c3518cb17d976b8
بررسی بیماری‌زایی جدایه‌های Magnaporthe grisea به دست آمده از تعدادی علف هرز تیره Poaceae روی گیاه برنج و تعیین نژاد جدایه‌های بیماری‌زا

وحید زرین نیا؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ رحیم مهرابی؛ وحید خسروی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 179-190

چکیده
  سی و هفت جدایه Magnaporthe grisea جمع‌آوری شده از میزبان‌های مختلف از تیرهPoaceae شامل پنجه کلاغی (Digitaria singuinalis)، چسبک (Setaria italica) و سوروف (Echinochloa sp.) به منظور تعیین بیماری‌زا‌یی آنها روی برنج آزمایش شدند. برای این منظور از دو رقم حساس محلی به نام‌های طارم و بینام استفاده گردید. خصوصیات بیماری‌زایی جدایه‌های مذکور روی گیاهچه‌های این دو رقم در ...  بیشتر

شناسایی جدایه‌های مقاوم Pyricularia grisea به قارچ‌کش ادی فنفوس در استان مازندران و اثر تری سیکلازول بر آنها

مهری مهدیان خلیلی؛ مهدی صدروی؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  بلاست، ناشی از Pyricularia grisea، مهمترین بیماری قارچی برنج در استان مازندران است. برای شناسایی جدایه‌های مقاوم به قارچ‌کش ادی‌فنفوس، 50 جدایه بیمارگر از مزارع برنج مناطق مختلف این استان جمع‌آوری شدند و میزان بازدارندگی از رشد پرگنه آنها توسط غلظت‌های 1 تا 140 قسمت در میلیون این قارچ‌کش مخلوط با محیط غذایی PDA و EC50 آن برای این جدایه‌ها در ...  بیشتر

مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  نمونه‌برداری از مزارع برنج در مناطق مختلف استان مازندران انجام شد. نمونه‌های خاک و اندامهای هوایی برنج به آزمایشگاه منتقل گردید و جدایه‌های Trichodermaبا استفاده از محیط کشت انتخابی RBSF از آنها جداسازی شدند. 202 جدایه به روش تک اسپور خالص‌سازی و DNA ژنومی آنها با استفاده از کیت استخراج شد. برای شناسایی جدایه‌های مذکور، صفات مورفولوژیکی ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه‌های سازگاری رویشی

سید امین علیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ حشمت اله امینیان؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در سال 1384، 35 جدایه قارچ Gibberella intermedia (با آنامورفFusarium proliferatum)، به عنوان عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران، از نظر تنوع در گروه‌های سازگاری رویشی مورد بررسی قرار گرفتند. از جهش‌یافته‌های nit (فاقد قدرت استفاده از نیترات) برای شناسایی و ارزیابی این گروه‌ها استفاده شد. از سه جدایه روی محیط‌های حاوی 1، 3 و 5 درصد کلرات پتاسیم ...  بیشتر