c3518cb17d976b8
بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایۀ ژن پروتئین پوششی

سید سجاد ذبیحی؛ ثمین السادات حسینی؛ احمد حسینی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.204759.1006707

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مهم زیانبار با دامنۀ میزبانی گسترده است. در این پژوهش با توجه به شناسایی ویروس وای سیب‌زمینی و جداسازی آن از کشتزارهای شلغم استان خوزستان در سال زراعی 1392، ویژگی­های سه جدایۀ انتخابی از شهرستان­های دزفول، شوشتر و شوش (7Tu، 9Tu و 10Tu) بررسی شد. در آزمون تعیین دامنۀ میزبانی، سه جدایه ...  بیشتر