c3518cb17d976b8
تنوع جدایه‌های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری‌زایی در گیاه برنج

سارا عفتی لاکه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ حسین صارمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.203699.1006704

چکیده
  پوسیدگی طوقۀ برنج از مهم­ترین بیماری­های این گیاه در مناطق برنج­کاری است. قدکشیدگی از علائم بارز این بیماری است که در اثر تولید هورمون جیبرلین توسط بیمارگر ظاهر می­شود. این تحقیق به‌منظور شناسایی مجدد گونه­های بیمارگر باکانه، ترکیب جمعیتی گونه­ای بیمارگر، شدت بیماری­زایی، تولید هورمون جیبرلین و ارتباط دو صفت اخیر با ...  بیشتر