c3518cb17d976b8

بررسی حساسیت دو جمعیت شپشک آرد آلود مرکباتPlanococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae) به پرمترین

نویسندگان

چکیده

شپشک آرد آلود مرکبات (Planococcus citri) یکی از آفات مهم گیاهان زراعی و زینتی در سرتاسر جهان می‌باشد. پتانسیل بالای تولید مثل و کوتاهی دوره زندگی همراه با کاربرد مکرر حشره‌کش‌ها برای پایین نگه داشتن جمعیت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این حشره در گسترش مقاومت به حشره‌کش‌ها را تسهیل نموده است. در این تحقیق اثر حشره‌کش پرمترین روی دو جمعیت شپشک آرد آلود بررسی شد. زیست‌سنجی به روش غوطه‌وری پوره‌های سن دوم در محلول سمی و با استفاده از ماده فرموله شده پرمترین انجام شد. نتایج آزمون‌های زیست‌سنجی نشان داد که LC50 پرمترین روی جمعیت‌های رشت و تهران به ترتیب 04/363 و 3/1102 پی پی ام بود. از نظر آماری LC50 این دو جمعیت اختلاف معنی‌داری در سطح 95% دارند و جمعیت تهران 89/2 برابر متحمل تر از جمعیت رشت است. اندازه‌گیری فعالیت استرازی نشان داد که بیشینه فعالیت آنزیم استراز در pH 8 بوده و فعالیت استرازی جمعیت تهران 33/1 برابر جمعیت رشت می‌باشد. همچنین در این بررسی فعالیت استراز با استفاده از الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفت و بعد از رنگ‌آمیزی با استفاده از آلفا و بتا نفتیل استات یک باند از هر دو جمعیت با حرکت الکتروفورزی یکسان بدست آمد. اندازه‌گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس-ترنسفراز نشان داد که بین جمعیت‌های رشت و تهران اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Susceptibility to Permethrin in Two Populations of Planococcus citri (Risso) (Hem.: Pseudococcidae)

نویسندگان [English]

  • Ahad Sahragard
  • mohammad ghadamyari
  • Narges Memarizadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Esterase activity
  • Gluthathion s-transferase
  • Permethrin
  • Planococcus citri