c3518cb17d976b8

کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تاکستان، قزوین، ایران

2 دانشیار، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد تاکستان، قزوین، ایران

4 مربی، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

پسیل گلابی  Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم‌ترین آفت‌های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول‌ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش‌های فنی و مؤثر در کنترل آفات مکنده به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار که شامل تزریق کود کامل (ناترینو)، تزریق مخلوط آزادیراکتین و کود کامل (ناترینو)، سم‌پاشی شاخ و برگ با دیازینون EC 60 درصد با غلظت 5/1 در هزار و آب‌پاشی شاخ و برگ (شاهد) با پنج تکرار در باغ مهرشهر نزدیک شهر کرج روی درختان گلابی رقم شاه‌میوه در سال 93 انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم پوره و تخم پسیل گلابی در تیمارهای تزریقی نسبت به محلول‌پاشی با دیازینون به‌طور معنی‌داری کمتر است، به‌طوری‌که در آخر فصل میانگین کارایی تیمارهای تزریق کود کامل، تزریق کود و آزادیراکتین و سم‌پاشی دیازینون به ترتیب 91، 85 و 28 درصد بود همچنین در این زمان میزان عسلک روی برگ‌ها در محلول­پاشی و آب‌پاشی دو برابر بیشتر از تیمارهای تزریقی بود. افزون بر این وزن، قطر و طول میوه‌های گلابی اندازه‌گیری شده نیز نشان داد که کمیت‌های مورد اشاره در تیمارهای تزریقی20-10درصد بیشتر از محلول‌پاشی با دیازینون و شاهد است. بنابر نتایج به‌دست‌آمده استفاده از روش تزریق به تنة درخت در مقایسه با روش محلول‌پاشی می‌تواند کاهش معنی‌داری را در میزان مصرف آفت‌کش‌ به ازای هر درخت ایجاد کند. همچنین نتایج به‌دست‌آمده تأثیر معنی‌دار و مثبت کاربرد کودهای کامل را در جهت افزایش مقاومت القایی درختان گلابی به پسیل گلابی تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of pear psylla, Cacopsylla pyricola by trunk injection of azadirachtin and complete fertilizer

نویسندگان [English]

 • Hoda Ardestanirostami 1
 • Aziz Sheikhigarjan 2
 • Abbas Arbab 3
 • Mehran Javadzadeh 4
1 Former M. Sc. Student, Takestan Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Associate Professor, Takestan Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Instructor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Pear psylla is one of the most important pests of the pear trees in the world and Iran and the chemical control is the leading control method against it. Recently pesticide injection has become an effective and special control method against the sucking pests. The aim of this study was to determine the efficacy of complete fertilizer and its mixture with azadirachtin by injection against pear psylla. The experiment was conducted on pear trees var. Shah Miveh in Mehrshahr orchard near Karaj city with 4 treatments and 5 replications in a randomized complete block design (RCBD) in 2014. Treatments included injection of complete fertilizer (Nutreeno®), alone and mixed with azadiractin, foliage application with diazinon EC 60% at the concentration 1.5 ml/L and control (spraying water). The results showed that the densities of psylla eggs and nymphs in the injected treatments were less than spraying. The treatment efficacies of diazinon, Nutreeno alone and mixture with azadirachtin were 28, 91, and 85% in the last season, respectively and the amount of honeydew per leaf in the sprayed treatment was twice more than the injection. Physical aspects of pear fruits, including weight, diameter and length of the fruits in both injected treatments were 10-20% more than the conventional application. According to this study results, trunk injection can reduce the amount of used insecticides per tree and also the usage of organic fertilizers can increase induced resistance of plants against pear psylla.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Honeydew
 • Induced resistance
 • organic insecticide
 1. Acimovic, S. G., van Woerkom, A. H., Reeb, P. D., Vandervoort, C., Garavaglia, T., Cregg, B. M. & Wise, J. C. (2014). Spatial and temporal distribution of trunk-injected imidacloprid in apple tree canopy. Pest Management Science, 70(11), 1751-1760.

 2. Alston, D. G. & Murray, M. (2007) Pear psylla. Retrieved March, 12, 2016, Utah State University Extension, Extension Entomology Ent-62-07: 1-4., from: http://extension.usu.edu/files/publications/ factsheet/pear-psyllas07.pdf.

 3. Altieri, M. A. (2002). Agroecology: The science of natural resource management for poor farmers in marginal environments. Agriculture, Ecosystems & Environment, 93(1-3), 1-24.

 4. Behdad, E. (1991). Iran pests of fruit trees (2nd Ed.), Bahman Nashr Press, Esfahan, Iran, 826 pp. (in Farsi)

 5. Chau, LM, Heong, KL. (2005). Effects of organic fertilizers on insect pest and diseases of rice. Omonrice, 13, 26-33.

 6. Doccola, J. J. & Wild, P. M. (2013). Tree injection as an alternative method of insecticide application. In: Insecticides –basic and other applications, S. Soloneski. (Ed.), (pp. 61-78) InTech. Retrieved February, 8, 2012 from: http://www.intechopen.com/books/insecticides-basic-and-other-applications/tree-injection-as- an-alternative-method-of-insecticide-application.

