c3518cb17d976b8
بررسی اثرچند فرمولاسیون پودری استرین Pseudomonas fluorescens P4 در کنترل Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان

فاطمه قربانی؛ کیوان بهبودی؛ خلیل بردی فتوحی فر

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 333-344

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30253

چکیده
  در این بررسی توان آنتاگونیستی هفت استرین باکتریایی متعلق به کلکسیون آزمایشگاه کنترل بیولوژیک گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران بر اساس ناحیه بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum در آزمون سه نقطه ای مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت استرین برتر Pseudomonas fluorescens P4 جهت آزمایشهای مقدماتی در گلخانه و آزمایشهای اتاقک رشد انتخاب ...  بیشتر

بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

حسن عسگری؛ سیده معصومه زمانی؛ احمد عاشوری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  شناسایی شرایط محیطی بهینه و فاکتورهای موثر در ‌رشد و اسپورزائی قارچهای بیمارگر حشرات در تولید انبوه و بکارگیری آنها ضروری است. در این راستا، در تحقیق حاضر اثر چند محیط کشت مایع و جامد روی رشد قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها روی B. bassiana نشان داد که اثر نور (0001/0=p)، محیط‌های غذایی مختلف (0001/0=p) و اثر متقابل ...  بیشتر