c3518cb17d976b8
رفتار جستجوگری زنبور Gravenhorst Venturia canescens روی بید سیب‌زمینی، Zeller Phthorimaea operculella

قدیر نوری قنبلانی؛ لیلا متقی نیا؛ زهرا عابدی؛ علیرضا نوری

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.328323.1006976

چکیده
  زنبورVenturia canescens Gravenhorst یکی از پارازیتوئیدهای مهم بال‌پولکداران آفت است که پراکنش جهانی دارد. برای ارزیابی کارآیی دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک، مطالعه‌ رفتار جستجوگری آن‌ها ضروری است. در بررسی حاضر، ترجیح سنی میزبان (بین لاروهای سنین اول و چهارم)، واکنش تابعی (تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 64 عددی از لاروهای سن چهارم) و تداخل متقابل ...  بیشتر

اثر دما بر ترجیح غذایی حشرات کامل و لارو سن چهارم کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae) روی دو گونه شته Aphis fabae (Hem: Aphididae) و Acyrthosiphon pisum.

سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ رویا فرهادی؛ سمیه فتاح الحسینی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 95-102

چکیده
  ترجیح غذایی دشمنان طبیعی یکی از پدیده‌هایی است که در بررسی کارایی دشمنان طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد. شکارگران زمانی‌که دارای حق انتخاب بین دو یا چند شکار باشند، اغلب نسبت به یکی از آنها ترجیح نشان می‌دهند. دما یکی از عوامل محیطی است که می‌تواند ویژگی‌های نموی، رشدی و رفتاری موجودات خونسرد و از جمله حشرات را تحت تأثیر قرار ‌دهد‌. ...  بیشتر