c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصی بودن میزبان جدایه‌های ایرانی Macrophomina phaseolina

ولی اله مهدی زاده؛ ناصر صفایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ نتهازلکویتل پرز؛ محمدعلی آقاجانی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  قارچ ماکروفومینا یک بیمارگر خاک‌‌زاد و عامل بیماری پوسیدگی ذغالی، با پراکنش جهانی و دامنه میزبانی بیش از 500 گونه گیاهی می‌باشد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصیت میزبانی این قارچ در ایران از گیاهان دارای علایم و نشانه‌های بیماری از استان‌های تهران، قزوین، گرگان، سمنان، خراسان، همدان، آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان، مرکزی، فارس،کهکیلویه ...  بیشتر

بررسی حساسیت دو جمعیت شپشک آرد آلود مرکباتPlanococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae) به پرمترین

احد صحراگرد؛ محمد قدمیاری؛ نرگس معماری زاده

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  شپشک آرد آلود مرکبات (Planococcus citri) یکی از آفات مهم گیاهان زراعی و زینتی در سرتاسر جهان می‌باشد. پتانسیل بالای تولید مثل و کوتاهی دوره زندگی همراه با کاربرد مکرر حشره‌کش‌ها برای پایین نگه داشتن جمعیت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این حشره در گسترش مقاومت به حشره‌کش‌ها را تسهیل نموده است. در این تحقیق اثر حشره‌کش پرمترین روی دو جمعیت ...  بیشتر

مقایسه شدت بیماریزایی جدایه‌های قارچ(Penz.) Sacc Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان مازندران

ماریه ببری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسین طاهری؛ یعقوب محمد علیان

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  در سال‌های اخیر بیماری آنتراکنوز مرکبات، در استان مازندران روی تعدادی از ارقام تجاری مرکبات خسارت قابل توجهی ایجاد کرده است. این بیماری به صورت گسترده‌ای در باغات مرکبات این استان شیوع دارد. طی سال‌های 1383 و 1384 از درختان مرکبات باغات آلوده به صورت تصادفی نمونه‌برداری شد. با کشت 119 نمونه جمع‌آوری شده روی محیط کشت PDA، 96 جدایه از جنس ...  بیشتر

کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، گزارش یک جنس و چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه‌های شمال ایران

جلیل حاجی زاده؛ فرید فرجی؛ مهیار رفعتی فرد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  کنه‌های خانواده Ascidae گروه مهمی از بندپایان شکارگر خاکزی، روی گیاهان و مواد انباری را تشکیل می‌دهند، برخی از گونه‌ها نیز با انسان و حیوانات در ارتباطند. به ‌منظور تعیین فون کنه‌های خانواده‌ی Ascidae استان گیلان، طی سالهای 88-1386 نمونه‌برداری‌هایی از زیستگاه‌های مختلف مانند خاک، گیاهان، انبارها، کود و بقایای گیاهی به‌ عمل آمد. درمجموع ...  بیشتر

شناسایی جدایه‌های مقاوم Pyricularia grisea به قارچ‌کش ادی فنفوس در استان مازندران و اثر تری سیکلازول بر آنها

مهری مهدیان خلیلی؛ مهدی صدروی؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  بلاست، ناشی از Pyricularia grisea، مهمترین بیماری قارچی برنج در استان مازندران است. برای شناسایی جدایه‌های مقاوم به قارچ‌کش ادی‌فنفوس، 50 جدایه بیمارگر از مزارع برنج مناطق مختلف این استان جمع‌آوری شدند و میزان بازدارندگی از رشد پرگنه آنها توسط غلظت‌های 1 تا 140 قسمت در میلیون این قارچ‌کش مخلوط با محیط غذایی PDA و EC50 آن برای این جدایه‌ها در ...  بیشتر

اثر علف‌کش‌های تریفلورالین و اتال فلورالین بر ویژگی‌های رشدی بیمارگرهای قارچی پنبه

محمود هوشیارفرد؛ ناصر باقرانی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  این بررسی به منظور آگاهی از اثرات جانبی دو علف‌کش بسیار رایج با کاربرد در خاک تریفلورالین (مایع غلیظ امولسیون شونده 48%) و اتال فلورالین (مایع غلیظ امولسیون شونده 33%) به ترتیب در غلظت‌های500-0 و 300-0 قسمت در میلیون بر فعالیت زیست‌شناختی پنج بیمارگر قارچی گیاهچه پنبه (Rhizoctonia solani،Pythium ultimum ،Fusarium moniliforme، Alternaria alternata و Verticillium dahliae) انجام شد. پارامترهای ...  بیشتر

