c3518cb17d976b8
مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59290

چکیده
  جنس Trichoderma قارچی تک‏نیائی است که بعضی از گونه‏های آن به‌عنوان عامل کنترل زیستی (بیوکنترل) شناخته می‏شوند. در این بررسی، یازده جدایه از هفت گونۀ‏ Trichoderma شامل Trichoderma harzianum، T. capillare، T. pleuroticola، T. asperellum، T. koningiopsis،T. brevicompactum و T. virens برای بررسی ارتباط تبارزایی (فیلوژنتیکی) آن‏ها با یکدیگر و با توالی گونه‌های مرجع ثبت‌شده در بانک ژن ...  بیشتر