c3518cb17d976b8
تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 265-278

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53503

چکیده
  فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای لاروی و شفیرگی شب‌پرۀ پشت‌الماسی،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقۀ زیستی شامل استان‌های گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان طی سال‌های 1389 و 1390 تعیین شد. در مجموع شش گونه پارازیتویید لاروی شامل (Kurdjumov, 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) (در هر چهار منطقۀ زیستی)،Apanteles sp.  (کرج و اصفهان)، ...  بیشتر

تأثیر عصارۀ اکدیستروئیدی سرخس شترمرغی Matteuccia struthiopteris (Onocleaceae) روی پارامتر‌های دموگرافی شب‌پرۀ پشت‌الماسی Plutella xylostella L. (Lepidoptera:Plutellidae)

فاطمه تابع بردبار؛ سعید محرمی پور

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 309-318

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53507

چکیده
  امروزه بررسی‌‌ها برای استفاده از عصاره‌‌های گیاهی مانند اکدیستروئید‌‌های گیاهی، به دلیل توانایی بالا در کنترل آفات در حال افزایش است. گزارش‌‌هایی از وجود ترکیبات اکدیستروئیدی در برخی گونه‌‌های سرخس وجود دارد، اما تاکنون گزارشی از اثر چنین ترکیباتی در سرخس شترمرغی در دست نیست. در این پژوهش، اثر غلظت‌‌های زیرکشندۀ عصارۀ متانولی ...  بیشتر