c3518cb17d976b8
بررسی ویژگی‌های مولکولی یک جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از محصول گوجه‌فرنگی از شهرستان یزد بر پایۀ توالی قسمت‌هایی از ژنوم

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.140753.1006685

چکیده
  گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایۀ یک بررسی انجام‌شده در سال 1392 ویروس وای سیب‌زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده‌کنندۀ گوجه‌فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت‌هایی از ژنوم یک جدایۀ انتخابی از این ویروس با نام جدایۀ T5 افزونش و توالی‌یابی شد. پس از استخراج RNA کل ...  بیشتر