trichoderma harzianum، T. capillare، T. pleuroticola، T. asperellum، T. koningiopsis،T. brevicompactum و T. virens برای بررسی ارتباط تبارزایی (فیلوژنتیکی) آن‏ها با یکدیگر و با توالی گونه‌های مرجع ثبت‌شده در بانک ژن ...  بیشتر