c3518cb17d976b8
کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

چکیده
  پسیل گلابی  Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم‌ترین آفت‌های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول‌ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش‌های فنی و مؤثر در کنترل آفات مکنده به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این ...  بیشتر