c3518cb17d976b8
نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف‌های هرز در حضور قارچ میکوریز

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-233

10.22059/ijpps.2019.272191.1006875

معصومه دهقان بنادکی؛ گودرز احمدوند؛ اسکندر زند