c3518cb17d976b8
دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-164 
13. بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 131-141

10.22059/ijpps.2018.248392.1006819

قدیر نوری قنبلانی؛ مژگان مردانی طلایی؛ منیژه پناهی خانقاه؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی