c3518cb17d976b8
نقش بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیار و فعالیت آنزیم‌های وابسته به دفاع

سمیرا مشایخی؛ حمیدرضا علیزاده؛ امیررضا امیرمیجانی؛ خدیجه سالاری

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246254.1006812

چکیده
  بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از مهم‌ترین بیماری­های خیار در ایران و جهان است. در این پژوهش از ترکیب بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) برای کاهش آسیب و زیان این بیماری به‌صورت غرقاب خاک و محلول‌پاشی برگ استفاده شد. برگ‌های گیاهان 24 ساعت پس از تیمار با BABA جدا و پس از مایه‌زنی با بیمارگر درون جعبه­های پلاستیکی با شرایط رطوبتی مطلوب بیمارگر ...  بیشتر