c3518cb17d976b8

اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پروانۀ مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta یکی از آفت‌های مهم گوجه‌فرنگی است. در این پژوهش اثر حشره‌کش‌های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامیپرید و فلوبندیامید روی دو مرحلۀ رشدی نابالغ حساس (لارو سن اول) و متحمل (شفیره) آفت و مرحلۀ بالغ دو گونۀ پارازیتوئید تخم آفت Trichogramma brassicae و T. evanescens مورد بررسی قرار گرفت. مینوز گوجه‌فرنگی از گلخانه‌های شهرستان اراک جمع‌آوری شد و پس از سه نسل پرورش در آزمایشگاه از مراحل لاروی و شفیرگی برای انجام زیست‌سنجی به روش غوطه‌وری استفاده شد. برای دو گونۀ تریکوگراما تیمار به روش لوله‌آزمایش انجام گرفت. مقدار LC50 حشره‌کش‌های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامیپرید و فلوبندیامید روی لارو سن اول مینوز گوجه‌فرنگی به ترتیب 92/0، 13/0، 51/1 و 34/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر و برای شفیرۀ این آفت 99/4، 25/2، 22/3 و 48/3 میکروگرم بر میلی‌لیتر برآورد گردید. میزان LC50 آفت‏کش‏های یادشده برای حشره‏های کامل T. brassicaeبه ترتیب 0013/0، 0029/0، 0058/0 و 53/1 و برای حشره‏های کامل evanescensT. به ترتیب 0014/0، 0025/0، 0052/0 و 71/1 میکروگرم مادۀ تجاری بر میلی‌لیتر به دست آمد. بیشترین میزان پارازیتیسم تخم بید غلات برای هر دو گونه در روز دوم پس از پیدایش مشاهده شد به‌طوری‌که در گونۀT. brassicae پس از تیمار با فلوبندیامید، استامیپرید، امامکتین بنزوات و آبامکتین به ترتیب 17/0± 70/14، 20/0 ± 00/14، 20/0 ± 10/13 و 14/0± 80/11 تخم پارازیته شد و همگی تیمارها با شاهد (12/0 ±00/16) دارای اختلاف معنی‌دار بود. برای گونۀevanescensT. این اندازه‌ها به ترتیب 21/0± 10/13، 12/0 ± 37/12، 18/0 ± 50/11 و 16/0± 23/11 به دست آمد که همچنین با شاهد (19/0 ±00/14) اختلافمعنی‌دار نشان داد. ارزیابی نسبت خطر، فلوبندیامید را در گروه 2 سمیت (آفت‏کش‏های با سمیت کم تا میانه) و دیگر آفت‏کش‏ها مورد آزمایش را در گروه 3 (آفت‏کش‏ها با سمیت بسیار) قرار داد. با توجه به سمیت کمتر فلوبندیامید روی دو گونۀ زنبور پارازیتوئید و تأثیر کمتر آن بر میزان پارازیتیسم، به‌کارگیری این آفت‏کش در برنامه‌های مدیریت تلفیقی مینوز گوجه‌فرنگی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of some insecticides against tomato leaf miner Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) and egg parasitoids Trichogramma brassicae and T. evanescens (Hym.: Trichogrammatidae)

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ashtari 1 2
 • Qodratollah Sabahi 3
 • Khalil Talebi Jahromi 4
1 Ph. D. Candidate, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Plant Protection Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), is one of the most important pests of tomato in the world. In the current study, effects of four insecticides, abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid, and flubendiamide were tested against 1st larval instar and pupae of the tomato leaf miner. Also, their lethal effects were studied on the adult stage of two species of egg parasitoids, i.e., Trichogramma brassicae and T. evanescens. The leaf miner collected from greenhouses near Arak (Markazi province, Iran) were reared for three generations under laboratory conditions and then treated by the leaf-dip method at larval or pupal stages. The parasitoids were tested by coated vial residue method. Insect mortality was recorded 24 h after initial exposure. The LC50 values of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid, and flubendiamide were 0.92, 0.13, 1.51, and 0.34 µg/ml, respectively for the 1st larval instar and 4.99, 2.25, 3.22, and 3.48 µg/ml, respectively for the pupae. Similarly, the LC50 values of the above-mentioned compounds were 0.0013, 0.0029, 0.0058, and 1.53 µg/ml, respectively for T. brassicae and 0.0014, 0.0025, 0.0052, and 1.71 µg/ml, respectively for T. evanescens. The maximum number of parasitized eggs was seen on the 2nd day after the emergence of both parasitoids. These amounts forT. brassicae after treatment by LC25 of flubendiamide, acetamiprid, emamectin, and abamectin, were 14.70 ± 0.17, 14.00 ± 0.20, 13.1 ± 0.20, and 11.8 ± 0.14, respectively which statistically differed with the control (16.00 ± 0.12). For T. evanescens, the related values were 13.10 ± 0.21, 12.37 ± 0.12, 11.50 ± 0.18, and 11.23 ± 0.16, respectively which differed meaningfully from the control (14.00 ± 0.19). Risk quotient categorized flubendiamide in class 2 (slightly harmful) and other compounds in class 3 (harmful). Based on our results, flubendiamide showed selectivity and it can be used as an effective tool for integrated pest management programs of tomato leaf miner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abamectin
 • Acetamiprid
 • Emamectin benzoate
 • Flubendiamide
 • Integrated pest management
 1. Andrea, C. W. G., Carvalho, P. M. E. & Adan, V. A. (2016). Residual acute toxicity of some modern insecticides toward two mirid predators of tomato pests. Journal of Economic Entomology, 109(3), 1079-1085.
 2. Amizadeh, M., Hejazi, M. J., Niknam, G. & Arzanlou, M. (2015). Compatibility and intraction between Bacillus thuringiensis and certain insecticides: perspective in management of Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae), Biocontrol Science and Technology, 25(6), 671-684.
 3. Baniameri, V. & Cheraghian, A. (2011). The current status of Tuta absoluta in Iran and initial control sterategies. International, management of Tuta absoluta (tomato borer) Symposium Proceeding, 16-18 November, Agadir. Morocco.
 4. Barrientos, Z. R., Apablaza, H. J., Norero, S. A. & Estay, P. P. (1998). Temperatura base y constant termica de desarrollo de la polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae) Ciencia e Investigacion Agraria, 25, 133-137.
 5. Bassi, A., Roditakis, E. & Flier, W. G. (2016). The first cases of diamide-resistant Tuta absoluta (Meyrick) and the alternation of the insecticidal modes of action as a key IPM practice of sustainable control. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 42(7), 506-513.
 6. Bostanian, N. J. & Akalach, M. (2006). The effect of indoxacarb and five other insecticides on Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae), Amblyseius fallacis (Acari: Phytoseiidae) and nymphs of Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae). Pest Management Science, 62(4), 334-339.
 7. Boualem, M., Allaoui, H., Hamadi, R. & Medjahed, M. (2012). Biologie et complexe des ennemis naturels de Tuta absoluta a Mostaganem (Algeria). EPPO Bulletin, 42(2), 268-274.
 8. Chen, X., Song, M., Qi, S. & Wang, C. (2013). Safety evaluation of eleven insecticides to Trichogramma nubilale (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Journal of Economic Entomology 106, 136-141.
 9. Dagli, F., Ikten, C., Sert, E. & Bolucek, E. (2012). Susceptibility of tomato borer,Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) populations from Turkey to 7 different insecticides in laboratory bioassay. EPPO Bulletin, 42(2), 305-311.
 10. Desneux, N., Wajnberg, E., Wychhuys, A. G. & Burgio, G. (2010). Biological invasion of european tomato crops by Tuta absoluta: ecology, geographic expansion and prospects for biological control, Journal of Pest Science, 83, 197-215.
 11. Esmaeili, M., Saber, M., Bagheri, M. & Gharekhani, Gh. H. (2016). Effect of emamectin benzoate and indoxacarb on Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae) in laboratory conditions, Applied Researches in Plant Protection, 4(2), 161-169.
 12. Gnanadhas, P., Stanley, J., Kultalam, S. & Ramasamy, S. (2009).Toxicity of selected insecticides to Trichogramma chilonis Assessing their safety in the rice ecosystem, Phytoparasitica, 37, 209-215.
 13. Ishaaya, I., Barazani, A., Kontsedalov, S. & Horowitz, A. R. (2007). Insecticides with novel modes of action: mechanism, selectivity and cross resistance. Entomological Research, 37(3), 148-152.
 14. Jafari, M., Saber, M., Bagheri, M. & Gharakhani, H. (2016). Sublethal Effects of emamectin benzoate and methoxyfenozide on Trichogramma Brassicae Bezdenko (Hym., Trichogrammatidae), Agricultural Pest Management, 2(1), 12-20.
 15. LeOra Software. (2006). Poloplus 1.0 probit and logit analysis. LeOra Software Petaluma.
 16. Lietti, M. M. M., Botto, E. & Alzogaray, R. A. (2005). Insecticide resistance in Argentine populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology, 34(1), 113-119.
 17. Liguori, R., Cestari, P., Serrati, L. & Fusarini, L. (2008). Emamectina benzoate (AFFIRM®): innovative inseticida par la difesa control lepidopteri fitofagi. Atti Giornate Fitopatologiche, 17, 23-28.
 18. Moura, A. P., Carvalho, G. A., Pereira, A. E. & Rocha, L. C. D. (2006). Selectivity evaluation of insecticides used to control tomato pests to Trichogramma pretiosum. Biocontrol, 51, 769-778.
