c3518cb17d976b8
ریخت‌سنجی جمعیت‌های پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)، در استان‌های کرمان و خراسان رضوی

محمدرضا مصطفوی؛ محمدرضا لشکری؛ سعید ایرانمنش؛ سید مظفر منصوری

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 197-205

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229696.1006770

چکیده
  پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)، یکی از مهم­ترین آفات درختان پسته در ایران و منطقۀ خاورمیانه است. دانش کمی دربارۀ تنوع ریخت­شناختی جمعیت­های جغرافیایی پسیل معمولی پسته در ایران و به‌ویژه در استان کرمان به عنوان مهم­ترین تولیدکنندۀ پسته کشور وجود دارد. بنابراین برای افزایش آگاهی از تنوع ریخت­شناختی ...  بیشتر