c3518cb17d976b8
تأثیر گیاه‌سوزی باقی‌ماندۀ برخی از علف‌کش‌های مورداستفاده در شالیزار بر شاهی و کاهو

بیژن یعقوبی؛ اکبر یاسمی؛ هاشم امین‌پناه

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 83-91

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59292

چکیده
  یکی از اقدام‌های لازم پیش از کشت گیاهان زراعی دوم، بینش کافی درزمینۀ تأثیر باقی‌ماندۀ علف‌کش‌های مصرف‌شده در کشت گیاه زراعی اصلی بر رشد گیاهان زراعی کشت ‌دوم است. این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر بازدارندگی احتمالی باقی‌ماندۀ برخی علف‌کش‌های انتخابی برنج برکشت شاهی و کاهو به‌عنوان محصولات غالب کشت ‌دوم انجام شد. عامل‌های ...  بیشتر