c3518cb17d976b8
بررسی تأثیر بیولوگ سیدروفوریک در دماهای مختلف بر فراسنجه‏ های زیستی کنۀ تارتن Tetranychus urticae Koch (Trombidiformes: Tetranychidae)

نازنین مرادزاده؛ ملیحه لطیفی؛ سید رسول صحافی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 129-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.272104.1006874

چکیده
  در این پژوهش به بررسی طول عمر، بقا و تولیدمثل کنۀ تارتن روی گیاه لوبیا تحت تأثیر بیولوگ سیدروفوریک (ترکیب القاکنندۀ مقاومت در گیاه) در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 10± 75 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی و سه دمای 1±25، 1±30 و 1±35 درجه سلسیوس پرداخته شد. برای تیمار گیاهان، برای هر گلدان 2/0 میلی‌لیتر از بیولوگ ...  بیشتر