c3518cb17d976b8

شناسایی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی در قارچ Paecilomyces formosus، عامل بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته و برخی میزبان‌های دیگر و بررسی امکان تولید مثل جنسی آن در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

2 دانشیار، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

3 استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

4 استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

چکیده

بیماری خشکیدگی سرشاخه‌های درختان پسته یک بیماری مهم در مناطق پسته‌کاری ایران محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین عوامل قارچی این بیماری، از جنس Paecilomyces است که اخیراً بر اساس مطالعات فیزیولوژیکی و فیلوژنتیکی در گونه P. formosus قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از توالی‌های نوکلئوتیدی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی شناخته‌شده در گونه P. variotii موجود در بانک ژن (NCBI)، تعداد چهار جفت آغازگر طراحی شدند و در تعدادی از جدایه‌های قارچ P. formosusآزمایش گردیدند و درنهایت یک جفت آغازگر شامل Mat1-1f224 و Mat1-1r224 برای تکثیر Mat1-1 و یک جفت آغازگر به نام‌های Mat1-2f165 و Mat1-2r165 برای تکثیر Mat1-2 انتخاب شدند. ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی در 124 جدایه از گونه P. formosusکه از درخت پسته و هشت گونه دیگر شامل بنه، انار، بادام اهلی، ابریشم مصری، خرزهره، درخت گز، درختچه شوره گز، درخت تاغ و هوای باغات پسته به دست آمده بودند، نیز تکثیر شدند. درنتیجه در 50 جدایه (3/40 درصد)Mat1-1، در 59 جدایه (6/47 درصد) Mat1-2 و در 15 جدایه (1/12 درصد) نیز هر دو ایدیومورف تیپ آمیزشی تکثیر شدند. تعداد 16 جدایه از هر تیپ آمیزشی و سه جدایه که دارای هر دو ایدیومورف بودند، انتخاب شدند و روی محیط کشت PDA با حالات مختلف باهم تلاقی داده شده و در دمای 25 درجه سلسیوس و شرایط تاریکی مداوم نگهداری شدند. پس از گذشت هشت ماه، هیچ نشانه‌ای مبنی بر وقوع تولیدمثل جنسی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of mating type idiomorphs in Paecilomyces formosus, the causal agent of die-back disease in pistachio and some other hosts and investigation on the possibility of in vitro sexual reproduction

نویسندگان [English]

 • Reza Heidarian 1
 • Khalil-Berdi Fotouhifar 2
 • Amir-Hossein Mohammadi 3
 • Mohammad Javan Nik Khah 4
1 Ph. D. Candidate, Department of Plant Protection, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Horticultural Science Research Institute, Pistachio Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
4 Professor, Department of Plant Protection, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Pistachio die-back disease is an important disease in Iranian pistachio orchards. One of the most important fungal agents of the disease is Paecilomyces which has been recently identified as P. formosus based on phylogenetic and physiologic studies. In this study, four pairs of primers designed using mating type idiomorph sequences of P. variotii deposited in GenBank (NCBI). Designed primers were tested in some isolates of P. formosus and finally two primer pairs including; Mat1-1f224 and Mat1-1r224 for amplification of Mat1-1 and Mat1-2f165 and Mat1-2r165 primers for amplification of Mat1-2 idiomorphs were selected. Mating type idiomorphs were amplified in 124 isolates of P. formosus which have been obtained from pistachio trees and eight other species including; Pistacia mutica, Punica granatum, Prunus amygdalus, Caesalpinia gilliesii, Nerium oleander, Tamarix aphylla, Tamarix hispida, Haloxylon sp. and air of pistachio orchards. In 50 isolates (40.3%) Mat1-1, in 59 isolates (47.6%) Mat1-2 and in 15 isolates (12.1%) both idiomorphs were identified. 16 isolates from each mating type and three isolates which had both idiomorphs were selected and crossed in all of the possible combinations on PDA culture medium and cultures were incubated at 25 °C in continuous dark condition. After eight months, sexual reproduction was not observed in crosses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crossing
 • MAT
 • P. variotii
 • primer
 • Sequence
 1. Alizadeh, A., Alaei, H. & Ershad, D. (2000). Etiological study on dieback disease of pistachio trees in Rafsanjan. Journal of Modares Agricultural Sciences, 1(2), 53-63. (in Farsi)
 2. Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W. & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. Journal of Molecular Biology, 215, 403-410.
 3. Aminaei, M. M. & Ershad, D. (1989). Pistachio dieback disease in Kerman province. In: Proceedings of 9th Iranian Plant Protection Congress, 8-13 Sept., Mashhad, Iran. P. 82.
 4. Ashkan, M., Abusaidi, D. & Ershad, D. (1997). Etiological study of dieback and canker of pistachio nut tree in Rafsanjan. Iran. Iranian Journal of Plant Pathology, 33, 15-26. (In Farsi) & 5-6. (in English)
 5. Blastn [online software]. (2014). Retrieved July 30, 2014, from https://blast.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Chromas Pro 1.7.6 [computer software]. (2014). Retrieved July 30, 2014, from http://technelysium.com.au/wp/chromaspro.
 7. Burdon, J. J. & Thrall, P. H. (2009). Co-evolution of plants and their pathogens in natural habitats. Science, 324, 755-756.
 8. Coppin, E., Debuchy, R., Arnaise, S. & Picard, M. (1997). Mating types and sexual development in filamentous Ascomycetes. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 61(4), 411-428.
 9. Davis, R. H. & Weller, S. G. (1998). The gist of genetics. Jones and Bartlett publishers.
 10. Döll, K., Chatterjee, S., Scheu, S., Karlovsky, P. & Rohlfs, M. (2013). Fungal metabolic plasticity and sexual development mediate induced resistance to arthropod fungivory. In: Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 280(1771), 20131219.
 11. Ebrahimi, S. (2012). Study on genetic diversity of Paecilomyces variotii isolates in Kerman province. M.Sc. thesis. Departmant of Plant Protection, University of Zabol, Iran.
 12. Ershad, D. (2009). Fungi of Iran. (3rd ed.). Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
 13. Futuyma, D. J. (1998). Evolutionary biology. Sinauer Associates, Inc.
 14. Ghelichi, M., Mohammadi, A., Haghdel, M. & Eskandari, A. (2012). Distribution of pistachio die-back in Khorasan-Razavi province and application of some fungicides for the disease control. International Journal of Nuts and Related Sciences, 3(1), 23-28.
 15. Haghdel, M. (2008). Pistachio die back disease in Iran. 1st ed., Iranian Pistachio Research Institute.
