c3518cb17d976b8
مطالعۀ تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides عامل بیماری پوسیدگی ریشۀ برنج با استفاده از نشانگر SSR

خشنود نوراللهی؛ زینب حقی؛ علی اشرف مهرابی اولادی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52244

چکیده
  بیماری پوسیدگی ریشۀ ناشی از Fusarium verticillioides یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برنج در ایلام است. برای تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در شالیزارهای استان ایلام، تعداد 56 نمونۀ آلوده از مزارع شهرستان‌های مختلف جمع‌آوری شد. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گرفت. از آغازگرهای ریزماهواره ...  بیشتر

جمعیت‌های آمیزشی در ‌گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی آنها

فریبرز لطفی میری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فریدون پاداشت دهکایی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 61-74

چکیده
  به منظور مطالعه ساختار جمعیت گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، نمونه‌برداری از مزارع نقاط مختلف استان گیلان در سال 1383 صورت گرفت. از بین 41 جدایه به دست آمده از ارقام مختلف، به غیر از سه جدایه، بقیه دارای زنجیره میکروکنیدیوم بودند. برای مطالعه با‌روری جنسی و تعیین جمعیت و تیپ آمیزشی جدایه‌ها، هر یک از آنها با شش جدایه ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح دای‌آلل

زلیخا مرادی؛ محمد سالاری؛ مهدی رمضانی؛ علی مؤمنی؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  به منظور تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ، تعداد پنج رقم برنج والدی شامل خزر، هاشمی، کادوس، فوجی و رشتی بصورت طرح دای آلل ناقص با یکدیگر تلاقی داده شدند. نتاج و والدین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه کشت گردیدند و صفات تعداد لکه‌های بلاست روی برگ، اندازه لکه‌های اسپورزا و درصد آلودگی سطح برگ در مقابل جدایه‌های IA-66، ...  بیشتر

مطالعه رابطه میزان بیماری بلاست برنج در مراحل مختلف رشد‌ با خسارت محصول در شرایط آلودگی طبیعی در استان گیلان (رشت)

فریدون پاداشت دهکایی؛ مجید نحوی؛ منوچهر ایزدیار؛ ابراهیم دودابی نژاد؛ حسن پور فرهنگ

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  برای تعیین خسارت محصول برنج ناشی از بیماری بلاست (Magnaporthe grisea) در مراحل مختلف رشد، آزمایشی مزرعه‌ای در مؤسسه تحقیقات برنج ایران، رشت اجرا گردید. رقم برنج بومی هاشمی در کرت‌هایی به ابعاد 4×3 متر و در چهار تکرار برای هر مرحله از ارزیابی(تیمار) نشاکاری گردید. سپس در مراحل 40 و 50 روز پس از نشاکاری، 15 و 25 روز پس از ظهور خوشه و همزمان با برداشت، ...  بیشتر