c3518cb17d976b8

تاثیر ویژگی‌های منبع نور بر فرآیند استخراج کنه‌های خاکزی توسط قیف برلز – تولگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه زابل

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 رشت- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

خاک، شامل شمار زیادی ازموجودات زندۀ گوناگون می‌باشد که به صورت جوامع پیچیده و متنوع کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. قسمت اعظم فون خاک را، بندپایان تشکیل می‌دهند که فراوان‌ترین آن‌ها، پادمان و کنه‌ها می‌باشند، و سایر بندپایان، شامل عنکبوت‌ها، هزارپایان، صدپایان و حشرات هستند. قیفبرلز - تولگرن، یکی از دقیق‌ترین و رایج‌ترین روش‌های استخراج کنه‌ها و سایر بندپایان کوچک خاکزی، برای مطالعات کمی و کیفی، محسوب می‌شود. در این پژوهش، اثر تابش نور لامپ رشته‌ای حبابی و کم مصرف نیم پیچی در ساختار قیف برلز – تولگرن بر فرآیند استخراج کنه‌های موجود در نمونه‌های جمع‌آوری شده از شهرستان هامون واقع در استان سیستان و بلوچستان، مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده، توسط نرم افزار SPSS نسخۀ21، نشان داد که با افزایش زمان تابش نور، تعداد کنه‌های جداسازی شده،کاهش پیدا کرده است و در شرایط یک روز بدون نور نیز، بیشترین تعداد گونه، استخراج شده است. هم چنین نتایج حاصل از تجزیۀ داده‌ها نشان داد که در شرایط یک روز نوری، اثر تابش نور لامپ‌های رشته‌ای حبابی و لامپ‌های کم مصرف نیم پیچی، دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان بیان کرد که، شرایط بدون نور و یک روز نوردهی، مناسب‌ترین وضعیت، جهت استخراج کنه‌های خاکزی، توسط قیف برلز – تولگرن، در این پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of light source characteristics on the extraction process of soil mites by the Berlese-Tulgrene funnel

نویسندگان [English]

  • fatemeh ordouni 1
  • sara ramroodi 2
  • Abbas Khani 3
  • Alireza Arjmandi-Nezhad 4
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professorse of Plant Protection, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Department of Plant Protection, Agriculture and natural resources research and education center of Guilan.
چکیده [English]

Soil contains great numbers of various living organisms assembled in complex and varied communities. A high proportion of soil fauna is the arthropods, the most abundant are collembolans, and mites, while other arthropods include spiders, millipedes, centipedes, and insects. One of the most popular and easiest methods of extracting mites and other small soil arthropods for qualitative and quantitative studies is the Berlese-Tullgren extraction method. In this research, the effect of the light radiation of bubble incandescent lamp and half screw low power consumption lamp in the Berlese-Tulgrene funnel structure on the process of extracting mites in the samples collected from Hamoon City in Sistan and Baluchestan province was investigated. The analysis of the obtained results by SPSS software version 21 showed that the number of isolated mites decreased with the increase of light irradiation time, and the maximum number of species was extracted in the conditions of a day without light. Also, the results of the data analysis showed that in the conditions of daylight, the effect of the light radiation of the light bulb and low-consumption semi-torque lamps has a significant difference. Therefore, according to the results obtained, it can be stated that the conditions without light and one day of light were the most suitable conditions for the extraction of the examined mites samples by the Berlese-Tulgrene funnel in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berlese-Tulgrene funnel
  • Sistan & Baluchestan
  • light
  • mite
  • soil

Extended Abstract

Introduction

Soil contains great numbers of various living organisms assembled in complex and varied communities. A high proportion of soil fauna is the arthropods, the most abundant are collembolans, and mites, while other arthropods include spiders, millipedes, centipedes, and insects. Mites belong to subclass Acari which forms an important part of the class Arachnida. This subclass has a very long history in terms of living on the planet and is considered one of the oldest land-dwelling animals. Subclass Acari is composed of two superorders: Acariformes (or Actinotrichida) and Parasitiformes (or Anactinotrichida). The superorder Acariformes is composed of two orders: Sarcoptiformes and Trombidiformes. The superorder parasitiformes is composed of four orders: Opilioacarida, Holothyrida, Metastigmata, and Mesostigmata. The Acari differ from other Arachnida by the fusion of the abdominal segments as in Araneae (spiders) and from spiders by the presence of a gnathosoma containing mouthparts, the fusion of the posterior part of the prosoma (the podosoma, bearing legs) and fusion of an opisthosoma into an idiosoma. Most species are free-living and have different trophic modes, including phytophagous, predators feeding on a variety of small invertebrates, fungivores, and detritivores. Some species have developed complex parasitic relationships with both vertebrate and invertebrate animals. One of the most popular and easiest methods of extracting mites and other small soil arthropods for qualitative and quantitative studies is the Berlese-Tullgren extraction method. The apparatus was first invented by A. Berlese and later modified by A. Tullgren. Thus, the apparatus is also called the Berlese funnel or Berlese-Tullgren funnel. The principle mechanism of the extraction is that the funnel creates warm and dry conditions at the upper part by a lighting source equipped on the top, which leads the litter and soil-dwelling invertebrates to move down the funnel away from the light source and finally fall out to collecting bottle.

 

Materials and methods

In this research, the effect of the light radiation of bubble incandescent lamps and half screw low power consumption lamps in the Berlese-Tulgrene funnel structure on the process of extracting mites in the samples collected from Hamoon City in Sistan and Baluchestan province, during the years 2019 and 2021, was investigated. After placing the samples in the funnels, on the first day of extraction, the lamps were off for 24 hours, after this period, the lamps of the funnels were turned on for 24, 48, and 72 hours and shone on the samples in the funnel.