 16. Halama, P. & Lacoste, L. (1992). Determination of sexual reproduction of Phaeosphaeria (Leptosphaeria) nodorum agent of septoriose of wheat. Action de la temperature et de la lumière. Canadian Journal of Botany, 70, 1563-1569.
 17. Heidarian, R., Fotouhifar, Kh.-B., Mohammadi, A. H., Javan-Nikkhah, M., Debets, A. J. M. & Aanen, D. K. (2015a). Host diversity and distribution of Paecilomyces formosus, the causal agent of pistachio die-back disease in Iran. In: Proceedings of 2nd Iranian Mycological Congress, 23-25 Aug., University of Tehran, Karaj, Iran, P. 210.
 18. Heidarian, R., Fotouhifar, Kh.-B., Mohammadi, A. H., Javan-Nikkhah, M., Debets, A. J. M. & Aanen, D. K. (2015b). Phylogeny of genus Paecilomyces sp., the causal agent of Pistachio die-back disease in Iran. In: Proceedings of 2nd Iranian Mycological Congress, 23-25 Aug., University of Tehran, Karaj, Iran, P. 30.
 19. Heitman, J., Sun, S. & James, T. Y. (2013). Evolution of fungal sexual reproduction. Mycologia, 105(1), 1-27.
 20. Houbraken, J., Samson, R. A. & Frisvad, J. C. (2006). Byssochlamys: significance of heat resistance and mycotoxin production. Advances in Experimental Medicine and Biology, 571, 211-224.
 21. Houbraken, J., Varga, J., Rico-Munoz, E., Johnson, S. & Samson, R. A. (2008). Sexual reproduction as the cause of heat resistance in the food spoilage fungus Byssochlamys spectabilis (anamorph Paeclomyces variotii). Applied and Environmental Microbiology, 74(5), 1613-1619.
 22. Houbraken, J., Verweij, P. E., Rijis, A. J. M. M., Borman, A. M. & Samson, R. A. (2010). Identification of Paecilomyces variotii in clinical samples and settings. Journal of Clinical Microbiology, 48(8), 2754-2761.
 23. Iranian Pistachio Society Journal. (2014). Pistachio. Retrieved March 18, 2015, from www.Iranpistachio.org.
 24. Jamali, S. & Banihashemi, Z. (2011). First report of Byssochlamys spectabilis as a teleomorph of Paecilomyces variotii from Iran. Rostaniha,12(2), 191-192.
 25. Luangsa-ard, J. J. & Hywel-Jones, N. L. (2004). The polyphasic nature of Paecilomyces sensu lato based on 18S-generated rDNA phylogeny. Mycologia, 96(4), 773-780.
 26. McCarthy, C. (1996). Chromas: version 1.3. Brisbane, Griffith University
 27. Mohammadi, A. & Haghdel, M. (2006). Diseases of dried fruit trees in temperate areas. (1st ed.). IPRI.
 28. Mozafari, V., Malakouti, M. J., Kholdebarin, B. & Bybordi, M. (2006). Investigation of some causes of die-back disorder of pistachio trees and its control through balanced fertilization in southern Iran. Iranian Journal of Soil and Waters Sciences, 19(2), 154-164. (in Farsi)
 29. Mostowfizadeh Galamfarsa, R. & Habibi, A. (2010). Essential fungal genetics. (1st ed.). Academic center for education, culture and research of Mashhad.
 30. Ni, M., Feretzaki, M., Sun, S., Wang, X. & Heitman, J. (2011). Sex in fungi. Annual Review of Genetics, 45, 405- 430.
 31. Oligo Analyzer 3.1 [online software]. (2014). Retrieved July 10, 2014, from eu.idtdna.com.
 32. Offerman, J. D. & Rychlik, W. (2003). Oligo Primer Analysis Software. In Krawetz, S. A. and Womble, D. D. (Ed), Introduction to bioinformatics: a theoretical and practical approach. (pp. 345-361) Humana Press Inc.
 33. Primer3web, version 4.0.0 [online software]. (2013). Retrieved July 10, 2014, from Primer3.ut.ee.
 34. Samson, R. A. (1974). Paecilomyces and some allied Hyphomycetes. Studies in Mycology, 6, 1-119.
 35. Samson, R. A., Houbraken, J., Varga, J. & Frisvad, J. C. (2009). Polyphasic taxonomy of the heat resistant ascomycete genus Byssochlamys and its Paecilomyces anamorphs. Persoonia, 22, 14-27.
 36. Solomon, P. S., Parker, K., Loughman, R. & Oliver, R. P. (2004). Both mating types of Phaeosphaeria (anamorph Stagonospora) nodorum are present in Western Australia. European Journal of Plant Pathology, 110, 763-766.
 37. Untergasser, A., Cutcutache, L., Koressaar, T., Ye, J., Faircloth, B. C., Remm, M. & Rozen, S. G. (2012). Primer3-new capabilities and interfaces. Nucleic Acids Research, 40(15), 115.
 38. Yun, S. H., Berbee, M. L., Yoder, O. C. & Turgeon, B. G. (1999). Evolution of the fungal self-fertile reproductive life style from self-sterile ancestors. In: Proceedings of the National Academy of Sciences, 96, 5592-5597.