c3518cb17d976b8
اثر روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی فراسنجه‌های جدول زیستی کفشدوزک‌ شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

سیروس آقاجانزاده؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ محمود حسن‌زاده؛ اسماعیل غلامیان

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 59-71

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.318535.1006968

چکیده
  کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri Mulsant از عوامل مفید در باغ‌‌های مرکبات علیه شپشک‌های گیاهی می‌باشد. اثر چهار تیمار حشره‌کش در غلظت توصیه شده شامل روغن معدنی EC 1 درصد، روغن معدنی مایونز 1 درصد، صابون حشره‌کش پالیزین 5/2 در هزار و بوپروفزین 5/0 در هزار به همراه تیمار شاهد (آب) روی فراسنجه‌های جدول زیستی کفشدوزک شکارگرC. montrouzieri تعیین شد. آزمایش ...  بیشتر