c3518cb17d976b8
مقایسه تنوع ژنتیکی ناحیه 3′UTR جدایه‌های ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) خراسان با جدایه‌های ایران و سایر نقاط دنیا

جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ سید باقر محمودی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 135-147

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.303394.1006941

چکیده
  ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus, BBSV) ازجمله ویروس‌های خاک‌برد چغندرقند است. در این تحقیق، 80 نمونه چغندرقند از مزارع خراسان رضوی و شمالی جمع‌آوری شد. پس از استخراج RNAی کل آن‌ها، ناحیه 3'UTR ژنوم ویروس به تعداد 315 نوکلئوتید با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با رونویسی معکوس و بهره‌گیری از آغازگرهای اختصاصی رفت و برگشتی ...  بیشتر