 19. Miranda, M. M. M., Picano, M., Zanuncio, J. C. & Guedes, R. N. C. (1998). Ecological life table of Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae). Biocontrol Science Technology, 8, 597-606.
 20. Molla, O., Gonzalez-Cabrera, J. & Urbaneja, A. (2011).The combined use of Bacillus thuringiensis and Nesidiocoris tenuis against the tomato borer Tuta absoluta. Biocontrol, 56, 883-891.
 21. Noorbakhsh, S., Sorush, M. J. & Fotuhi, A. (2011). List of pests, diseases and weeds important for major agricultural products, pesticides and recommended methods for controlling them. Ministry of Agriculture, Plant Protection Organization.
 22. Puza, V. (2015). Control of insect pest by entomopathogenic nematodes.pp. 175-183.In: Lugtenberg, B. (ed.), principles of plant microbe intraction. Springer International Publishing, BERN.
 23. Radwan, E. M. M. & Taha, H. S. (2012).Toxic and biochemical effects of different insecticides on the tomato leaf miner of Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., G elechiidae), Journal of Biological Science, 4(1), 1-10.
 24. Roditakis E., Skarmoutsou C., Staurakaki M., Mart´ınez-Aguirre, M. R., Garc´ı Vidal L. & Bielza, P. (2013). Determination of baseline susceptibility of European populations of Tuta absoluta (Meyrick) to indoxacarb and chlorantraniliprole using a novel dip bioassay method. Pest Management Science, 69(2), 217-227.
 25. Sabri, Z., Saboor, A. & Dilbar, H. (2016). In vitro study of comparative toxicity of different insecticide against Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(3), 697-702.
 26. Sallam, A. A., Soliman, M. A. & Khodary, M. A. (2015). Effectiveness of certain insecticides against the Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., G elechiidae). Advances in Applied Agricultural Science, 30(20), 54-64.
 27. Sattar, Sh., Saljoqi, A. R., Arif, M., Sattar, H. & Qazi, J. I. (2011).Toxicity of some new insecticides against Trichogramma chilonis under laboratory and extended laboratory condition. Journal of Zoology, 43(6), 1117-1125.
 28. Sidi, M. B., Islam, Md. T., Ibrahim, Y. & Dzolkhifli, O. (2013). Effect of azadirachtin and rotenone on Trichogramma papilionis (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Journal of Food Agriculture and Environmental, 2, 1509-1513.
 29. Silva, G. A., Marcelo, C. P., Leandro, B., Andr’e, L. B. C., Jander, F. R. & Raul, N. C. G. (2011). Control failure likelihood and spatial dependence of insecticide resistance in the tomato pinworm, Tuta absoluta. Pest Management Science, 67, 913-920.
 30. Singh, V., Sharma, N. & Sharma, S. K. (2016). A review on effects of new chemistry insecticides on natural enemies of crop pests. International Journal of Science, 5(6), 4339-4361.
 31. Siqueira, H. A. A., Guedes, R. N. C., Fragoso, D. B. & Magalhaes, L. C. (2001). Abamectin resistance and synergism in Brazilian populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.,Gelechiidae). International Journal of Pest Management 47, 247-251.
 32. Sohrabi, F., Modarres, M. & Hoseini, S. J. (2016). Evaluation of susceptibility of different developmental stages of Tuta absoluta to different insecticides in laboratory conditions. Journal of Plant Protection, 38(3), 1-12. (in Farsi)
 33. Terzidis, A. N., Wilcockson, S. & Leifert, C. (2014). The tomato leaf miner (Tuta absoluta): conventional pest problem, organic management solution, Organic Agriculture, 4, 43-61.
 34. Wang, Y., Wu, C., Cang, T., Yang, L., Yu, W., Zhao, X., Wang, Q. & Cai, L. (2014). Toxicity risk of insecticides to the insect egg parasitoid Trichograma evanescesns Westwood (HymenopteraL Trichogrammatidae) Pest Management Science, 70, 398-404.
 35. Wanumen, A. C., Sanchez-Ramos, I., Vinuela, E., Medina, P. & Adan, A. (2016). Impact of feeding on contaminated prey on the life parameters of Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae) adult. Journal of Insect Science, 16(1), 103-110.
 36. Zappala, L., Biondi, A., Alma, A., AL-Jboory, I. J., Arno, J., Bayram, L. & Chailleux, A. (2013). Natural enemies of the South American moth, Tuta absoluta in Europe, North Africa and Middle East and their potential use in pest control strategies, Journal of Pest Science, 86, 635-647.
 37. Zhao, X., Wu, C., Wang, Y., Cang, T., Chen, L. & Yu, R. (2012). Wang Q. Assessment of toxicity risk of insecticides used in rice ecosystem on Trichogramma japonicum, an egg parasitoid of rice lepidopterans. Journal of Economic Entomology, 105, 92-101.