c3518cb17d976b8
ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه‌های ‌قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه

مهدی داوری؛ مسعود ابرین بنا؛ رسول اصغری زکریا؛ مهدی ارزنلو

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 379-389

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30257

چکیده
  بیماری سپتوریای برگی گندم با عامل قارچی Mycosphaerella graminicola (فرم غیرجنسی: Septoria tritici) از بیماری‌های مهم گندم در سراسر دنیا به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر در برخی نقاط ایران از جمله منطقه مغان شیوع پیدا کرده است. در این تحقیق، واکنش 23 رقم گندم نان و دوروم نسبت به 10 جدایه قارچ M. graminicola که در طی سال‌های زراعی 1386 و 1387 از مزارع آلوده منطقه مغان ...  بیشتر