 

Results and discussion

The analysis of the obtained results by SPSS software version 21 showed that the number of isolated mites decreased with the increase of light irradiation time, and the maximum number of species was extracted in the conditions of a day without light. Also, the results of the data analysis showed that in the conditions of daylight, the effect of the light radiation of the light bulb and low-consumption semi-torque lamps has a significant difference.

 

Conclusion

The conditions without light and one day of light were the most suitable conditions for the extraction of the examined mites samples by the Berlese-Tulgrene funnel in this research.

امانی، م؛ خواجه‌علی، ج؛ نوربخش، ف؛ جوهرچی، ا و سبز‌علیان، م.ر (1394). بررسی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده Laelapidae در زمین‌هایی با کاربرد متفاوت در شهرستان‌های شهرکرد و سامان. بوم‌شناسی کاربردی. (13)4: 89-98.
بازگیر، م و میراب‌لو، م (1398). اثر نوع کاربری اراضی بر بندپایان مزوفون و برخی ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: منطقه چهارمله و تولومه استان ایلام). مجله تحقیقات آب و خاک ایران. (1)50: 99-109.
گنجعلی، ع؛ میری، ع.ا؛ بهره، م؛ حیدری، ف و فاخری ح (1397)، بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان. فناوری گیاهان دارویی ایران. (1)1: 57-69.
رحمانی، ح؛ صبوری، ع.ر و حاجی قنبر، ح.ر (1391). کنه‌شناسی (ریخت‌شناسی، زیست‌شناسی و ردهبندی).انتشارات دانشگاه زنجان. 569 صفحه.
Amani, M., Khajehali, j., Noorbakhsh, F., Joharchi, O., and Sabzaliian, M. R. (2014). Investigating the biodiversity of soil mites of the Laelapidae family (Acari: Mesostigmata) in lands with different uses in Shahrekord and Saman cities. Journal of Applied Ecology. 4(13): 89-98. doi: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.89. (In Persian).
Balogh, J., and Mahunka, S. (1983). Primitive Oribatids of the Palaearctic Region. Elsevier. New York. 372 p.
Bazgir, M., and Mirab-Balou, M. (2018). The effect of different land uses on soil micro-arthropods and soil properties (Case Study: Cheharmaleh and Tolomeh Region, Ilam Province). Journal of Soil & Water Research. 50(1): 99-109. doi: 10.22059/ijswr.2018.250107.667833. (In Persian).
Crossley, D. A. Jr. and Blair, J. M. (1991). A high-efficiency, low technology Tullgren –type extractor for soil microarthropods. Agric. Ecosyst. Environ. 34: 187-192.
Evans, G. O. (1992). Principles of Acarology. Cambridge: CAB International, Wallingford, 563 p.
Ganjali, A., Miri, A., Bahreh, M., Heydari, F., and Fakheri, H. (2018). Survey of Professional features and knowledge levels of apothecaries in Sistan. Iranian Medicinal Plants Technology. 1(1): 57-69. (In Persian).
Hassa, L. M., Dangerfield, J. M., Manning, T. P., and Robinson F. G. (1988).A modified high-gradient extractor for multiple samples of soil macro-arthropods. Pedobiologia. 32: 21-30.
Hirst, S. (1923). On some arachnid remains from the Old Red Sandstone (Rhynie Chert Bed, Aberdeenshire). Ann. mag. nat. hist. 12: 455-474.
Krantz, G. W., and Walter, D. E. (eds.) (2009). A manual of Acarology, 3rd Edition. Lubbock, Texas: Texas Tech University Press. 807 p.
Nsengimana, V., Kaplin, B. A., Francis, F., and Nsabimana, D. (2017). A comparative study between sampling methods for soil litter arthropods in conserved tree plots and banana crop plantations in Rwanda. IJDS. 6(8): 900-913.
Rahmani, H. Saboori, A. R., and Hajiqanbar, H. R. (2012). Acarology (Morphology, Biology & Systematics), University of Zanjan Press. 569 p. (In Persian).
Ruquaeya, B., and Sharmila, R. (2016). Extraction of Soil Microarthropods: A low cost BerleseTullgren funnels extractor. Int. J. Fauna Biol. Stud. 3(2): 14-17.
Sabu, T. K., Shiju, R. T., Vinod, K. V., and Nithya, S. (2011). A comparison of the pitfall trap, Winkler extractor and Berlese funnel for sampling ground-dwelling arthropods in tropical montane cloud forests. J. Insect Sci.11: 28.
Sakchoowong, W., Nomura, S., Ogata, K., and Chanpaisaeng, J. (2007). Comparison of extraction efficiency between Winkler and Tullgren extractors for tropical leaf litter macroarthropods. Thai J. Agric. Sci. 40(3-4): 97-105.
Smith, J., Potts, S., and Eggleton, P. (2008). Evaluating the efficiency of sampling methods in assessing soil macrofauna communities in arable systems. Eur. J. Soil Biol. 44: 271-276.
Van Straalen, N. M., and Rijninks, P. C. (1982). The efficiency of Tullgren apparatus with respect to interpreting seasonal changes in age structure of soil arthropod populations. Pedobiologia. 24: 197-209.
Walter, D. E., and Proctor, H. C. (1999). Mites: Ecology, Evolution and Behavior. Sydney: University of New South Wales Press. 494 p.