c3518cb17d976b8

شاخص‌های تغذیه‌ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روی چهار رقم نخود و یک رقم لوبیا چشم بلبلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

کرم غوزۀ پنبهHelicoverpa armigera (Hübner)  آفتی با دامنۀ میزبانی وسیع است که هرساله خسارت زیادی به انواع محصولات زراعی در بسیاری از کشورهای جهان وارد می‌کند. در پژوهش حاضر شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای سنین سوم تا ششم این آفت روی رژیم غذایی تهیه‌شده از بذور چهار رقم نخود (آرمان، آزاد، بینیویچ و هاشم) و یک رقم لوبیا چشم‌بلبلی (مشهد) در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای سنین مختلف این آفت به‌طور معناداری تحت تأثیر میزبان‌های مورد مطالعه قرار گرفتند. بر همین اساس، بیشترین و کمترین مقادیر شاخص بازدهی تبدیل غذای خورده‌شدۀ ((ECI مجموع سنین لاروی به‌ترتیب روی ارقام آرمان (427/0) و آزاد (027/0) به‌دست آمد. علاوه بر این، بیشترین شاخص بازدهی تبدیل غذای هضم‌شده ((ECD در کل سنین لاروی نیز روی رقم بینیویج (567/0) و کمترین مقدار این شاخص نیز روی رقم آزاد (030/0) ثبت شد. مقادیر شاخص مصرف (CI) مجموع سنین لاروی نیز روی ارقام مختلف از نظر آماری متفاوت بود و بیشترین و کمترین مقادیر این شاخص به‌ترتیب مربوط به لاروهای تغذیه‌شده با ارقام هاشم (902/3 میلی‌گرم/ میلی‌گرم/ روز) و آرمان (977/1 میلی‌گرم/ میلی‌گرم/ روز) بود. بیشترین مقدار شاخص تقریبی هضم‌شوندگی غذا (AD) برای لاروهای سنین سوم تا ششم نیز روی رقم هاشم محاسبه شد (933/0). بیشترین مقادیر نرخ رشد نسبی (RGR) و نرخ مصرف نسبی (RCR) در مجموع سنین لاروی شب‌پرۀ H. armigera به‌ترتیب روی ارقام هاشم (599/0 میلی‌گرم/ میلی‌گرم/ روز) و مشهد (051/2 میلی‌گرم/ میلی‌گرم/ روز) به‌دست آمد. نتایج این پژوهش می‌تواند در ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی نسبت به شب‌پرۀ H. armigera و همچنین طراحی برنامه‌های مدیریت تلفیقی به منظور کنترل این آفت در مزارع حبوبات کشور به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional indices of the cotton bollworm Helicoverpa armigera on four chickpea and one cowpea cultivars

نویسندگان [English]

