c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
بررسی تنوع توده‌‌های خربزه و طالبی (Cucumis melo L.) برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم‌های بیوشیمیایی

مهرداد حنیفه‌یی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 191-205

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57375

چکیده
  بیماری پژمردگی فوزاریومی، نوعی بیماری محدودکنندۀ کشت خربزه‌ییان در جهان و همچنین در ایران است. یکی از روش‌های کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم خربزه و طالبی است. در این تحقیق، 57 تودۀ‌ خربزه و طالبی در شرایط گلخانه برای تعیین وضعیت مقاومت در مقابل بیماری پژمردگی آوندی فوزاریومی و روند تغییرات در فعالیت بیوشیمیایی در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ایجاد لاین‌های تراریخت برای مطالعۀ نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae

مهدیه بی غم؛ وحید حسینی نوه؛ حسین اللهیاری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57376

چکیده
  در حال حاضر، انتقال ژرم لاین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و توسعۀ گونه‌های اصلاح‌شدۀ ژنتیکی است. اطلاعات زیادی دربارۀ نشو و نمای قسمت‌هایی از مغز جنین حشرات موجود نیست. به این منظور، چندین لاین تراریخت T. castaneum به هدف تعیین نقش برخی ژن‌های درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید. توالی کامل ژنوم T. castaneumمشخص شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونۀ Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر باقریان؛ مریم آل عصفور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 219-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57377

چکیده
  ‌گونه‌های جنس Scirtothrips Shull حشرات ریزی‌اند که چندین گونۀ آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده‌اند. در این مطالعه، برای نخستین بار گونۀHood  S. dorsalis از ایران گزارش می‌شود. رنگ بدن این گونه به‌طور کلی روشن است، اما بندهای انتهایی شاخک تیره‌اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیۀ جلویی میانی از ردیف‌های موهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش بافت و مقدار مادة آلی خاک (خاک‌برگ) بر توانایی Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه لوبیا قرمز و کنترل نماتد Meloidogyne javanica

زهرا سجادی؛ سید محمد رضا موسوی؛ غلامرضا معاف پوریان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 227-240

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57378

چکیده
  این پژوهش در قالب دو آزمایش فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار طراحی شد. آزمایش اول به‌منظور بررسی توانایی قارچ Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه میزبان و تأثیر آن بر خصوصیات رویشی گیاه لوبیا قرمز (رقم گلی) و در غیاب نماتد مولد گره ریشه شامل سه فاکتور بافت خاک (در سه سطح لوم-شنی، لوم و لوم-رسی)، مادة آلی (خاک‌برگ در دو سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 241-248

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57379

چکیده
  در این تحقیق تأثیر کاربرد بقایای گیاهی گونة Lolium perenne حاوی قارچ اندوفایتEpichloe festucae  در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر فراسنجه‌های جدول زندگی- باروری و طول مراحل مختلف زندگی پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. تیمارها شامل بسترهای کشت دارای 5/1 و 5/3 درصد بقایای گیاهی دارای اندوفایت، و 5/1 و 5/3 درصد بقایای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دموگرافی شب‌پرة پوست‌خوار میوۀ پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی

مهدی بصیرت؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 249-258

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57380

چکیده
  پسته یکی از مهم‌ترین محصولات باغی کشور است. در سال‌های اخیر، شب‌پرۀ پوست‌خوار میوۀ پسته، Arimania komaroffi به‌صورت یکی از آفات مهم و خسارت‌زای این محصول درآمده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ پارامترهای رشد، و جدول زندگی و تولیدمثلی این آفت روی سه رقم بسیار معمول و با بیشترین سطح زیرکشت، شامل اوحدی، کله‌قوچی و احمدآقایی بود. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر اسیدیته و فشار اسمزی بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus

سیدمسلم موسویان؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 259-267

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57381

چکیده
  قارچ Aspergillus parasiticus با تولید افلاتوکسین B1تأثیرات جبران‌ناپذیری بر مصرف‌کنندگان مواد غذایی آلوده به این زهرابۀ قارچی می‌گذارد. در این پژوهش، تیمارهای مختلف pH و غلظت NaCl در محیط کشت مایع قارچ اثر داده شدند و توکسین‎زایی آنها با استفاده از سه روش محیط کشت نارگیل - آگار، TLC و HPLC بررسی و مشخص شد که افلاتوکسین‎های تولیدشده به‌وسیلۀ این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی زمستان‌گذرانی و تحمل به سرما در شفیره‌های سفیدة بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) در ایران

مریم عطاپور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 269-276

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57382

چکیده
  سفیدة بزرگ کلمPieris brassicae  از آفات مهم کلمیان ‌است که زمستان را به صورت شفیره در پناهگاه‌های مختلف به‌سر‌می‌برد. با افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی بر اهمیت این آفت در کشور افزوده شده است. با وجود این، در خصوص چگونگی زمستان‌گذرانی این آفت اطلاعات بسیار ناچیزی در دست است. لذا، در این مطالعه شفیره‌های زمستان‌گذران طی ماه‌های‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 277-284

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57383

چکیده
  شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)، یک آفت جهانی خطرناک برای محصولات خانواده چلیپائیان به حساب می‌آید. این آفت در مناطق مختلف به حشره‌کش‌های شیمیایی متفاوت و حتی برخی سویه‌های باکتری Bacillus thuringiensis مقاومت نشان داده است. در راستای مدیریت جمعیت این آفت، شناخت ویژگی‌های رشدی جمعیت آن روی میزبان‌های مختلف گیاهی یکی از اقدامات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی نانو کپسول‌های پایۀ اتیل سلولز حاوی ایمیداکلوپراید در کنترل موریانۀ Microcerotermes diversus (Iso.: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

