c3518cb17d976b8
بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف‌های هرز در حضور قارچ میکوریز

معصومه دهقان بنادکی؛ گودرز احمدوند؛ اسکندر زند

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 221-233

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.272191.1006875

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ میکوریز بر روابط رقابتی گندم (Triticum aestivum) با علف­های­هرز، دو آزمایش مستقل به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در شرایط گلدانی در سال زراعی 97-1396 در کرج، اجرا شد. در آزمایش اول فاکتورها شامل گندم و شش گونه علف هرز، در دو سطح با و بدون میکوریز و در آزمایش دوم، فاکتورها شامل کشت خالص گندم، یولاف‌وحشی ...  بیشتر