c3518cb17d976b8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 محقق مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه‌های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه‏برداری مستقیم از تخم‌های کرم سیب و دیگر بال‌پولک‌داران فعال در باغ‌های سیب و استفاده از تله‌های تخم، از باغ‌های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع‌آوری و شناسایی شدند. آزمایش‌هایی در قالب طرح کاملاً تصادفی در راستای ارزیابی و مقایسۀ میزان باروری و طول عمر زنبورها در سه دمای 22، 24 و 26 درجۀ سلسیوس با استفاده از تخم بید غلات به عنوان میزبان واسط انجام گرفت. علاوه بر این، میزان پذیرش تخم‌های کرم سیب توسط گونه‌های تحت بررسی بعد از پنج نسل پرورش روی میزبان واسط آزمایشگاهی، از نظر آماری ارزیابی شد. سه گونه زنبور انگل‌وارۀ تخم با نام‌های Trichogramma brassicae، T. pintoi و T. embryophagum از باغ‌های دماوند و رودهن جمع‌آوری و شناسایی شدند. بر اساس نتایج، باروری زنبورهای تحت بررسی در دماهای 24 و 26 درجۀ سلسیوس از نظر آماری بیشتر از دمای 22 درجۀ سلسیوس بود. بیشترین مقدار باروری زنبورهای T. pintoiو T. embryophagumبه‌ترتیب 93/30 و 46/26 تخم به ازای ماده در طول بازۀ زمانی تحت بررسی تعیین شد. در راستای ارزیابی میزان پذیرش تخم کرم سیب توسط کلنی‌های آزمایشگاهی زنبور، درصد پارازیتیسم تخم‌های کرم سیب توسط گونه‌های یادشده به‌ترتیب 70/17 و 64/73 درصد تعیین شد. با در نظر گرفتن همۀ نتایج، سوش بومی زنبور انگل‌واره T. embryophagum گزینۀ مناسبی برای توسعۀ برنامه‌های کنترل بیولوژیک کرم سیب در منطقۀ تحت مطالعه معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Collecting, identifying and selecting a native strain of egg parasitoid wasps, Trichogramma for biological control of the codling moth, Cydia pomonella in Damavand region

نویسندگان [English]

