c3518cb17d976b8

اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گونه­های مختلف فوزاریوم یک گروه از بیمارگرها هستند که سبب خسارت اقتصادی کمی و کیفی به پیاز می­شوند. آلودگی‌های فوزاریومی معمولاً از کشتزار شروع و تا مرحلۀ انبارداری ادامه می­یابد. بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمدۀ کشت پیاز و به­خصوص در استان­های آذربایجان­شرقی و غربی گسترش زیادی پیدا کرده است و در حال حاضر مهم‌ترین بیماری پیاز در کشور است. به‌منظور شناسایی تکمیلی عامل بیماری در مناطق عمدۀ کشت این محصول از آذربایجان­شرقی (ایلخچی، آذرشهر، عجب­شیر، بناب، ملکان، مرند، مراغه) و آذربایجان­غربی (میاندوآب، خوی، سلماس) در تابستان 1391 از مزارع متعددی نمونه‏برداری به‏ عمل آمد. پس از انجام جداسازی و خالص‏سازی، درمجموع 140 جدایه خالص‎سازی گردید. از جدایه‏های خالص‌شده 80 جدایه جهت انجام آزمون بیماری‏زایی روی غده پیاز انتخاب‌ ‌شدند که 42 تا از جدایه­ها بیماری‌زا بودند. بر اساس ویژگی‏های ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و داده‏های مولکولی ناشی از تکثیر قطعۀ موردنظر بر اساس آغازگرهای اختصاصی گونه­ای درمجموع 9 گونه، F. oxysporum، F. proliferatum، F. redolens،F. subglutinans ، F. culmorum، F. avenaceum، F. crookwellens، F.nygamaiوF. solani شناسایی شدند. از بین 42 جدایۀ مورد بررسی 28/14درصد جدایه­ها پرآزاری شدید (بالای 60%)، 19/26درصد پرآزاری به‌نسبت شدید (بین60-50%)، 48/40% پرآزاری متوسط (50-40%) و در نهایت 05/19درصد جدایه­ها پرآزاری ضعیف (40-30%) از خود نشان دادند. از 42 جدایۀ مورد مطالعه گونۀ Fusarium subglutinans، با فراوانی 38/2 درصد و پرآزاری درصد 43 در گروه C، گونهF. culmorum ، با فراوانی 14/7 درصد و پرآزاری 50درصد در گروه B قرار گرفتند که برای اولین بار از روی پیاز از این مناطق گزارش می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of Fusarium culmorum and Fusarium subglutinans in onion from West and East Azarbaijan provinces

نویسندگان [English]

 • Akbar Jahedi 1
 • Ebrahim Mohammadi Goltapeh 2
 • Naser Safaie 3
1 Former M.Sc. Student, Department of Plant Pathology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Plant Pathology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Pathology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Various Fusarium species are pathogenic groups that cause economic loss (quantitatively and qualitatively) in Allium cepa L., Fusarium species including F. culmorum and F. subglutinans are of great importance in all onion growing areas. Fusarium infection usually starts from the farm and continue throughout the storage and marketing. Fusarium and basal rots of onion are important around the world. In recent years, they had a large spread in the major onion growing areas in West and East Azarbaijan provinces, and now are the most important disease of onions in Iran. Therefore, in order to identify and study this disease in major areas of cultivation, samples were taken from several fields in East Azarbaijan (Ilkhchi, Azarshahr, Ajabshir, Bonab, Malekan, Marand, Maraghe) and West Azarbaijan (Miandoab, Khoy, Salmas) in summer 2012. After isolation and purification, 140 isolates were obtained. Eighty isolates were selected for pathogenicity test on onion bulbs of which 42 were pathogenic. Among the 42 studied isolates, they categorized as extremely (14.28%), highly (26.19%), moderately (40.48%) and weakly (19.05%) virulent. Based on morphological characteristics and molecular identification using species-specific primers, eight species were confirmed. Out of the 42 isolates studied, F. subglutinans, with a frequency of 2.38% and 43% disease severity and F. culmorum, with a frequency of 7.14% and 50% disease severity are reported for the first time on onion in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fusarium wilt
 • Onion
 • root and basal
 • species-specific primers
 1. Abawi, G. & Lorbeer, J. (1971). Reaction of selected onion varieties to infection by Fusarium oxysporum f. sp. cepae. Phytopathology, 52, 116-123.
 2. Ministry of Jihad Agriculture. (2014). Agricultural Statistics; Volume I Crop production 2013-2014, from http://amar.maj.ir. (in Farsi)
 3. Arif, M., Chawla, S., Zaidi, N., Rayar, J., Variar, M. & Singh, U. (2012). Development of specific primers for genus Fusarium and F. solani using rDNA sub-unit and transcription elongation factor (TEF-1α) gene. African Journal of Biotechnology, 11, 444-447.