اطلاعات جدید پیرامون قارچ‌های تیرهErysiphaceae (Ascomycota: Erysiphales) در ایران

سید اکبر خداپرست؛ فاطمه فتحی؛ مهرداد عباسی؛ محمدرضا میرزائی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  در ادامه مطالعه قارچ‌های تیره Erysiphaceae، نمونه‌های مختلفی که از نقاط مختلف کشور طی سال‌های 1388-1380 جمع‌آوری شده بودند مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده گونه‌های E. malvae روی Malva sp.، Erysiphe quercicola روی Quercus sp.، Golovinomyces ambrosiae روی Helianthus spp. وGolovinomyces fischeri روی Senecio glaucus برای اولین بار از ایران شرح داده شده است. همچنین نمونه‌های متعددی از گونه Golovinomyces ...  بیشتر

مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  نمونه‌برداری از مزارع برنج در مناطق مختلف استان مازندران انجام شد. نمونه‌های خاک و اندامهای هوایی برنج به آزمایشگاه منتقل گردید و جدایه‌های Trichodermaبا استفاده از محیط کشت انتخابی RBSF از آنها جداسازی شدند. 202 جدایه به روش تک اسپور خالص‌سازی و DNA ژنومی آنها با استفاده از کیت استخراج شد. برای شناسایی جدایه‌های مذکور، صفات مورفولوژیکی ...  بیشتر

تغییرات تراکم جمعیت پسیل پستهAgonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان

محمدرضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ محمود شجاعی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  پسیل پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، یکی از مهم‌ترین آفات درختان پسته در تمام مناطق پسته‌کاری ایران می‌باشد. مطالعه دقیق زیست‌شناسی آفات در شرایط صحرایی، اولین گام در تدوین برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات در یک منطقه خاص است. در این تحقیق تغییرات فصلی جمعیت تخم، پوره و حشرات کامل پسیل پسته طی سال‌های 1386 و 1387 در منطقه رفسنجان بررسی ...  بیشتر

بهینه‌سازی روش‌ آلوده‌سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش‌های واقعی ارقام برنج در مزرعه

فریدون پاداشت دهکایی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید باقر محمودی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  بیماری سوختگی غلاف برنج که در اثر گروه آناستوموزی AG1-IA از قارچRhizoctonia solani به وجود می‌آید، یکی از مهمترین بیماری‌های قارچی برنج در دنیا می‌باشد. مقاومت گیاه برنج نسبی است و عکس‌العمل آن در مقابل این بیماری به دلیل پیچیدگی توارثی‌ و ناپایداری محیطی ثابت نیست به‌طوریکه تخمین صحیح بیماری مشکل است. برای تشخیص واکنش واقعی برنج در سطح ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح دای‌آلل

زلیخا مرادی؛ محمد سالاری؛ مهدی رمضانی؛ علی مؤمنی؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  به منظور تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ، تعداد پنج رقم برنج والدی شامل خزر، هاشمی، کادوس، فوجی و رشتی بصورت طرح دای آلل ناقص با یکدیگر تلاقی داده شدند. نتاج و والدین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه کشت گردیدند و صفات تعداد لکه‌های بلاست روی برگ، اندازه لکه‌های اسپورزا و درصد آلودگی سطح برگ در مقابل جدایه‌های IA-66، ...  بیشتر

پروتئازها و آلفاآمیلاز گوارشی سن سبز پستهAcrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae

مهدیه بی‌غم؛ وحید حسینی نوه؛ فاطمه حسینی نوه

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  سن سبز پسته، Acrosternum heegeri، با ایجاد خسارت کمّی و کیفی، اهمیت اقتصادی زیادی در تولید محصول پسته دارد. آگاهی از وضعیت آنزیم‌های گوارشی، به منظور بکارگیری تکنیکهای نوین، در کنترل آفت ضروری است. روده میانی در این حشره به چهار قسمت (1m تا 4m) تقسیم می‌شود که از لحاظ مرفولوژیک متفاوتند و مقدار pH هریک از سمت جلو به سمت عقب (1m تا 4m) به ترتیب بصورت ...  بیشتر

دگرآسیبی اسانس روغنی اکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه دو علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retloflexus) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)

مهدی رسائی فر؛ ولی موسی نژاد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر دگرآسیبی اسانس روغنی فرار برگ‌های اکالیپتوس بر جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز و پیچک صحرایی و امکان استفاده از آن در مدیریت این علف‌های هرز، تحقیقی در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه ای در سال 1386 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر