c3518cb17d976b8

بررسی تنوع گونه ای کنه ‏های اریوفیوئید در اراضی‏ با کاربری متفاوت در شهرستان ماکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

کنه‏‌های بالاخانواده Eriophyoidea همگی گیاه‌‏خوارند و به کنه‏‌های گال‌‏زا یا کنه‏‏‌های زنگ معروف هستند. این کنه‌ها آفات گیاهی و همچنین ناقل بیمارگر‌های گیاهی هستند. به منظور مطالعه تنوع گونه‌ای کنه‌های اریوفیوئید نمونه‌برداری‌ها در طی دو نوبت در سال‌های 1400-1399 از باغات، مزارع و مراتع هشت روستای شهرستان ماکو انجام شد. پس از اتمام شناسایی و شمارش نمونه‌ها، با در نظر گرفتن تعداد و فراوانی گونه‌ها، شاخص‌های تنوع گونه‌ای اعم از شاخص تنوع شانون، سیمپسون و مارگالف در هر ایستگاه محاسبه شدند. در این تحقیق در مجموع 35 گونه از 12 جنس متعلق به پنج قبیله و دو زیر خانواده، از روستاهای مختلف ماکو جمع‌آوری و شناسایی شد. به نظر می‌رسد بر خلاف تصور، تغییرات اقلیمی و کمی بارش در سال 1399 تنوع گونه‌ای گیاهان مرتعی را تحت تاثیر قرار داده است که همین امر منجر به کاهش شاخص‌های تنوع اکوسیستم مرتع در مقایسه با سایر اکوسیستم‌هایی شده است که برنامه منظم آبیاری داشته‌اند. روستای هندور بالاترین مقدار شاخص شانن_وینر را به خود اختصاص داد، همچنین این روستا کمترین شاخص سیمپسون را نشان داد که کاهش مقدار این شاخص بیانگر توزیع مناسب افراد و افزونی تنوع گونه‌ای است. همچنین بررسی اکوسیستم‌های مختلف شهرستان ماکو نشان داد که شاخص شانن وینر کنه‌های Eriophyoidea در اکوسیستم باغی در سطح احتمال 5 درصد به طور معنی‌داری در مقایسه با اکوسیستم زراعی و مرتعی بیشتر است و نیز تنوع گونه‌ای زیاد در اکوسیستم باغی سبب افزایش شاخص مارگالف این اکوسیستم نسبت به دو اکوسیستم دیگر شده است. افزایش تنوع این کنه‌ها در اکوسیستم باغی این ذهنیت ناشی از مطالعات پیشین را ایجاد می‌کند که امکان دارد در طول چندین سال شاهد تغییر رفتار و ترجیح میزبان کنه‌های اریوفیوئید از روی برخی گونه‌های گیاهی غیرمثمر و علف‌های هرز  به سمت گیاهان مثمر باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on species diversity of eriophyoid mites in lands with different use in Maku city

نویسندگان [English]

  • Kimia Aghzadeh 1
  • Solmaz Azimi 1
  • Parisa Lotfollahi 2
1 Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Eriophyoidea mites are all herbivorous and are known as scabies mites or rust mites. These mites are plant pests and carriers of plant pathogens.  During the years 2020-2021, gardens, farms, and pastures of eight villages of Maku City were sampled. After identifying and counting the samples, considering the number of species and their relative abundance, species diversity indices, Shannon, Simpson, and Margalefs diversity indices were calculated at each station.
In this research, a total of 35 species from 12 genera belonging to five tribes and two subfamilies were collected and identified from different Mako villages. It seems that contrary to the imagination, climate changes and low rainfall in 2019 have affected the species diversity of pasture plants, which has led to a decrease in the indicators of the diversity of the pasture ecosystem compared to other ecosystems that have a regular irrigation schedule. Handavar village had the highest value of Shannon-Wiener's index, and this village also showed the lowest Simpson's index, which means that the decrease in this index indicates high species diversity. Also, the Shannon-Wiener index of Eriophyoidea mites in the garden ecosystem is significantly higher at the probability level of 5% compared to the agricultural and pasture ecosystems. The increase in the diversity of these mites in the garden ecosystem creates this mentality resulting from previous studies that it is possible to witness a change in the behavior and preferences of eriophyoid mites over some non-productive plant species that are close to being on the side of fruitful plants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Biodiversity
  • Ecosystem
  • Shannon wiener

Extended Abstract

Introduction

    Eriophyoidea mites are all herbivorous and are known as scabies mites or rust mites. These mites are plant pests and carriers of plant pathogens. Eriophyoid mites are an important group of tiny tetrapodili mites, due to their direct damage to the hosts, ability to transmit serious plant diseases and vectors of plant pathogens, and the possibility of using some of them as biological agents for weed control and food sources for predators. In some cases, the induced deformations provide sites for overwintering, and egg-laying, and provide prey for growing dense populations of natural enemies

 

Material and Method

    Because the diversity of eriophyoid mite species is related to their high hosting specialty and their close relationship with their host plants, Sampling of different plants make it possible to study the in-and out-habitat diversity of eriophyoid mites in lands with different uses in Maku city. During the years 2020-2021, gardens, farms, and pastures of eight villages of Maku City were sampled. After identifying and counting the samples, considering the number of species and their relative abundance, species diversity indices, Shannon, Simpson, and Margalefs diversity indices were calculated at each station.

Result

    It seems that contrary to the imagination, climate changes and low rainfall in 2019 have affected the species diversity of pasture plants, which has led to a decrease in the indicators of the diversity of the pasture ecosystem compared to other ecosystems that have a regular irrigation schedule. Handavar village had the highest value of Shannon-Wiener's index, and this village also showed the lowest Simpson's index, which means that the decrease in this index indicates high species diversity. Also, the investigation of different ecosystems of Mako city showed that the Shannon-Wiener index of Eriophyoidea mites in the garden ecosystem is significantly higher at the probability level of 5% compared to the agricultural and pasture ecosystems. Comparison of the species richness of three different ecosystems (farm, garden, pasture) showed that the intra-habitat species richness (alpha diversity) of the garden ecosystem compared to two ecosystems of pasture and field was significant at the five percent probability level. In other words, the number of species in the garden ecosystem was more than in the other two ecosystems, while the species richness of the farm and pasture ecosystems did not differ significantly. Contrary to expectations, there was no significant difference in species diversity of farm and pasture ecosystems.

 

Conclusion

     The study of this small sample of eriophyoid tick diversity research is a warning sign of the loss of pasture and fodder cover in Mako City. Also, the increase in the diversity of these mites in the garden ecosystem creates this mentality resulting from previous studies that it is possible to witness a change in the behavior and preferences of eriophyoid mites over some non-productive plant species that are close to being on the side of fruitful plants.

امانی، مهرناز؛ خواجه علی، جهانگیر؛ نوربخش، فرشید؛ جوهرچی، امید و سیزعلیان، محمد رضا (1394). بررسی تنوع زیستی کنه­های خاکزی خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در زمین­هایی با کاربرد متفاوت در شهرستان­های شهرکرد و سامان. بوم شناسی کاربردی، 13، 98-89.
پاک­طینت­، سعید؛ صادقی­نامقی، حسین؛ حسینی، مجتبی و هاتفی، سعید (1392). تنوع زیستی کنه­‏‏های بالا خانواده‏­های (Acari Prostigmata) Erythraeoidaea، Bdelloidea، Raphignathoidea در باغ­‏های میوه‏ دانه­‏‏دار مشهد، طرقبه و شاندیز. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 5(1)، 57-50.
صوفی‏زاده، ایوب؛ اکبرزاده، کامران؛ تلمادره‏ای، زکیه و گرگانلی‏دوجی، احمد (1397). پراکندگی و تنوع زیستی کنه­‏‏های سخت (Acarina: Ixodidae) در استان گلستان.مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،16(4)، 411-424.
لطف­‏الهی، پریسا؛ موحد‏زاده، الناز و عظیمی، سولماز (1399). ارزیابی تنوع کنه­‏‏های اریباتید (Oribatida) تحت تاثیر چندنوع کشت و خاک. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 30 (3)، 215-203.
 
