c3518cb17d976b8
ارزیابی مقاومت رقم‌های تجاری سیب‌زمینی به بیماری لکه‌موجی در شرایط گلخانه و مزرعه

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریم خواه

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.133390.1006660

چکیده
  قارچ‌های Alternaria alternata وA. solani عامل بیماری لکه‌موجی سیب‌زمینی بوده و بیشتر کشتزارهای سیب‌زمینی کشور را تهدید می‌کنند. لذا در جهت ارزیابی رقم‌های مقاوم و یا متحمل، بررسی‌هایی در سطح گلخانه با مایه‌زنی گونۀ غالب A. alternata و نیز در سطح مزرعه با آلودگی به‌طور طبیعی روی 24 رقم مورد کشت تجاری سیب‌زمینی در اصفهان و فریدن انجام شد. میانگین ...  بیشتر