c3518cb17d976b8
دموگرافی شب‌پرة پوست‌خوار میوۀ پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی

مهدی بصیرت؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 249-258

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57380

چکیده
  پسته یکی از مهم‌ترین محصولات باغی کشور است. در سال‌های اخیر، شب‌پرۀ پوست‌خوار میوۀ پسته، Arimania komaroffi به‌صورت یکی از آفات مهم و خسارت‌زای این محصول درآمده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ پارامترهای رشد، و جدول زندگی و تولیدمثلی این آفت روی سه رقم بسیار معمول و با بیشترین سطح زیرکشت، شامل اوحدی، کله‌قوچی و احمدآقایی بود. برای ...  بیشتر