c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا

مجید جعفری؛ احمد معینی؛ مسعود شمس بخش

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 165-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246538.1006815

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، یکی از ویروس‌های‏ شایع مزرعه‏های کلزا در ایران است و تاکنون لاین یا رقم تجاری مقاومی به آن در کشور گزارش نشده است. در این پژوهش، امکان ایجاد مقاومت به TuMV در لاین کلزای تراریختۀ حاوی قطعه کوتاهی از ژن رمزکنندۀ‏ پروتئین پوششی ویروس بررسی شد. بدین منظور توالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل

مهرناز جنیدی جعفری؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی ارتاکند

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 177-185

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.245496.1006811

چکیده
  خانواده Anthomyiidae با داشتن حدود 1560 گونه یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های راسته دوبالان است که بیشترین گونه‌های آفت از راسته دوبالان را در منطقۀ پالئارکتیک به خود اختصاص داده است. در پژوهشی که روی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل در سال 1395 صورت گرفت درمجموع 11گونه از 7 جنس از مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae جمع‌آوری شد که از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحلۀ بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت‌ها در سطح ‏های برگ، پنجه و مزرعه

فاطمه سلیمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ علیرضا علیزاده؛ حسن سلطانلو؛ ساره یوسفی راد

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 187-201

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.214616.1006733

چکیده
  به‌منظور ارزیابی پویایی قارچ Pyricularia oryzaeدر دو مرحلۀ بلاست برگی و گردن خوشه برنج، ساختار ژنتیکی جمعیت‌ها برای 142 جدایه در یک مزرعه و در سه سطح با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و پنج ترکیب آغازگر موردبررسی قرار گرفت. جدایه‌های موردپژوهش از دو مرحلۀ بلاست برگی و بلاست گردن خوشه و در سه سطح جمع‌آوری شدند. در سطح اول جدایه‌های به‌دست‌آمده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی پنج گونۀ نماتدdorylaimid از استان آذربایجان‌شرقی‏

نصیر وظیفه؛ غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 203-215

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.257447.1006844

چکیده
  به‌منظور‏ شناسایی نماتدهای خاک‌زی‏ منطقۀ رودقات صوفیان- استان آذربایجان شرقی‏، طی سال‌های‏ 1396-1395، تعداد 80 نمونۀ خاک از این منطقه جمع‌آوری‏ شد. نماتدها با استفاده از روش‌های‏ معمول استخراج، بعد از تثبیت به گلیسیرین خالص منتقل شده و از آن‌ها‏ اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. سپس به‌وسیلۀ میکروسکوپ نوری و لولۀ ترسیم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدل شبکۀ عصبی مصنوعی GMDH در برآورد پراکنش مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae (Acari, Mesostigmata) در منطقۀ شاهرود استان سمنان

مسعود حکیمی تبار؛ سید رضا حجازی؛ علیرضا شعبانی نژاد؛ پریسا قرآنی؛ الناز فدائی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 217-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.249666.1006825

چکیده
  این پژوهش به‌منظور برآورد پراکندگی مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae در منطقۀ شاهرود با به‌کارگیری شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شد. داده‌های مربوط به تراکم جمعیت این کنه از زیستگاه‌های گوناگون منطقۀ شاهرود در سال 1394 به دست آمدند. در این پژوهش از متغیرهای طول و عرض جغرافیایی به‌عنوان متغیرهای ورودی و از دگرگونی‌های جمعیت کنه‌های خانوادۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی برخی عامل‏ های شبه قارچی ایجادکنندۀ بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ درختان بادام در استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری

بهرام شریف نبی؛ فریبا قادری؛ ناهید جوادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 227-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.250205.1006827

چکیده
  بادام یکی از درختان میوه تیرۀ Rosaceae است که در استان‌های‏‏‏ اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای استفاده از دانۀ خوراکی آن نسبت به سایر درختان میوۀ هسته‌دار‏‏‏ بیشتر کشت می‌شود. در این پژوهش، برخی از عامل‏های پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان بادام مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی 53 جدایۀ Phytophthora cactorum (19 جدایه) و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ترکیب‏ های آلی فرّار برگ پسته و نقش آن‌ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)

محبوب قمری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 243-254

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.253360.1006831

چکیده
  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) آفت کلیدی باغ‌های پسته در ایران به شمار می‌رود. در حال حاضر ترکیب‏های حشره‌کش علیرغم تأثیرات منفی خود بر سلامت انسان و محیط‌زیست، بیشتر تنها و واپسین گزینۀ ممکن در مهار پسیل معمولی پسته هستند. بااین‌حال فشار گزینشی آفت‏کش‏ها باعث به وجود آمدن جمعیت‌های بسیار مقاوم از پسیل معمولی پسته شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم

فهیمه نظری؛ ناصر صفایی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مسعود شمس بخش؛ محسن شریفی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 255-262