  • Neda Fallahnejad-Mojarrad 1
  • Yaghoub Fathipour 2
  • Karim Kamali 2
  • Amin Sedaratian-jahromi 3
1 Fromer Graduate Student, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professors, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) is one of the most important polyphagous insect pests attacking different crops in many parts of the world. In the present study, nutritional indices of H. armigera larvae (third to sixth instars) were determined on artificial diets based on the seeds of four chickpea cultivars (Arman, Azad, Binivich and Hashem) and one cowpea cultivar (Mashhad). The experiments were performed at 25±1ºC, 65±5% RH and a photoperiod of 16:8 (L: D) h. The results showed that the nutritional indices of H. armigera were significantly influenced by different host plants tested. Accordingly, the highest and lowest values of efficiency of conversion of ingested food (ECI) for total larval stages were on Arman (0.427) and Azad (0.027), respectively. Additionally, the highest value of efficiency of digested food (ECD) was on Binivich (0.567) and the lowest value of this index on Azad (0.030). The highest and lowest value of consumption index (CI) was on Hashem (3.902 mg/mg/d) and Arman (1.977 mg/mg/d), respectively. Also, the results showed that the highest value of approximate digestibility (AD) for total larval stages was on Hashem (0.933). The relative growth rate (RGR) and relative consumption rate (RCR) were maximum on Hashem and Mashhad (0.599 and 2.051 mg/mg/d, respectively). The results obtained in the present study could be helpful in integrated management of H. armigera.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicoverpa armigera
  • different cultivars
  • nutritional indices
  • host plant resistance
Ashfaq, M., Ahmad, K. J. & Ali, A. (2003). Morpho-physical factors affecting consumption and coefficient of utilization of Helicoverpa armigera (Hübner). Pakistan Journal of Applied Sciences, 3 (4), 225-230.
Baghery, F., Fathipour, Y. & Naseri, B. (2012). Nutritional indices of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) on seeds of five host plants. Applied Entomology and Phytopathology, (In press).
Barbehenn, R. V. & Keddie, A. (1992). Gut contents in molting lepidoptera larva: a source of error in nutritional studies. Entomologia Experimentalis et Applicata, 62(1), 87-91.
Batista Pereira, G. L., Petacci, F., Fernandes, B. J., Correa, A. G., Vieira, P. C., Fatima da Silva, M. & Malaspina, O. (2002). Biological activity of astilbin from Dimorphandra mollis against Anticarsia gemmatalis and Spodoptera frugiperda. Pest Management Science, 58 (5), 503-507.
Chih, W. W., Li, L., Jen-Wei, L. & Shoaw, Y. H. (2003). Host-plant utilization of two Luna Moths, Actias spp. on Liquidamber formosana and Cinnamomun camphora. Formosan Entomology, 23, 49-57.
Fallahnejad-Mojarrad, N., Fathipour, Y., Kamali, K. & Naseri, B. (2013). The effect of seeds of different chickpea and cowpea cultivars on digestive proteolytic activity of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Entomological Society of Iran, 32(2): 1-16. (In Persian with English abstract)
Farrar, Jr., R. R. & Kennedy, G. G. (1987). Growth, food consumption and mortality of Heliothis zea larvae on foliage of the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum and the cultivated tomato, L. esculentum. Entomologia Experimentalis et Applicata, 44, 213-219.
Fathipour, Y. and Naseri, B. 2011. Soybean Cultivars Affecting Performance of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae), Soybean - Biochemistry, Chemistry and Physiology, Tzi-Bun Ng (Ed.), ISBN: 978-953-307-219-7, InTech, DOI: 10.5772/14838. Available from:
Fathipour, Y. and Sedaratian, A. 2013. Integrated Management of Helicoverpa armigera in Soybean Cropping Systems, Soybean - Pest Resistance, Hany El-Shemy (Ed.), ISBN: 978-953-51-0978-5, InTech, DOI: 10.5772/54522. Available from: http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/42604
Hemati, S. A., Naseri, B., Nouri Ghanbalani, Gh., Rafiee-Dastjerdi, H. & Golizadeh, A. (2012). Effect of different host plants on nutritional indices of the pod borer, Helicoverpa armigera. Journal of Insect Science, 12, 1-15.
Koul, O., Singh, G., Sing, R., Daniewsk, W.M., & Berlozecki, S. (2004). Bioefficacy and mode of action some limonoids of salanin group from Azadirachta indica A. Juss and their role in a multicomponent system against lepidopteran larvae. Journal of Bioscience, 29 (4), 409-416.
Lazarevic, J., Peric-Mataruga, V., Vlahovic, M., Mrdakovic, M. & Cvetanovic, D. (2004). Effects of rearing density on larval growthand activity of digestive enzyme in Lymartria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae). Folia Biologica, 52(1-2), 105-12.
Lazarevic, J. & Peric-Mataruga, V. (2003). Nutritional stress effects on growth and digestive physiology of Lymantria dispar larvae. Jugoslovenska Medicinska Biohemija, 22 (1), 53-59.
Naseri, B., Fathipour, Y., Moharramipour, S. & Hosseininaveh, V. (2009). Nutritional indices of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera on 13 soybean varieties. Journal of Insect Science, 10, 1-14.
Nathan, S. S., Kalaivani, K., Murugan, K. & Chung, P. G. (2005). Efficacy of neem limonoids on Cnaphlocrocis medinalis (Guenee) (Lepidoptera: Pyralidae) the rice leafholder. Crop Protection, 24, 760-763.
Rafiee-Dastjerdi, H., Hejazi, M. J., Nouri-Ganbalani, G. & Saber, M. (2008). Toxicity of some biorational and conventional insecticides to cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and its ectoparasitoid, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). Journal of Entomological Society of Iran, 28, 27-37.
Slansky, F. Jr. (1982). Insect nutrition: an adaptationist’s perspective. Florida Entomologist, 65, 45-71.
Smith, I. M., McNamara, D. G., Scott, P. R. & Harris, K. M. (1992). Quarantine pests for Europe. CAB International.
Soleimannejad, S., Fathipour, Y., Moharramipour, S. & Zalucki, M. P. (2010). Evaluation of potential resistance in seeds of different soybean cultivars to Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) using demographic parameters and nutritional indices. Jurnal of Economic Entomology, 103 (4), 1420-1430.
Srinivasan, R. & Uthamasamy, S. (2005). Studies to elucidate antibiosis resistance in selected tomato accessions against fruitworm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). Resistance Pest Management Newsletter, 14, 24-26.
Sudbrink, Jr., D. L. & Grant, J. F. (1995). Wild host plants of Helicoverpa armigera and Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) in eastern Tennessee. Environmental Entomology, 24, 1080-1085
Twine, B. H. (1971). Cannibalistic beheviour of Heliothis armigera (Hub). Journal of Agricultural and Animal Sciences, 28, 153-157.
Waldbauer, G.P. (1968). The consumption and utilization of food by insects. Advances in Insect Physiology, 5, 229-288.
Wang, Y., Cai, Q. N., Zhang, Q. W. & Han, Y. (2006). Effect of the secondary substances from wheat on the growth and digestive physiology of cotton bollworm Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). European Journal of Entomology, 103 (1), 255-258.