c3518cb17d976b8
ارزیابی مفهوم گونۀ بیولوژیکی در برخی گونه‌های جنس Armillaria در ایران

سعیده جعفرپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک خواه؛ محمدرضا آصف

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 241-252

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.141798.1006688

چکیده
  در طی ماه‌های شهریور تا آذر سال‌های 1389 الی 1391، شمار هفده بازیدیوکارپ از قارچ Armillaria از مناطق مختلف جنگلی واقع در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان گردآوری و از آن‌ها 24 جدایۀ قارچی به دست آمد. سپس آزمون سازگاری جنسی با استفاده از ده جدایۀ منتخب با دوازده جدایۀ آزمایشگر از سه گونۀ اروپایی A. mellea،A. gallica و A. cepistipes انجام گرفت. آزمون تلاقی ...  بیشتر

سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 339-350

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57391

چکیده
  در بررسی سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida روی دو نوع محیط کشت سیب‌زمینی- دکستروز-آگار و جو دوسر- آگار، از 91 جدایه که از استان‌های مختلف کشور و از برخی درختان مثمر و غیرمثمر طی سال‌های 1383 تا 1390 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. در الگوی تعیین‌شده، هر جدایه با خود و با دیگر جدایه‌ها تلاقی داده شد. خط واکنش تیره‌رنگ که ناسازگاری ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های Ramularia روی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

سید یوسف بهروز؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ سید کاظم صباغ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 113-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54726

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های Ramularia روی گیاهان دارویی، نمونه‌های دارای علایم لکه‌برگی از نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سال‌های 92-1391 جمع‌آوری و از لحاظ خصوصیات ریخت‌شناسی تحت مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ویژگی‌های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. از این میان گونه‌های ...  بیشتر

بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae روی نهال‌های برخی از ارقام زیتون

آیت الله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 125-135

چکیده
  در این تحقیق نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، ...  بیشتر