c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان‌های استان زنجان

رقیه مرادی؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی؛ محمد حاجی زاده

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246930.1006816

چکیده
  به­منظور بررسی وضعیت ویروس­های مهم متعلق به جنس نپوویروس از تاکستان­های استان زنجان، نمونه‌برداری در سال­های زراعی 95-۹4 به‌صورت انتخابی از گیاهان دارای نشانه‌های مشکوک به بیماری‌های ویروسی انجام و درمجموع 168 نمونۀ گیاهی دارای نشانه و بدون نشانه گرد‌آوری شد. استخراج آر.ان.­ای کل از بافت­های برگی و آوندی 57 نمونه بر اساس ...  بیشتر