c3518cb17d976b8
تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ formosus Sakag. Paecilomyces، عامل بیماری سر‌خشکیدگی درختان پسته در استان‌های خراسان رضوی و یزد

فاطمه رستمی؛ سید کاظم صباغ؛ ناصر پنجه که؛ مهدی پیرنیا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.213177.1006728

چکیده
  در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان‌های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایۀ منتخب با استفاده از نشانگر SSR، درجۀ بالایی از چندشکلی را در جدایه‌های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیۀ خوشه‌ای بر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد، ...  بیشتر