c3518cb17d976b8
زیست‌شناسی گونۀ جدید سرخرطومی تولید‌کنندۀ مان Larinus trehalanus (Col.: Curculionidae) روی گیاه داروییCousinia stocksii (Asteraceae) در منطقۀ کرمان

سعیده شهریاری نژاد؛ سیدعلی اصغر فتحی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 367-370

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.212284.1006725

چکیده
  گونه­های سرخرطومی Larinus spp. تولیدکنندۀ مان روی گیاهان دارویی تیرۀ Asteraceae فعالیت می­کنند. در این تحقیق ویژگی‌های چرخۀ ­زیستی سرخرطومی Larinus trehalanus G&Sh به‌عنوان یک‌گونۀ جدید روی گیاه دارویی CousiniastocksiiWinklerدر منطقۀ کرمان در شرایط صحرایی طی سال‌های 1389 و 1390 بررسی شد. این سرخرطومی به‌صورت حشرۀ ­کامل زمستان­گذرانی می‌کند و در منطقۀ ...  بیشتر