c3518cb17d976b8
بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 221-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53496

چکیده
  شتۀ نارون با تغذیه و ترشح مقادیر زیادی عسلک به درختان نارون و به‌ویژه به فضای سبز شهری خسارت می‌زند. برای مطالعۀ ویژگی‌های زیستی و تغییرات فصلی جمعیت این آفت در شهرکرد در دو سال متوالی و به‌صورت هفتگی از درختان آلوده در دو محل نمونه‌برداری شد. برای تعیین فراسنجه‌های مهم جدول زندگی باروری شتۀTinocallis nevskyi Remaudiere, Quednau and Heie  در شرایط ...  بیشتر