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.239051.1006797

چکیده
  بیماری گال طوقه یکی از خسارت‏زاترین بیماری‌های باکتریایی است. کنترل زیستی بیماری‌های گیاهی به لحاظ خطرهای ناشی از کاربرد آفت‏کش‏ها امروزه جایگاه ویژه‌ای دارد. این پژوهش برای درک دقیق‌تر‏‏ سازوکار مولکولی سورفکتین روی آگروباکتریوم مولد گال طوقه به‌عنوان پیش‌نیاز امکان استفاده از عامل کنترل زیستی باسیلوس تولیدکننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از DNA میتوکندریایی

ثمانه ملک شاهکویی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 263-273

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.259872.1006852

چکیده
  کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae، مهم‌ترین آفت انار در ایران و از مؤثر‌ترین عامل‏های تهدیدکنندۀ صادرات این محصول محسوب می‌شود ولی پژوهش‌های کمی روی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های آن در کشور انجام شده است. ازاین‌روی به‌منظور افزایش آگاهی از ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های این آفت، انارهای آلودۀ رقم‏های مختلف از دوازده استان کشور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

فهیمه مروی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 275-287

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.257842.1006846

چکیده
  در این پژوهش، برای تعیین سطوح مقاومت رقم‏های لوبیا به Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه آزمون بیماری‌زایی به دو روش دیسک برگی در شرایط آزمایشگاه و مایه‌زنی گیاه‏چه‌ها در گلخانه انجام شد. سپس حساس‌ترین رقم لوبیا (رقم ناز، به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی) برای ارزیابی امکان القای مقاومت با فلاونوئیدهایی نظیر کوئرستین (Quercetin) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) در منطقۀ رفسنجان

ابوالقاسم توکلی زاده؛ محمدرضا حسنی؛ زهرا شیبانی تذرجی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.244929.1006810

چکیده
  پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae ‎Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)‎، یکی از مهم­ترین آفات درختان پسته در کشور ایران است. به­منظور بررسی الگوی پراکنش‎ ‎فضایی تخم و پورۀ این آفت، نمونه‎برداری‎های هفتگی و منظم از باغ پسته، رقم کله­قوچی انجام شد. برگچۀ انتهایی درختا­­ن به‌عنوان واحد نمونه‎برداری انتخاب و تراکم جمعیت تخم و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی توانایی سویه‌های باکتریایی فرموله‌شده بر مهار پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه پسته

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 299-307

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.242956.1006804

چکیده
  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز) ناشی از گونه‌های مختلف فیتوفترا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های پسته است که هرساله باعث از بین رفتن تعداد فراوانی از درختان بارور و غیر بارور می‌گردد. گرچه روش‌های مختلفی برای مدیریت این بیماری پیشنهاد شده ولی کنترل زیستی به‌عنوان یک روش سازگار با محیط‌زیست مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ناحیه‏ های ژنی ITS، D1/D2 LSU rDNA، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز II در جداسازی گونه‌های Allophoma ،Didymella و Neodidymelliopsis از خانواده Didymellaceae

مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.255524.1006842

چکیده
  در این پژوهش، 12 سویۀ بومی و 80 سویه از گونه‌های شناخته‌شدۀ سه جنس Allophoma،Didymella  و Neodidymelliopsis گزینش شدند و در یک تجزیه‏و‏تحلیل تبارزایشی جهت هم­سنجی ناحیه‏های ژنی ITS، دومین D1 و D2 از زیرواحد بزرگ ژن ریبوزومی (D1/D2 LSU rDNA)، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز در جداسازی گونه‌ها استفاده شدند. ناحیه‏های ژنی سویه‌های بومی با به‌کارگیری DNA استخراج‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آنالیز مولکولی جدایه‌های قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم با استفاده از نشانگر SSR

خشنود نوراللهی؛ فرهاد غلامی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 321-339

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.248877.1006821

چکیده
  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم برآمده از Fusarium culmorum یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در استان ایلام است. برای تعیین گوناگونی ژنتیکی بیمارگر در مزرعه‏های گندم استان ایلام، شمار 66 نمونۀ آلوده از مزرعه‏های شهرستان‌های گوناگون استان جمع‌آوری شد. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با به‌کارگیری پنج جفت آغازگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens

صدیقه اشتری؛ قدرت اله صباحی؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 341-351

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.247456.1006817

چکیده
  پروانۀ مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta یکی از آفت‌های مهم گوجه‌فرنگی است. در این پژوهش اثر حشره‌کش‌های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامیپرید و فلوبندیامید روی دو مرحلۀ رشدی نابالغ حساس (لارو سن اول) و متحمل (شفیره) آفت و مرحلۀ بالغ دو گونۀ پارازیتوئید تخم آفت Trichogramma brassicae و T. evanescens مورد بررسی قرار گرفت. مینوز گوجه‌فرنگی از گلخانه‌های ...  بیشتر