 7. Esfahani, S. (2015). Efficacy comparison of systemic insecticides by injection and application against pistachio psylla, Agonoscena pistaciae. MS Thesis. Faculty of Agriculture Takestan Islamic Azad University, Qazvin, Iran. (in Farsi)

 8. Gill, S., Jefferson, D. K., Rondalyn, M. R. & Raupp, M. J. (1999). Use of soil and trunk injection of systemic insecticides to control lace bug on hawthorn, Journal of Arboriculture, 25(1), 38-42.

 9. Kocourek, F. & Stara, J. (2006). Management and control of insecticide-resistant pear psylla (Cacopsylla pyri). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14, 167-174.

 10. Kolyaee, R., Rezvani, A. & Kamali H. (2012). Pests of fruit crops in Iran. Iranian Research Institute of Plant Protection Press, Tehran, Iran, 466 pp. (in Farsi)

 11. Malakooti, M. (2015). Optimizing usage of fertilizers for agricultural crops of Iran (2nd Ed.) Mobaleghan Press, Tehran, Iran, 318 pp. (in Farsi)

 12. Malaysian Agro. (2016). Products: Nutreeno®. Retrieved November 27, 2016, from http://www.malaysianagro.com/nutreeno.html.

 13. Marčic, D., Ogurlić, I., Prijović, M. & Perić, P. (2009(. Effectiveness of Azadirachtin (NeemAzal-T/S) in Controlling Pear Psylla (Cacopsylla pyri) and European Red Mite (Panonychus ulmi). Pesticides and Phytomedicine, 24, 123-131.

 14. McCullough, D. G., Cappaert, D., Poland, T. M., Lewis, P. & Molongoski, J. (2005). Long- term (three-year) results of trunk injections for Emerald ash borer control in landscape ash trees. In: Proceedings of Emerald Ash Borer Research and Technology Development Meetings, 26-27 September, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, pp: 31-34.

 15. McKenzie, N., Helson, B., Thompson, D., Otis, G., McFarlane, J., Buscarini, T. & Meating, J. (2010). Azadirachtin: an effective systemic insecticide for control of Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Journal of Economic Entomology, 103(3), 708-717.

 16. Miguel, A. A. & Nicholls, C. I. (2003). Soil fertility management and insect pests: harmonizing soil and plant health in agroecosystems. Soil & Tillage Research, 72, 203-211.

 17. Motamedinia, B. & Morovati, M. (2012). Study on spraying and injection of chemical compounds and commercial neem extract on Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) in Baluchestan. Plant Pests Research Vol. 2(1), 13-19. (in Farsi)

 18. Mota-Sanchez, D., Cregg, B. M., McCullough, D. G., Poland, T. M. & Hollingworth, R. M. (2008). Distribution of trunk-injected 14C-imidacloprid in ash trees and effects on emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) adults. Crop Protection, 28, 655-661.

 19. Percival, G. C. & Boyle, S. (2005). Evaluation of microcapsule trunk injections for the control of apple scab and powdery mildew. Annals of Applied Biology, 147, 119-127.

 20. RasouliSadaghiani, M. H., Malakouti, M. J. & Samar, S. M. (2002). The effectiveness of different application methods of zinc sulfate on nutritional conditions of apple in calcareous soils of Iran. In Proceedings of 17th World Congress Soil Science. 14-21 August, Bangkok, Thailand, pp. 1-6.

 21. Rout, G. & Das, R. P. (2003). Effect of metal toxicity on plant growth and metabolism: I. Zinc. Agronomies, 23, 3-11.

 22. Schulte, M. J., Martin, K. & Sauerborn, J. (2006). Effects of azadirachtin injection in litchi trees (Litchi chinensis Sonn.) on the litchi stink bug (Tessaratoma papillosa Drury) in northern Thailand. Journal of Pest Science, 79, 241-250.

 23. Seraj, A. A. (1999). Injection of insecticides into tree trunk: a new mthod for control of citrus pests. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 30(1), 121-127. (in Farsi)

 24. Sheikhigarjan, A. Najafi, H., Abbasi, S. Saberfar, F., Rashid, M. & Moradi, M. (2015). The chemical and organic pesticide guide of Iran 2016. Ketab Paytakht Press, Tehran, Iran, 412 pp. (in Farsi)

 25. Sheikhigarjan, A., Mokhtaian, A., Arbabtafti, R., Mohamadipour, A. & Alavi, M. (2015). Efficacy of insecticides injection against Dubas Bug, Ommatissus lybicus Bergerin. In: Proceedings of the 2nd Conference and Festival of Iran's date. 16-17 Sep. University of Bam. Bam, Iran. (in Farsi)

 26. Shigo, A. L. (1989). New tree biology: facts, photos, and philosophies on trees and their problems and proper care (2nd Ed.). Shigo and Trees, Associates. Durham, NH., 618 pp.

 27. van Woerkom, A. H., Aćimović, S. G., Sundin, G. W., Cregg, B. M., Mota-Sanchez, D., Vandervoort, C. & Wise, J. C. (2014). Trunk injection: An alternative technique for pesticide delivery in apples. Crop Protection, 65, 173-185.

 28. Wang, B., Gao, R., McLane, W. H., Cowan, D. M., Mastro, V. C., Reardon, R. C., Poland, T. M. & Haack, R. A. (2002). Evaluation of insecticides for controlling the Asian longhorned beetle, Anoplophora glabripennis-a synthesis presentation. Proceedings, U.S. Department of Agriculture Interagency Research Forum, GTR-NE-300., pp. 97-99.