c3518cb17d976b8
شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی برخی عامل‏ های شبه قارچی ایجادکنندۀ بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ درختان بادام در استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری

بهرام شریف نبی؛ فریبا قادری؛ ناهید جوادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 227-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.250205.1006827

چکیده
  بادام یکی از درختان میوه تیرۀ Rosaceae است که در استان‌های‏‏‏ اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای استفاده از دانۀ خوراکی آن نسبت به سایر درختان میوۀ هسته‌دار‏‏‏ بیشتر کشت می‌شود. در این پژوهش، برخی از عامل‏های پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان بادام مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی 53 جدایۀ Phytophthora cactorum (19 جدایه) و ...  بیشتر