c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
جمع‌آوری، شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگل‌وارۀTrichogramma به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب،Cydia pomonella در منطقۀ دماوند

حسین رنجبر اقدم؛ محمدرضا عطاران

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54711

چکیده
  به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه‌های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه‏برداری مستقیم از تخم‌های کرم سیب و دیگر بال‌پولک‌داران فعال در باغ‌های سیب و استفاده از تله‌های تخم، از باغ‌های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع‌آوری و شناسایی شدند. آزمایش‌هایی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فون کنه‌های نهان‌استیگمای (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) شهرستان زنجان، ایران

منیره رجبی؛ حسن رحمانی؛ محمدعلی اکرمی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 9-18

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54713

چکیده
  فون کنه‌های اریباتید شهرستان زنجان طی سال‌های 1392-1391 بررسی شد. کنه‌ها با استفاده از قیف برلز جداسازی شدند و پس از شفاف‌سازی در محلول نسبیت، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شد. 46 گونه از 35 جنس متعلق به 24 خانواده به شرح زیر شناسایی شد. همۀ گونه‌ها برای نخستین بار از استان زنجان گزارش می‌شوند. Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis; ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجمع بیولوژیکی برخی از منابع انرژی در سن گندم Eurygaster integriceps (Hem. Scutelleridae) تحت تیمار نیم‌آزال

زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی؛ کبری فتوحی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 19-31

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54715

چکیده
  ذخیرۀ منابع انرژی در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم Eurygaster integriceps اهمیت شایان توجهی در بقای زمستانی آنها دارد. در پژوهش حاضر، تغییر ترکیبات بیوشیمیایی حشرات کامل نسل جدید سن گندم تیمارشده با غلظت‌های زیرکشندۀ نیم‌آزال تی‌اس یک درصد مطالعه شد. نخست، حشرات کامل سن گندم با غلظت‌های مختلف نیم‌آزال (0، 100، 300 و 500 میکرولیتر بر لیتر (μl/l)) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مهارکنندۀ پای‌پرونیل بوتوکساید در میزان فعالیت ویژۀ آنزیم گلوتاتیون اس‌ترانسفراز پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

پویان مصلحی؛ علی علیزاده؛ محمد قدمیاری

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 33-40

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54717

چکیده
  گلوتاتیون اس‌ترانسفرازها نقش بسیار مهمی در غیرسمی کردن ترکیبات آفت‌کش و مقاومت حشرات در برابر حشره‌کش‌ها ایفا می‌کنند. در این پژوهش تفاوت فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون اس‌ترانسفراز در دو فرم تابستانه و زمستانه پسیل بررسی شده است و اثر غلظت‌های‌ مختلف پی‌پرونیل بوتوکساید (PBO) (5/0، 1، 2، 4 و 8 میلی‌گرم بر لیتر) روی حشرات کامل پسیل پسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر لکتین استخراج‌شده از قارچ Sclerotinia sclerotiorum بر مرگ‌ومیر و پارامترهای فیزیولوژیک لاروهای پروانۀ سفیده بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

زینب البرزی؛ آرش زیبایی؛ جلال جلالی سندی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ بابک ربیعی؛ مهدی سلیمی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54720

چکیده
  در این پژوهش، لکتین استخراج‌شده از قارچ بیمارگر گیاهی Sclerotinia sclerotiorum، به رژیم غذایی لاروهای سن سوم پروانۀ سفیده بزرگ اضافه گردید و پس از 5 روز تأثیر آن بر مرگ‌ومیر، تغذیه و متابولیسم حد واسط آنها بررسی شد. غلظت‌های 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر لکتین مذکور به مرگ‌ومیر 20 تا 66 درصدی در لاروهای تیمارشده منجر شد. شاخص‌های تغذیۀ لاروهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی و بیماری‌زایی قارچ‌های مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان گردو در شهرستان کرمانشاه

جهانشیر امینی؛ زینب عزیزی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54721

چکیده
  طی بازدیدهایی که از باغ‌های گردو در شهرستان کرمانشاه به عمل آمد، از ریشه و طوقه و خاک همراه ریشه و طوقۀ درختان گردو که علائم زوال، پوسیدگی طوقه و ریشۀ مشکوک به آلودگی Pythium وPhytophthora  داشتند نمونه‌هایی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها در آزمایشگاه روی محیط‌های کشت عمومی و نیمه‌انتخابی کشت شد. بر اساس خصوصیات مرفولوژیک، اندام‌های جنسی و غیرجنسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی

آرزو شاهینی؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ مینا کوه جانی گرجی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 69-78

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54722

چکیده
  امروزه ترکیبات اکدایستروئیدی، از جمله فیتو‌اکدایستروئید‌ها و آنالوگ‌های اکدایسون، به دلیل توانایی کنترل آفات مورد توجه قرار گرفته‌اند. آگونیست‌های هورمون پوست‌اندازی با اختلال در پوست‌اندازی باعث مرگ زودرس آفت می‌شوند و برای موجودات غیرهدف، ایمن‌‌اند. هدف از این مطالعه بررسی اثرهای ترکیبات اکدایستروئیدی موجود در گیاه سیلن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی حضور ژن حساسیت Tsn1 در تعدادی از لاین‌های گندم و واکنش آنها نسبت به تزریق توکسین ToxA تولیدشده توسطPyrenophora tritici-repentis

رحیم مهرابی؛ نسیم کرمی؛ محمد ترابی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 79-86

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54723

چکیده
  لکۀ خرمایی گندم که توسط قارچ Pyrenophora tritici-repentis ایجاد می‌گردد، به عنوان یک بیماری مهم گندم همه ساله خسارات فراوانی به بار می‌آورد. استفاده از تکنیک‌های دقیق، سریع و کم‌هزینه برای ارزیابی لاین‌های گندم نسبت به بیماری‌های مهم همواره مورد توجه به‌نژادگران بوده است. در این تحقیق واکنش 20 لاین گندم نسبت به ToxA که مهم‌ترین فاکتور بیماری‌زایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقاومت به ایمیداکلوپرید در جمعیت‌های تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys. Thripidae) جمع‌آوری‌شده از مزارع پیاز استان اصفهان

ابوالفضل ناظمی؛ جهانگیر خواجه علی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 87-94

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54724

چکیده
  تریپس پیاز (Thrips tabaci) اصلی‏ترین آفت مزارع پیاز در استان اصفهان به حساب می‏آید. کشاورزان برای مبارزه با این آفت اغلب از آفت‌کش‌ها استفاده می‌کنند. یکی از حشره‏کش‏های کاربردی در برابر تریپس پیاز حشره‏کش ایمیداکلوپرید است. به منظور ارزیابی حساسیت تریپس در برابر این حشره‏کش 10 جمعیت تریپس پیاز از نقاط اصلی پیازکاری در استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی چند جدایۀ Rhizoctonia solani AG-1 IA با عملکرد با ثبات‌تر در بیماری‌زایی برای نامزدی بررسی‌های مقاومت در گیاه برنج در شمال ایران

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ نشمیل اختیاری؛ سید علی الهی نیا؛ سمیه داریوش؛ حسن پورفرهنگ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54725

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع شدت بیماری‌زایی در 290 جدایۀ (هفت جمعیت) Rhizoctonia solani AG-1 IA عامل بیماری سوختگی غلاف برنج و دستیابی به جدایه‌هایی با شدت بیماری‌زایی بالا انجام گرفت. این بررسی از طریق مطالعۀ بیماری‌زایی و میزان تولید سختینه روی چهار رقم برنج به‌عنوان نمایندگان واکنش‌های متفاوت مشاهده‌ای به بیماری، به روش مایه‌زنی برگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی گونه‌های Ramularia روی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

سید یوسف بهروز؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ سید کاظم صباغ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 113-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54726

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های Ramularia روی گیاهان دارویی، نمونه‌های دارای علایم لکه‌برگی از نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سال‌های 92-1391 جمع‌آوری و از لحاظ خصوصیات ریخت‌شناسی تحت مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ویژگی‌های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. از این میان گونه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سه سویۀ Pseudomonas fluorescens بر کلروفیل، کارتنویید و سه عنصر غذایی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی تلقیح‌شده با ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus)

عبدالله معصومی؛ ثمین حسینی؛ روح‌الله صابری ریسه؛ احمد حسینی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54727