REFERENCES
Ajmal­­Khan, S. (2006). Methodology for assessing biodiversity. Centre of advanced study in marine biology. Annamalai University, India.
Amani, M. Khaje Ali, Jahangir. Noorbakhsh, F. Joharchi, O. Sabzalian, M. (2015). Investigation Species Diversity of Laelapidae (Acari: Mesostigmata) in Lands with Different Use in Shahrkord and Saman Cities. Applied Ecology, 13, 89–98.
Amrine, JW. (2011). Acarology summer program lecture notes. Indira Publishing House. 25 pp.
Baker, W. Kono, T. O’Neill, R. (1986). Eriophyes zoysiae (Acari: Eriophyidae), a new species of eriophyid mite on zoysiagrass. International Journal of Acarology, 12, 3–6
De Lillo, E. Cristofaro, M. Kashefi, J. (2010) Three new Aceria species (Acari: Eriophyoidea) on Centaurea spp. (Asteraceae) from turkey. Entomologica, 36(2002), 121–137.
De Lillo, E. Skoracka, A. (2010). What`s "cool" on eriophyoid mites? Experimental and Applied Acarology, 51, 3–30.
Hashemi­ khabir, Z. Irani-Nejad, KH. Mogaddam, M. Khanjani, M. Zargaran, MR. (2014). Species richness of oribatid mites (Acari: Oribatida) in rangelands of west Azerbaijan province, Iran. Persian Journal of Acarology, 3 (4), 293– 309.
Hayatolgheyb, S. Lotfollahi, P. Jafari, Sh. Shakarami, J. (2017). Tegolophus glycyglabri sp. n. (Trombidiformes: Eriophyidae), a new species from Iran. Biologia, 72, 1181– 1184.
Heydari, M. Greeniee, JM. Omidipour, R. (2020). Biodiversity, a review of the concept, measurement, opportunities, and challenges. Journal of Wildlife and Biodiversity, 4(4(, 26–39.
Heydari, M. Omidipour, R. Abedi, M. Baskin, C. (2017). Effects of fire disturbance on alpha and beta diversity and on beta diversity components of soil seed banks and aboveground vegetation. Plant Ecology and Evolution, 150(3), 247–256.
Jenkins, M. and Parker. A. (1998). Composition and diversity of woody vegetation in silvicultural openings of southern Indiana forests. Forest Ecology and Management, 109, 57–74.
Klarner, B. Maraun, M. Scheu, S. (2013). Trophic diversity and niche partitioning in a species rich predator guild natural variations in stable isotope ratios (13C/12C, 15N/14N) of mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) from Central European beech forests. Soil Biology and Biochemistry, 57, 327-333.  
Li, CP. He, J. Jiang, JJ. Wang, HY. (2005). Composition and diversity of acaroid mite community in different environments in Huainan city. Biological Science Trends, 23(6), 460–462.
Lindquist, EE. Bruin, J. Sabelis, MW. (1996). Eriophyoid mites: their biology, natural enemies and control. Elsevier. 345.
Lotfollahi, P. Movahedzadeh, E. Azimi, S. (2020). Evaluating the Diversity of Oribatida Mites affected by Several Cropping Systems and Soil Types. Agriculture Science and Sustainable Production, 30(3), 203–215.
Ludwig, J. A. Raynolds, J.F. (1988). Statistical ecology, a primer on methods and computing. John Wiley & Sons New York. 337 p.
Magurran, A. E. (1988). Ecological Diversity and Its Measurement, First ed., Princeton University Press, New jersy, 179 p.
Mehri, H. de Lillo, E. Lotfollahi, P. Azimi, S. (2020). Redescription of Aceria varia and Tegoprionus dentatus. (Trombidiformes: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran. Persian Journal of Acarology, (9) 2, 27–32.
Oguh, C­E. Obiwulu, E­N­O. Umezinwa, O­J. Ameh, S­E. Ugwu, C­V. Sheshi, I­M. (2021). Ecosystem and ecological services; need for biodiversity conservation-A Critical review. Asian Journal of Biology, 11(4), 1–14.
Paknyat, S. Seadeghi, H. Hosseini, M. Hatefi, S. (2013). Biodiversity of (Prostigmata: Erythraeoidae, Bdelloidea, Raphignathoidea) in Mashhad, Torqabeh and Shandiz gardens of seed trees. Journal of Agroecology, 1(50), 50–57.
Perez-Vlazquez, D. Castano-Meneses, G. Callejas-Chavero, A. Palacios-Vargas, P. G. (2011). Mesostigmatid mite (Acari: Mesostigmata) diversity and abundance in two sites in Pedregal de San Ángel Ecological Reserve, Distrito Federal, México. Zoosymposia, 6, 255-259
Peverieri, GS. Simoni, S. Goggioli, D. Liguori, M. Castagnoli, M. (2009). Effects of variety and management practices on mite species diversity in Italian vineyards. Bulletin of Insectology, 62(1), 53–60.
Pourbabaei, H. (2010). Statistical ecology: a primer on methods and computing. University of guilanpress. Second Printing, 446 pp.
Sofizadeh, A. Akbarzadeh, K.  Telmadarraiy, Z. Gorganli Davaji, A. (2018). Distribution and Biodiversity of Hard Ticks (Acarina: Ixodidae) in Golestan Province, Iran. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health research, 16(4), 411–424.
Van­ Leeuwen, T. Witters, J. Nauen, R. Duso, C. Tirry, L. (2010). The control of eriophyoid mites: state of the art and future challenges. Experimental and Applied Acarology, 51, 205_224.
Verma, A­K. Prakash, S. (2016). Fish biodiversity of aware lake of district kaushambi, uttar pradesh, India. Research Journal of Animal, 4(4), 5–9.
Weigmann, G. (1973). On the ecology of collembola and oribatids in a landsea transition zone (collembola, insecta-oribateid, acari) in germN. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 186 (3/4), 295–391.
Whittaker, R.H. (1972). Evaluation and measurement of species diversity. Taxon, 21: 213–251.
Wu, D. B. Zhang and P. Chen. 2005. Characteristics of soil mite community structures in the mid-west plain, Jilin Province. Acta Zoologica Sinica, 51, 401-412.
Rahgozar, M. Haddad IraniNejad, K. Zargaran, M. Saboori, A. (2019). Biodiversity and species richness of oribatid mites (Acari: Oribatida) in orchards of East Azerbaijan province, Iran. Persian Journal of Acarology, 8(2), 5–9.