 4. Bayraktar, H. & Dolar, F. S. (2011). Molecular identification and genetic diversity of Fusarium species associated with onion fields in Turkey. Journal of Phytopathology, 159, 28-34.
 5. Behroozin, M. & Assadi, P. (1994). Biological control of Fusarium root and basal rot of onion in East Azarbaidjan. Paper presented at the 9th Congress of the Mediterranean Phytopatological Union., Kuşadası-Aydın, Türkiye. (in Farsi)
 6. Bogale, M., Wing, B. D., Wing, M. J. & Steenkamp, E. T. (2007). Species-specific primers for Fusarium redolens and a PCR-RFLP technique to distinguish among three clades Fusarium oxysporum. FEMS Microbiollett, 271, 27-32.
 7. Booth, C. (1971). The Genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institue, Kew. UK 237 pp.
 8. Brayford, D. (1996). Fusarium oxysporum f. sp. cepae. Mycopathologia, 133, 39-40.
 9. Brayford, D. (1996). IMI description of fungi and bacteria set 127. Mycopathologia, 133, 35-63.
 10. Brewester, J. L. (1994). Onion and other vegetables Alliums. University Press, Cambridge.
 11. Burgess, L. W., Liddell, C. M. & Summerell, B. A. (1994). Laboratory manual for Fusarium research. Fusarium Research Laboratory Department of Crop Sciences University of Sydney. 133pp.
 12. Cramer, C. S. (2000). Breeding and genetics of Fusarium basal rot resistance in onion. Euphytica, 115, 159-166.
 13. Demeke, T., Clear, R. M., Patrick, S. K. & Gaba, D. (2005). Species-specific PCR-based assays for the detection of Fusarium species and a comparison with the whole seed agar plate method and trichothecene analysis. International Journal of Food Microbiology, 103, 271-284.
 14. Doohan, M., Parry, D. W., Jenkinson, P. & Nicholson, P. (1998). The use of species-specific PCR based assays to analyze earblight of wheat. Plant Pathology, 47, 197-205.
 15. Du Toit, L. J. & Inglis D. A. (2003). Fusarium proliferatum pathogenic on onion bulbs in Washington. Plant Disease. 87, 750.
 16. El-Helay, A., Elarosi, H., Assawash, M. & Kilani, A. (1962). Studies on fungi associated with onion crop in the field and during storage. Phytopathologia Mediterranea, 2, 37-45
 17. EL-Nagerabi, S. A. F. & Abdalla, R. M. O. (2004). Survey of seedborne fungi of Sudanese cultivars of onion, with new record. Phytoparasitica, 32(4), 413-416.
 18. Ershad, D. (2009). Fungi of Iran. (3rd ed.). Tehran: Iranian Research Institute of Plant Protection, 531p. (in Farsi)
 19. Galván, G. A., Koning-Boucoiran, C. F. S., Koopman, W. J. M., Burger-Meijer, K., González, P. H., Waalwijk, C., Kik, C. & Scholten, O. E. (2008). Genetic variation among Fusarium isolates from onion and resistance to Fusarium basal rot in related Allium species. European Journal of Plant Pathology, 121, 499-512.
 20. Gerlach, W. & Nirenberg, H. (1982). The genus Fusarium, a pictorial atlas. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-und Forstwirtsch. Berlin Dahlem, 209, 1-406.
 21. Ghanbarzadeh, B., Mohammadi, Goltapeh, E. & Safaie, N. (2013). Identification of Fusarium species causing basal rot of onion in east Azarbaijan province, Iran and evolutional their virulence on onion bulbs and seedling. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47, 1050-1062.
 22. Koyku, N. D. & Ozer, N. (1997). Determination of seed-borne fungi in onion their transmission to onion­-set. Phytoparasitica, 25(1), 25-31.
 23. Lager, S. (2011). Survey of Fusarium species of yellow oion (Allium cepae) on Oland. Master thesis, 43P.
 24. Leslie, J. F. & Summerell, B. A. (2006). The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell, 388 pp.
 25. Mannerucci, G. F., Cristani, C., Marziano, O. & Gambogi, P. (1987). Fusarium species of onion seed of Italian origin. Phytopathologia Mediterranea, 26 (3), 156-164.
 26. Marlat, R. (1958). Onion Fusarium basal rot in arizona. Plant Disease, Rptr, 42, 667-668.
 27. Mishra, P. K., Fox, R. T. V. & Culham, A. (2003). Development of a PCR-based assay for rapid and reliable identification of pathogenic Fusaria. FEMS Microbiollett, 218, 329-332.
 28. Mulè, G., Susca, A., Stea, G. & Moretti, A. (2004a). A species-specific PCR assay based on the calmodulin partial gene for identification of Fusarium verticillioides, F. proliferatum and F. subglutinans. European Journal of Plant Pathology, 110, 495-502.