چکیده
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus, BYMV) یکی از ویروس‌های مهم خسارت‌زاست که مدیریت آن به علت دامنۀ میزبانی وسیع و ناقلان زیاد، همواره مشکل‌زا بوده است. در این پژوهش برای کنترل این ویروس در 16 ژنوتیپ مختلف لوبیای معمولی از سه سویۀ CHA0، VUPF5 و VUPF5Δ باکتری Pseudomonas fluorescensاستفاده شد. بذرهای لوبیا قبل از کشت با سوسپانسیونی به میزان cfu/cc 108 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر جفت‌گیری و پارازیتیسم قبلی بر واکنش تابعی Trissolcus djadetshkoe (Hym.: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم

فرزانه عبدی؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 131-139

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54728

چکیده
  در این بررسی اثر تجربۀ قبلی پارازیتیسم و آمیزش با نر در زنبور Trissolcus djadetshkoe Rjachowsky (Hym. Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم در قالب واکنش تابعی بررسی شد. تراکم‌های 2، 4، 7، 14، 28 و 56 تخم میزبان در 20، 20، 15، 15، 10 و 10 تکرار به‌مدت 24 ساعت درون لوله‌های آزمایش 10 × 5/1 سانتی‌متر به تک ماده‌های با تجربه‌های مختلف ارائه شد. در دو آزمایش مختلف، ماده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ آماره‌های جدول زندگی بید گوجه‌فرنگیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه‌فرنگی اهلی

سید علی اصغر فتحی؛ ندا صلحی؛ علی گلی زاده؛ مهدی حسن پور

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 141-149

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54729

چکیده
  بید گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum L. است. در این تحقیق ویژگی‌های چرخۀ زیستی بید گوجه‌فرنگی روی پنج رقم گوجه‌فرنگی به نام‌های Super Strain B، Super Chief، Early Urbana Y111، Mobil و Early Urbana Y در شرایط گلخانه‌ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که رشدونمو لاروی روی رقم‌های Mobil و Early Urbana Y در مقایسه با دیگر رقم‌های تحت مطالعه کندتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقاومت آنتی‌زنوزی و آنتی‌بیوزی نه رقم زراعی گندم(Triticum aestivum) نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در شرایط مزرعه در منطقۀ نقده استان آذربایجان غربی

مینا رحیمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ محمود محمود پوریوسف میاندواب

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54730

چکیده
  سن گندم، Eurygaster integriceps Put. مهم‌ترین آفت گندم در ایران و کشورهای همسایه است که می‌تواند موجب کاهش شایان توجه عملکرد محصول شود. یکی از روش‌های کنترل آن استفاده از ارقام مقاوم است. به منظور مقایسۀ میزان مقاومت آنتی‌زنوزی و آنتی‌بیوزی 9 رقم زراعی گندم نسبت به این آفت، آزمایش‌هایی در شرایط مزرعه‌ای انجام گرفت. در یک سری «آزمون انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Pyrenophora gramineaعامل بیماری لکه نواری جو با استفاده از نشانگر ISSR

خشنود نوراللهی؛ معصومه شهبازی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54731

چکیده
  لکه ‌نواری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های جو در استان ایلام است که قارچ Pyrenophora graminea آن را ایجاد می‌کند. برای تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ P. graminea از گیاهان آلودۀ جو در مزارع مناطق مختلف استان ایلام که زخم‌های قهوه‌ای‌رنگ نواری در اندام‌های هوایی داشتند، به‌طور تصادفی نمونه‌برداری صورت گرفت. در نهایت 69 جدایه از نمونه‌های آلوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر انفرادی و ترکیبی پنج قارچ بیماری‌زای نماتد (nematophagous fungi) روی Meloidogyne javanica در گیاه بادنجان

سید محمد رضا موسوی؛ شیدا شاکری؛ صدیقه محمدی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 179-190

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54732

چکیده
  توانایی قارچ‌های Pochonia bulbillosa (Pb)، Pochonia chlamydosporia var. catenulata (Pccat)، Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia (Pcc)، Lecanicillium aphanocladii (La) و Trichoderma harzianum (Th) در آلوده کردن تودۀ تخم‌ نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در گلخانه نیز تأثیر انفرادی، دوتایی و سه‌تایی این قارچ‌ها در کنترل زیستی نماتد M. javanica روی گیاه بادنجان مطالعه گردید. توانایی قارچ‌ها در ...  بیشتر