 • Hossein Ranjbar Aghdam 1
 • Mohammadreza Attaran 2

1 Assistant Professor, Iraian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Researcher, Iraian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education, and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to select a suitable species of the trichogrammatid wasps for biological control of the codling moth, some of the trichogramatid wasps were collected and identified from the apple orchards located in north east of Tehran province by direct sampling on the codling moth eggs and using egg traps. Furthermore, laboratory experiments were carried out according to completely randomized design for evaluation of fecundity and longevity of the collected wasps at temperatures 22, 24, and 26°C by using the eggs of Sitotroga cerealla as factitous host. Moreover, host acceptance of the codling moth eggs by the wasps was examined statistically after five generation rearing on factitious host. Three species of the trichogrammatid wasps, Trichogramma brassicae, T. pintoi, and T. embryophagum, were collected and identified from the studied apple orchards located in Damavand and Rodehen region. According to the obtained results, fecundity of the evaluated wasps at temperatures 24 and 26°C were higher statistically than temperature 22°C. The highest values of the fecundity of T. pintoi and T. embryophagum were 30.96 and 26.46 eggs/female at studied time interval, respectively. In order to examine host acceptance level of the wasps, the percentage of the host eggs parasitism were determined as 73.64% and 17.70%, by T. embryophagum and T. pintoi, respectively. Considering all the obtained results, collected native strain of T. embryophagum was introduced as a suitable choice for extension of the biological control program aginst the codling moth in apple orchards located in study region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • codling moth
 • biological control
 • Ecotype
 • egg parasitoid
 1. Akbarzadeh Shoukat, G., H. Ranji & Ebrahimi, E. (2007). Identification of the egg parasitoids of Cydia pomonella (L.) on Walnut trees and its efficiency in West Azarbaijan-Iran. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, Isparta, Turkey.
 2. Al Bitar, L., Voigt, D.., Zebitz, C. P. W. & Gorb, S. N.  (2010). Attachment ability of the codling moth Cydia pomonella L. to rough substrates. Journal of Insect Physiology, 56, 1966-1972.
 3. Dadpour Moghanlou, H. (2001). Study on host-parasitoid system of Trichogramma pintoi and Ephestia kuehniella and Sitotroga cerealella in laboratory conditions. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Iran.
 4. Dolstad, K. D. (1985). Biology and control of the codling moth in the Pacific Northwest. B.Sc. Thesis, Simon Fraser University.
 5. Ebrahimi, E., Pintureau, B. & Shojai, M. (1998). Morphological and Enzymatic study of the genus Trichogramma in Iran, Applied Entomology and Phytopathology, 66 (1, 2), 122-141. (In Farsi with English summary)
 6. Esmaili, M. (1991). Important pests of fruit trees. Nashr-e-Sepehr Publication, Tehran. (In Farsi).
 7. Esmaili, M., Mirkarimi, A. A. & Azmayesh-Fard, P. (1993). Agricultural Entomology, Destructive Insects, Mites, Rodents, Molusks and their Control. Tehran University Publication, No. 2073. (In Farsi)
 8. Hassan, S. A. (1989). Selection of suitable Trichogramma strains to control the codling moth Cydia pomonella and the two summer fruit tortrix moths Adoxophyes orana, Pandemis heparana [Lep.: Tortricidae]. BioControl,  34(1), 19-27.
 9. Hassan, S. A., Kohler, E. & Rost, W. M. (1988). Mass production and utilization of Trichogramma: 10. Control of the codling moth Cydia pomonella and the summer fruit tortrix moth Adoxophyes orana (Lep.: Tortricidae). BioControl,  33(4), 413-420.
 10. Hegazi, E. M. & Khafagi, W. E. (1998). Studies on three species of Trichogramma. III. Comparison of longevity and fecundity of adult wasps fed on selected foods. Alexandria Journal of Agricultural Research, 43(2), 79-88
 11. Kuhlmann, U. & Mills, N. J. (1999). Comparative analysis of the reproductive attributes of three commercially produced Trichogramma species (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Biocontrol Science and Technology, 9, 335- 346.
 12. Mashhadi Jafarloo, M., Bayat Asadi, H. & Talebi Chaichi, P. (1998). Report on potentiality of Trichogramma spp. in egg parasitism of codling moth (Laspeyresia pomonella L.) in East Azarbaijan province. In: Proceedings of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 23-27 Aug., Karaj Junior College of Agriculture, Karaj, Iran. p. 160.
 13. Mills, M. J. (2003). Augmentation in orchards: Improving the efficiency of Trichogramma inundation. In: 1st International Symposium on Biological Control of Arthropods, 14-18 Jan., Honolulu, Hawaii, USA, pp. 130-135.
 14. Mills, N.  (2005). Selecting effective parasitoids for biological control introductions: Codling moth as a case study, Biological Control, 34, 274-282.
 15. Mills, N., Pickel, C., Mansfield, S., McDougall, S., Buchner, R., Caprile, J., Edstrom, J., Elkins, R., Hasey, J., Kelley, K., Krueger, B., Olson, B. & Stocker, R. (2000). Mass releases of Trichogramma wasps can reduce damage from codling moth. California Agriculture, 54(6), 22-25.
 16. Oloumi-Sadeghi, H. & Esmaili, M. (1980). Population fluctuation study of the codling moth, Laspeyresia pomonella (L.) to determine the best time of control, Iranian Journal of Agricultural Science, 3 (1-4), 83-112. (In Farsi).
 17. Radjabi, Gh. (1986).  Insects attacking rosaceous fruit trees in Iran. Vol. 2: Lepidoptera. Publication of Plant Pest and Disease Research Institute, Tehran, Iran. (In Farsi).
 18. Ranjbar Aghdam, H. & Fathipour, Y. (2010). First report of parasitoid wasp, Ascogaster quadridentata and Bassus rufipes (Hym.: Braconidae) on codling moth (Lep.: Tortricidae) larvae from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 30(1), 55-58.
 19. Ranjbar Aghdam, H. (2009). Using temperature-dependent phenology in providing forecasting model of codling moth (Lepidiotera: Tortricidae), Ph.D. dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (In Farsi).
 20. Rowshandel, S., Maleki-Milani, H. & Talebi-Chaichi, P. (1998). Introduction predators and parasitoids of codling moth Laspeyresia pomonella L. in Khosrowshahr. In: Proceedings of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 23-27 Aug., Karaj Junior College of Agriculture, Karaj, Iran, p. 129.
 21. Setyobudi L (1989). Seasonality of codling moth, Cydia pomonella (Lepidoptera: Olethreutidae) in the Willamette valley of Oregon: role of photoperiod and temperature. Ph.D. dissertation, Oregon State University, USA.