c3518cb17d976b8
ارزیابی مدل شبکۀ عصبی مصنوعی GMDH در برآورد پراکنش مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae (Acari, Mesostigmata) در منطقۀ شاهرود استان سمنان

مسعود حکیمی تبار؛ سید رضا حجازی؛ علیرضا شعبانی نژاد؛ پریسا قرآنی؛ الناز فدائی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 217-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.249666.1006825

چکیده
  این پژوهش به‌منظور برآورد پراکندگی مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae در منطقۀ شاهرود با به‌کارگیری شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شد. داده‌های مربوط به تراکم جمعیت این کنه از زیستگاه‌های گوناگون منطقۀ شاهرود در سال 1394 به دست آمدند. در این پژوهش از متغیرهای طول و عرض جغرافیایی به‌عنوان متغیرهای ورودی و از دگرگونی‌های جمعیت کنه‌های خانوادۀ ...  بیشتر