رضا ابوالفارسی؛ بهزاد حبیب پور؛ علی اشرفی

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 285-294

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57384

چکیده
  موریانۀ Silvestri (Isoptera: Termitidae) Microcerotermes diversus به دلیل تغذیه از همۀ مواد سلولزی مهم‌ترین آفت اقتصادی ساختمان‌ها در خوزستان است. در دهۀ اخیر استفاده از نانوتکنولوژی به تولید نانوکپسول‌های تهیه‌شده از مواد مختلف و به رهایش کنترل‌شدۀ آفت‌کش‌ها درون آنها کمک کرده است. نئونیکوتینوئیدها، از جمله ایمیداکلوپراید، گروهی از ترکیبات شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوای کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

امیر قاسم زاده؛ سالار جمالی؛ محمدعلی قاسمی

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 295-306

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57385

چکیده
  نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گل جالیز Orobanche aegyptica انگل ریشۀ گیاهان مختلف محسوب می‌شوند. به‌ منظور بررسی اثر متقابل این دو انگل روی گوجه‌فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار شامل شاهد، نماتد (2000 عدد لارو سن دوم)، بذر گل جالیز (30 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و ترکیب نماتد (2000 عدد لارو سن دوم) و بذر گل جالیز (30 میلی‌گرم در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ واکنش انواع بهاره و پاییزۀ ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان ((Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخورۀ گندم (Take-all disease)

مژگان قلی زاده؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا بی همتا

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 307-316

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57386

چکیده
  بیماری پاخوره گندم ناشی از قارچGaeumannomycs graminis var. tritici   از بیماری­های مهم گندم است که ریشه و طوقه را دچار آسیب می­کند. ارزیابی ژرم­پلاسم و شناسایی منابع مقاومت، اولین مرحله در تولید ارقام مقاوم به این بیماری است. در این بررسی 221 ژنوتیپ گندم نان، تهیه شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در مقابل جدایه T-41 این قارچ مورد ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کنترل بیولوژیک عوامل قارچی عمدۀ پوسیدگی ریشه و طوقۀ لوبیا در استان زنجان با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست

آفاق فرجی؛ رقیه همتی؛ علیرضا معرفت

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 317-329

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57387

چکیده
  پوسیدگی ریشه و طوقۀ لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani, Fusarium solaniوFusarium oxysporum  از بیماری‌های مهم لوبیا در استان زنجان است. کاربرد عوامل بیوکنترل بومی در تلفیق با روش‌های شیمیایی از روش‌های مدیریت مؤثر برای کاهش خسارات این بیماری است. به دلیل تأثیر هم‌زمان چندین قارچ در ایجاد این بیماری و امکان تأثر سینرژیستی عوامل بیماری‌زا، تأثیربخشی روش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ تأثیرات کشندگی و زیرکشندگی چهار حشره‌کش روی تخم و لارو سن اول بالتوری سبز Chrysoperla carnea (stephens) در شرایط آزمایشگاهی

محمدرضا اسدی عیدی وند؛ غلامرضا گل محمدی؛ حمید قاجاریه

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 331-338

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57389

چکیده
  بالتوری سبز یکی از مهم‌ترین شکارگرها در گلخانه‌ها و مزارع کشاورزی است. در این مطالعه، تأثیرات کشندگی حشره‌کش‌های آزادیراکتین، فلونیکامید، تیاکلوپرید و تیوسیکلام روی تخم و لارو سن ‌اول بالتوری ‌سبز در آزمایشگاه بررسی شد. زیست‌سنجی لاروها به روش تماسی در ظروف پتری شیشه‌ای و تیمار تخم‌ها به روش غوطه‌ورسازی در محلول سمی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 339-350

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57391

چکیده
  در بررسی سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida روی دو نوع محیط کشت سیب‌زمینی- دکستروز-آگار و جو دوسر- آگار، از 91 جدایه که از استان‌های مختلف کشور و از برخی درختان مثمر و غیرمثمر طی سال‌های 1383 تا 1390 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. در الگوی تعیین‌شده، هر جدایه با خود و با دیگر جدایه‌ها تلاقی داده شد. خط واکنش تیره‌رنگ که ناسازگاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری‌زایی با توان هستۀ یخ در استرین‌های Pseudomonas syringae جدا‌شده از درختان میوۀ هسته‌دار

الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 351-362

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57393

چکیده
  پدیدۀ حد نصاب احساس یکی از پدیده‌های کنترل‌کنندۀ تولید فاکتورهای مؤثر در بیماری‌زایی برخی از باکتری‌ها است، اما ارتباط توانایی ایجاد هستۀ یخ در باکتری P. syringaeکه یکی از فاکتورهای مؤثر در تشدید بیماری است، با این پدیده مشخص نشده است. به منظور بررسی آن، در بهار 1392، 248 نمونه (شامل برگ و شکوفه) از سرشاخۀ درختان میوۀ هسته‌دار استان خراسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر کیتوزان در بیان ژن و فعالیت آنزیم‌های مؤثر در القای مقاومت به بلایت فوزاریومی خوشۀ گندم

وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 363-371

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57394

چکیده
  در این تحقیق، نقش کیتوزان به عنوان یک محرک زیستی مکانیسم دفاعی در گندم آلوده به Fusarium graminearum عامل بلایت فوزاریومی خوشۀ گندم بررسی شد. به منظور بررسی بیان ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی و فعالیت آنزیمی، آزمایش گلخانه‌ای به‌صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در این مطالعه محلول کیتوزان با غلظت‌های مختلف ...  بیشتر