 29. Nelson, P. E., Toussoun, T. A. & Marasas, W. F. O. (1983). Fusarium species, An Illustrated Mannual for Identification. Pennsylvania State University Press, University Park. 193 pp.
 30. Nicholson, P., Simpson, D. R., Weston, G., Rezanoor, H. N., Lees, A. K., Parry, D. W. & Joyce, D. (1998). Detection and quantification of Fusarium culmorum and Fusarium graminearum in cereals using PCR assays. Physiological and Molecular Plant Pathology, 53, 17-37.
 31. O'donnell, K., Sutton, D. A., Rinaldi, M. G., Magnon, K. C., COX, P. A., Vanburik, J. H., Padhye, A., Aniassie, E. J., Francesconi, A., Walsh, T. J. & Robinson, J. S. ( 2004). Genetic diversity of human pathogenic members of the Fusarium oxysporum complex inferred from multilocus DNA sequence data and amplified fragment length polymorphism analyses: evidence for the recent dispersion of a geographically widespread clonal lineage and nosocomial origin. Journal of Clinical Microbiology, 42, 5109-5120.
 32. Özer, N. & Oemeroglu, M. (1995). Chemical control and determination of fungal causal agents of wilt disease of onion in Tekirdag Province. Journal of Turkish Phytopathology, 24, 47-55.
 33. Pascoe, I. G. (1990b). Fusarium morphology II: Experiments on growing conditions and dispersal of mesoconidia. Mycotaxon, 37, 161-172.
 34. Peyghami, E. (2001). Antagonistic effect of several isolates of Trichoderma on fungi causing onion root rot, East Azarbaijan province. Iranian Journal of Sciences, 32,747-755. (in Farsi)
 35. Rabiei Motlagh, E., Falahati Rastegar, M., Rouhani, H., Jafarpour, B. & Jahanbakhsh, V. (2010). Study of onion seed borne Fusarium in Razavi and Northern Khorasan provinces. Journal of Plant Protection, 24, 137-144.
 36. Rahjoo, V., Zad, J., Javan-Nikkhah, M., MirzadiGohari, A., Okhovvat, S., Bihamta, M., Razzaghian, J. & Klemsdal S. (2008). Morphological and molecular identification of Fusarium isolated from maize ears in Iran. Journal of Plant Pathology, 90, 463-468.
 37. Rayner, R. N. (1970). Mycological Colour Chart. Common wealth Mycological Institute, Kew, Surrey, UK.
 38. Safaei, N., Alizadeh, A., Saidi, A. & Adam, G. (2005). Molecolar-characterization and genetic diversity among Iranian population of Fusarium graminearum, the causel agent wheat head-blight. Iranian Journal of Plant Pathology, 41(2), 171-189.
 39. Schweigkofler, W., O’Donnell, K. & Garbelotto, M. (2004). Detection and quantification of airborne conidia of Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker, from two California sites by using a real-time PCR approach combined with a simple spore trapping method. Applied and Environmental Microbiology, 70, 3512-3520.
 40. Seifert, K. (1996). FusKey. Fusarium interactive key. Agriculture and Agri-Food Canada. 65 pp.
 41. Stankovic, S., Levic, J., Petrovic, T., Logrieco, A. & Amoretti, A. (2007). Pathogenicity and mycotoxin production by Fusarium proliferatum isolated from onion and garlic in Serbia. European Journal of Plant Pathology, 118, 165-172.
 42. Stevenson, W. R. & Heimann, M. F. (2002). Onion (Allium cepae) disorder Fusarium basal rot. Produced by Cooperative Extention Publicartions, University of Wisconsin.
 43. Summerell, B. A., Salleh, B. & Leslie, J. F. (2003). A utilitarian approach to Fusarium identification. Plant Disease, 87(2), 117-118.
 44. Toit, L. J., Inglis, D. & Pelter, G. (2003). Fusarium proliferatum pathogenic on onion bulbs in Washington. Plant Disease, 87, 750-750.
 45. Turner, A. S., Lees, A. K., Rezanoor, H. N. & Nicholson, P. (1998). Refinement of PCR-detection of Fusarium avenaceum and evidence from DNA marker studies for phenetic relatedness to Fusarium tricinctum. Plant Pathology, 47, 278-288.
 46. Wacker, T. L., Safir, G. R. & Stephens, C. T. (1990). Effect of Glomus fasciculatum on the growth of asparagus and the incidence of Fusarium root rot. Journal of the American Society for Horticultural Science, 115, 550-554.
 47. Williams, K. J., Dennis, J. I., Smyl, C. & Wallwork, H. (2002). The application of species-specific assays based on the polymerase chain reaction to analyze Fusarium crown rot of durum wheat. Australasian Plant Pathology, 31, 119-129.