c3518cb17d976b8
دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-371 (پاییز و زمستان) 
9. فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 277-284

10.22059/ijpps.2015.57383

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری


15. سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

صفحه 339-350

10.22059/ijpps.2015.57391

سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه