c3518cb17d976b8

ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Colletotrichum gloeosporioides s. l.، عامل خشکیدگی سرشاخه‌های درختان مرکبات در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان دانشگاه گیلان و پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رامسر

2 گروه قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیلان

4 گروه قارچ‌شناسی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیلان

5 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رامسر

چکیده

خشکیدگی سرشاخه‌ها و ریزش میوه پس از گلدهی ناشی از قارچ Colletotrichum gloeosporioides، از چالش‌های شایع تولید محصول در درختان مرکبات منطقۀ شمال کشور هستند. به علت افزایش آسیب و زیان بیماری در سال‌های اخیر که می‌تواند ناشی از تغییرپذیری ژنتیکی بیمارگر باشد، ساختار ژنتیکی این قارچ در جمعیت‌های شمال کشور بررسی شد. بدین منظور از چهارباغ در چهار منطقۀ رحیم‌آباد گیلان، رامسر، ساری و گرگان بازدید و نمونه‌های دارای نشانه‌های آلودگی درختان مرکبات گرد‌آوری شد. پس از شناسایی جدایه‌ها، انگشت‌نگاری DNA برای 144 جدایۀ قارچ با استفاده از هفت نشانگر ISSR به روش PCR انجام و شاخص‌های مربوط به تنوع ژنتیکی محاسبه شدند. تجزیۀ خوشه‌ای بر پایۀ ضریب همسانی جاکارد و روش UPGMA جدایه‌ها را در سیزده گروه قرار داد. میانگین تنوع ژنی و ژنوتیپی کل جمعیت‌ها به ترتیب برابر 33/0 و 49/0 محاسبه شد. میانگین تمایز ژنتیکی کم بین جمعیت‌ها (127/0)، توسط میزان جریان ژنی زیاد حاصل از نشانگرها (437/3) تأیید شد. بیشترین همانندی ژنتیکی بین دو جمعیت‌ گیلان و گرگان و کمترین آن بین دو جمعیت رامسر و ساری مشاهده شد. بنابراین فاصلۀ ژنتیکی بین نمونه‌های مرکبات رحیم‌آباد و رامسر و بین نمونه‌های رامسر و ساری با توجه به مسافت کمتر رحیم‌آباد تا رامسر نسبت به فاصلۀ رامسر تا ساری منطقی بود ولی نمونه‌های گیلان و گرگان در این رابطه روند غیرمعمول داشتند. بنا بر این تحقیق، جمعیت‌های
C. gloeosporioides مرکبات شمال کشور تنوع ژنتیکی دارند و پایین بودن میزان تمایز ژنتیکی و فاصلۀ ژنتیکی بین جمعیت‌ها مؤید وجود جریان ژنی بالا بین این جمعیت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic structure of Colletotrichum gloeosporioides s.l. populations, the causal agent of citrus anthracnose in North of Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Taheri 1
 • Mohammad Javan Nikkhah 2
 • Seyed Ali Elahinia 3
 • Seyed Akbar Khodaparast 4
 • Morteza Golmohammadi 5
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture Guilan University and Iran Citrus Research Institute, Ramsar, Iran
2 Department of Plant Pathology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Guilan University, Iran
4 Department of Mycology, College of Agriculture, Guilan University, Iran
5 Department of Plant Pathology, Iran Citrus Research Institute, Ramsar, Iran
چکیده [English]

Citrus dieback and postbloom fruit drop caused by Colletotrichum gloeosporioides are common diseases of citrus trees in North of Iran. According to increasing of disease damage in recent years, which can be due to the genetical alteration of pathogen, genetic structure of the fungus population in North of Iran was studied. So, four citrus orchards in Rahim Abad (Guilan), Ramsar, Sari and Gorgan were surveyed and. symptomatic tissues were sampled. After identification of fungal Isolates, DNA fingerprinting for144 Isolates were done by seven ISSR markers and PCR method. Acording to cluster analyses by UPGMA method and Jacard coeficient, thirteen groups were found. The mean of gene and genotype diversities across all populations were 0.33 and 0.49 respectively. There were low genetic differentiation (0.127) among populations and high gene flow (3.437) proved the low genetic differentiation. Maximum genetic identity observed between Guilan and Gorgan and the minimum observed between Ramsar and Sari populations. Distance between Rahim Abad and Ramsar is less than between Ramsar and Sari. So, genetic distance between Guilan and Ramsar and between Ramsar and Sari populations correlated to their geographical distance, but it was irregular for Guilan and Gorgan isolates. According to this study C. gloeosporioides populations derived from citrus orchards in North of Iran have genetic diversity and low genetic differentiation and Genetic distance among populations confirm the high gene flow among them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster Analysis
 • DNA fingerprinting
 • gene diversity
 • Gene flow
 1. Agapow, P. M. & Burt, A. (2001). Indices of multilocus linkage disequilibrium. Molecular Ecology Notes, 1, 101-102.
 2. Anonymous. (2014). Statistical Pocketbook of Agriculture. Planting area, production and yield report of horticultural fruits of Iran. Ministery of Jihad-e-Agriculture. Retrieved July 22, 2015, From: http//amar.maj.ir.
 3. Babri, M., Javan Nikkhah, M., Taheri, H. & Alian, Y. (2007). Evaluation of relative susceptibility of selective citrus cultivars to the casual agent of Anthracnose disease in Mazandaran province. Journal of Agricultural Science, 40, 116-124. (in Farsi)
 4. Babri, M., Javan Nikkhah, M., Taheri, H. & Alian, Y. (2009). Comparing Virulence of Colletotrichum gloeosporioides isolates the Causal Agent of Citrus Anthracnose in Mazandaran Province, Iran. Journal of Agricultural Science, 40(2), 27-34. (in Farsi)
 5. Babri, M., Javan Nikkhah, M., Taheri, H., Alian, Y. & Fatahi moghadam, J.(2008). Etiological study and dispersion appointment of anthracnose disease agent of citrus in Mazandaran province. Iranian Journal of Plant Pathology, 44, 37-53. (in Farsi)
 6. Bagherabadi, S., Zafari, D. & Soleimani, M.J. (2015). Genetic diversity of Alternaria alternata Isolates Causing Potato Brown Leaf Spot, Using ISSR Markers in Iran. Journal of Plant Pathology & Microbiology, 6(7), 1-6.
 7. Behnia, M. (2011). Study on genetic relationship of Glomerella cingulata isolates from Citrus and determination of mating type alleles. M.Sc. Thesis. Department of Enthomology and Plant Pathology, Abouraihan Campus, University of Tehran. (in Farsi)
 8. Brown, J.K.M. (1996). The choice of molecular marker methods for population genetic studies of plant pathogens. New Phytologist, 133, 183-195.
 9. Burger, O.F. (1921). Variations in Colletotrichum gloeosporioides. Journal of Agricultural Research, 20, 723-736.
 10. Ciampi, M.B., Baldauf, C., Vigna, B.B.Z., Souza, A.P., Sposito, M.B. & Amorim, L. (2011). Isolation and characterization of microsatellite loci in Colletotrichum acutatum, the causal agent of postbloom fruit drop on citrus. Conservation Genetics Resources, 3, 651-654.
 11. Davarian, T., Taheri, A. & Razavi, S.I. (2006). Study on morphological and pathological characteristics of Colletotrichum gloeosporioides the causal agent of citrus anthracnose. Journal of Agricultural Sciences and National Resources, 13(1), 1-9. (in Farsi)
 12. Ershad, J. (2009). Fungi of Iran. Iranian Research Institute of Plant Protection Press.
 13. Fang, D.Q. & Roose, M.L. (1997). Identification of closely related citrus cultivars with inter-simple sequence repeats markers. Theoretical and Applied Genetics, 95, 408-417
 14. Farr, D., Bills, G.F., Chamuris, G.P. & Rossman, A.Y. (1989). Fungi, on plants and plant products in the United States. The American Phytopatghological Society, St. Paul, MN.
 15. Freeman, S., Katan, T. & Shabi, E. (1998). Characterization of Colletotrichum species responsible for anthracnose diseases of various fruits. Plant Disease, 82, 596-605.
 16. Freeman, S., Phamand, M. & Rodriguez, R.J. (1993). Molecular genotyping of Colletotrichum species based on arbitrarily primed PCR, A+T-rich DNA, and nuclear DNA analyses. Experimental Mycology, 17, 309-322.
 17. Golein, B. & Adoli, B. (2011). Citrus (planting). Novin pouya press. (in Farsi)
 18. Hyde, K.D., Cai, L., Cannon, P.F., Crouch, J.A., Crous, P.W., Damm, U., Goodwin, P.H., Chen, H., Johnston, P.R., Jones, E.B.G., Liu, Z.Y., McKenzie, E.H.C., Moriwaki, J., Noireung, P., Pennycook, S.R., Pfenning, L.H., Prihastuti, H., Sato, T., Shivas, R.G., Tan, Y.P., Taylor, P.W.J., Weir, B.S., Yang, Y.L. & Zhang, J.Z. (2009). Colletotrichum names in current use. Fungal Diversity, 39, 147-182.
 19. Jiang, Y. L., Tan, P., Zhou, X. Y., Hou, X. L. & Wang, Y. (2012). Colletotrichum gloeosporioides, the causal agent of citrus anthracnose in Guizhou Province. Plant Pathology & Quarantine, 2(1), 25–29
 20. Khansari Atigh, M., JavanNikkhah, M., Khodaparast, A., Babri, M & Hazanfari, K. (2010). A Study on Sexual Fertility and a Determination of Vegetative Compatibility Groups among Glomerella cingulata Isolates from Citrus Trees in Mazandaran Province, Iran. Journal of Agricultural Science, 41(1), 71-79. (in Farsi)
 21. Lima, W.G., Sposito, M.B., Amorim, L., Goncalves, F.P. & Filho, P.A.M. (2011). Colletotrichum gloeosporioides, a new causal agent of citrus post-bloom fruit drop. Europian Journal of Plant Pathology, 131, 157-165.
 22. Liu, D., Coloe, S., Baird, R. & Pederson, J. (2000). Rapid Mini-Preparation of Fungal DNA for PCR. Journal of Clinical Microbiology, 38(1), 471.
 23. Lu, G., Cannon, P. F., Reid, A. & Simmons, C. M. (2004). Diversity and molecular relationships of endophytic Colletotrichum isolates from the Iwokrama Forest Reserve, Guyana. Mycological Research, 108, 53-63.
 24. Mahmodi, F., Kadir J.B., Puteh, A., Pourdad, S.S., Nasehi, A.& Soleimani, N. (2014). Genetic diversity and differentiation of Colletotrichum spp. Isolates associated with Leguminosae using Multigene Loci, RAPD and ISSR. Plant Pathology Journal, 30(1), 10-24
 25. Malekzadeh, K., Jalilzadeh Moghadam Shahri, B. & Mohsenifard, E. (2011). Use of issr markers for strain identification in the button Mushroom, Agaricus bisporus. Proceedings of the 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Product, 30-34.
 26. McDonald, B. A. (1997). The Population genetics of Fungi: Tools and techniques. Phytopathology, 87(4), 448-453.
 27. McDonald, B.A. & Linde, C. (2002). Pathogens population genetics, evolutionary potential and durable resistance. Annual Review of Phytopathology, 40, 349-379
 28. McGovern, R.J., Seijo, T.E., Hendricks, K. & Roberts, P.D. (2012), New report of Colletotrichum gloeosporioides causing postbloom fruit drop on citrus in Bermuda, Canadian Journal of Plant Pathology, 34(2), 187-194.
 29. McKay, S. F., Freeman, S., Minz, D., Maymon, M., Sedgley, M., Collins, G.C. & Scott, E.S. (2009). Morphological, genetic, and pathogenic characterization of Colletotrichum acutatum, the cause of anthracnose of almond in Australia. Phytopathology, 99, 985-995.
 30. Milgroom, M. G. 1996. Recombination of multilocus structure of fungal populations. Annual Review of Phytopathology, 34, 457-477.
 31. Muller-Starck, G., Baradat, P. & Bergmann, F. (1992). Genetic variation within European tree species. New Forest, 6, 23-47.
 32. Nascimento, R.J., Mizubuti, E.S.G., Câmara, M.P.S., Ferreira, M.F., Maymon, M., Freeman, S. & Michereff, S.J. (2010). First report of papaya fruit rot caused by Colletotrichum magna in Brazil. Plant Disease, 94, 1506.
 33. Nei, M. (1973). Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proceedings of the National Academy of Sciences. 70, 3321-3323.
 34. Nourollahi, K. & Shahbazi, M. (2015). Study on genetic structure of Pyrenophora graminea, populations the causal agent of barley leaf stripe disease using ISSR marker. Journal of Agricultural Science, 46(1), 161-177. (in Farsi)
 35. Peakall, R. & Smouse, P.E. (2012). GenAlEx 6.5, genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research – an update. Bioinformatics, 28, 2537-2539.
 36. Penzig, A.G.O. (1882). Fungi agrumicoli. Contribuzione allo studio dei funghi parassiti degli agrumi. Michelia, 2, 385-508.
 37. Rampersad, S.N. (2013). Genetic structure of Colletotrichum gloeosporioides sensu lato isolates infecting papaya inferred by multilocus ISSR markers. Phytopathology, 103, 182-189.
 38. Ranathunge, N. P., Ford, R. & Taylor, P. W. J. (2009). Development and optimization of sequence-tagged microsatellite site markers to detect genetic diversity within Colletotrichum capsici, a causal agent of chilli pepper anthracnose disease. Molecular Ecology Resources, 9(4), 1175-1179.
 39. Rohlf, F.J. (1998). NTSYS-pc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System version 2.02 User Guide.
 40. Sutton, B.C. (1980). The Coelomycetes. Commonwealth Mycological Institite. Kew.
 41. Sutton, B.C. (1992). The genus Glomerella and its anamorph, Colletotrichum. In Bailey, J.A. & Jeger, J.J. (Eds.). Colletotrichum, Biology, Pathology and Control. (pp 1-26) CAB International, Wallingford, UK.
 42. Taylor, J.W., Jacobson, D.J. & Fisher, M.S. (1999). The evolution of asexual fungi: Reproduction, speciation and classification. Annual Review of Phytopathology, 37, 197-246.
 43. Wang, S., Miao, X., Zhao, W., Huang, B., Fan, M & Li, Z. (2005). Genetic diversity and population structure among strains of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana, as revealed by inter-simple sequence repeats (ISSR). Mycological. Research 109 (12), 1364-1372
 44. Watt, W. B. (1994). Allozymes in evolutionary genetics: Self-imposed burden or extraordinary tool? Genetics, 136, 11-16.
 45. Weir, B.S., Johnston, P.R. & Damm, U. (2012). The Colletotrichum gloeosporioides species complex. Studies in Mycology, 73, 115-180.
 46. Wolf, M. S. & Caten, C.E. (1987). Populations of Plant Pathogens: Their Dynamics and Genetics. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 47. Wolfe, A.D. & Liston, A. (1998). Contributions of PCR-based methods to plant systematics and evolutionary biology in D. E. Soltis, P. S. Soltis & Doyle, J. J. (eds.). Plant Molecular Systematics II. (pp. 43-86) Kluwer Academic Press, Dordrecht, The Netherlands.
 48. Yeh, F.C., Yang, R.C. & Boyle, T.B.J. (1999). POPGENE version 1.31, Microsoft Window-based Freeware for Population Genetic Analysis. Quick User Guide Molecular Biology and Biotechnology Center, University of Alberta, Edmonton, Canada.